2009-03-23 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
AKTUELLT

Lena Ekelius ny Sylf-ordförande


Marie Närlid

marie.narlid@lakartidningen.se

Sylfs nya ordförande Lena Ekelius är en designintresserad tjänstledig ST-läkare i allmänmedicin. Hon doktorerar vid Medical Management Centre, Karolinska institutet, där hon forskar om praxisförändringar inom sjukvården.

O Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och i Läkarförbundets arbetslivsgrupp och styrelseledamot i Sylf sedan tre år, valdes till ny ordförande i Sveriges yngre läkares förening vid dess fullmäktigemöte under helgen. Hon efterträder Heidi Stensmyren som i december valdes in i Läkarförbundets centralstyrelses inre krets som andre vice ordförande.

Det är en lång lista med frågor Sylf ska arbeta med framöver (se bland annat beslut här intill), från klassiska fackliga frågor över chefsfrågor och uppföljning av de nya ST till att fördjupa de internationella relationerna. De senare väntas bli allt viktigare i takt med patienters och läkares ökade rörlighet. Frågorna väntas få aktualitet inte minst genom Sveriges ordförandeskap i EU från första juli 2009.

Lena Ekelius är tjänstledig från en ST i allmänmedicin och arbetar som forskare med organisationsfrågor.

– Jag tittar på praxisförändring, och försöker förstå hur faktorer i organisationen påverkar läkares möjlighet att använda bästa tillgängliga kunskap när de fattar beslut, till exempel när det gäller att välja rätt läkemedel för patienten.

Kunskapsöverföring i vården går ofta alltför långsamt, vilket innebär att patienter riskerar att inte få den bästa behandlingen.

Som före detta redaktör för Sylfs tidning Moderna Läkare har hon lärt sig att arbeta under stress och mot en deadline, berättar hon. Som yngre läkare, snart 33, hoppas hon kunna förändra kulturen inom läkaryrket.

– Vi måste som enskilda läkare bli bättre på att sätta gränser och värna om vår arbetstid och arbetsmiljö. Yngre läkare vill prioritera fritid och familjeliv och kombinera det med en bra karriär, säger Lena Ekelius.

Enligt en nyligen presenterad Sylf-enkät anger en stor andel av de yngre läkarna att de kan tänka sig att bli chef, men få har i sin yrkesverksamhet beretts möjlighet att pröva vingarna i en verksamhetsledande roll.

– Det är viktigt att vi ser över och stödjer modeller för hur vi utvecklas i våra yrkesroller, inte minst för hur vi förbereds för chefskap, säger Lena Ekelius, som tog sin läkarexamen 2004 och legitimerades 2006 och som nu själv ska axla ett viktigt ledaruppdrag.

Beslut från Sylfs fullmäktigemöte i korthet

Vårdval och tillsvidareanställningar
Sylf ska bevaka att tillsvidareanställningar av ST-läkare garanteras även vid övergång till vårdval och/eller privatisering av verksamheter. Man ska också följa utvecklingen av tillgången till ST-tjänster inom varje specialitet.

Behov av AT-tjänster
Sylf ska uppskatta hur många AT-tjänster som de facto utlyses i Sverige per år, samt geografisk spridning för dessa. Man ska också beräkna hur många AT-tjänster som borde utlysas i Sverige per år för att uppfylla 15 § hälso- och sjukvårdslagen (1998:531).

Fasta tjänster för ST-läkare
Sylf ska följa upp införandet av tillsvidareanställningar för ST-läkare.

Läkares brottslighet
Sylf ska arbeta för att Läkarförbundet utarbetar en policy om brott begångna av läkare.

Lön efter individ
Sylf centralt ska arbeta för att ta fram en individualiserad lönesättning för AT-läkare.

Bevaka arbetsgivare
Sylf ska bevaka att arbetsgivaren ger ST-läkare förutsättningar att uppfylla Socialstyrelsens nya riktlinjer för specialisttjänstgöringen.

Samtal med klinikchef
Sylf ska verka för att legitimerad underläkare senast efter 6 månaders vikariat ska ha rätt till ett samtal med klinikchef/enhetschef där möjlighet till framtida ST tydliggörs. Sylf ska också verka för att legitimerad underläkare tilldelas en handledare och får möjlighet att går kurser på samma sätt som en ST-läkare.

Synligare kompetensportfölj
Sylf ska bevaka att webbverktyget Kompetensportföljen vidareutvecklas och synliggörs.

Namngiven handledare åt underläkare
Sylf ska verka för att alla underläkare ska få en namngiven handledare.

Lena Ekelius, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, valdes till ny ordförande i Sveriges yngre läkares förening vid dess fullmäktigemöte. Hon efterträder Heidi Stensmyren.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society