2009-09-08 nummer 37 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Torkad svinsköldkörtel kontra levotyroxin (Levaxin) vid hypotyreos


Sofie Schwan, apotekare/Pär ­Hallberg, klinisk farmakolog, överläkare, ULIC (Uppsala), november 2008

Drugline nr: 23783

Vad finns det för dokumentation för användning av torkad svinsköldkörtel vid hypotyreos?

O En husläkare har flera patienter som har läst på nätet om behandling med torkad svinsköldkörtel vid hypotyreos och vill byta till detta från behandling med levotyroxin (Levaxin).

Vid sökning i den farmakologiska databasen Micromedex framkommer att torkad sköldkörtel finns under flera produktnamn, till exempel Thyroid USP eller Armour Thyroid [1].

Vid kontakt med Läkemedelsverkets licensavdelning bekräftas att man kan förskriva ett preparat som innehåller torkad svinsköldkörtel (Armour Thyroid) på licens vid hypotyreos. Syntetiskt sköldkörtelhormon bör dock användas i första hand, och man är mycket restriktiv med att ge licens för detta preparat.

Ett problem med torkad sköldkörtel är att innehållet standardiseras utifrån totalt organiskt jodinnehåll [2]. Av den anledningen kan kvoten mellan trijod­tyronin (T3) och tetrajodtyronin ­(tyroxin, T4) variera. För att överväga ändrad behandling ska patienten, ­enligt Läkemedelsverkets licensavdelning, ha ­behandlats ­>1 år med Levaxin i optimal dos och med normala TSH-nivåer. ­Om patienten trots detta inte mår bra (exempelvis ­sänkt livskvalitet, trötthet ­eller frusenhet) och depression uteslutits kan ibland tillägg av T3 övervägas. Dessa patienter bör behandlas hos endokrinolog.

En studie undersökte effekten på sköldkörtelstatus vid byte från Thyroid USP till levotyroxinnatrium hos 40 patienter [3]. Vid behandling med torkad sköldkörtel sågs för höga T3-värden ­

hos 36 av 38 patienter som fick doser på 90–240 mg. Jämfört med efterföljande behandling med levotyroxinnatrium 0,15–0,2 mg var T3 högre och T4 lägre. Tyreotoxiska symtom uppträdde hos ­6 patienter och försvann efter byte till levotyroxinnatrium, vilket kan tyda på att de högre T3-nivåerna associerade med torkad sköldkörtel kan medföra negativ effekt hos vissa patienter. Samtidigt kan de lägre T4-nivåerna miss­tolkas som indikation på att högre doser krävs. Författarnas slutsats var att behandling med torkad sköldkörtel kan resultera i nivåer av sköldkörtelhormon som är svårtolkade.

I en annan studie gav Thyroid USP sup­rafysiologisk förhöjning av T3 hos 13 av 14 pediatriska hypotyreospatienter, medan behandling med levotyroxin i jämförbara doser under 6 veckor hos samma patienter gav T3-nivåer inom normala gränser [4].

I en tredje öppen studie undersöktes hur nivåerna av sköldkörtelhormon hos 10 patienter med primär hypotyreo­idism förändrades efter byte från torkad sköldkörtel till levotyroxin [2].

Patienterna hade vid behandling ­med torkad sköldkörtel T4-nivåer som i genomsnitt låg under normalintervallet, medan T3-nivåerna låg inom normalintervallet. Efter byte till levotyroxin ökade T4-nivåerna för att ligga i genomsnitt invid den övre gränsen av normalintervallet, medan T3-nivåerna i genomsnitt låg i mitten av normalintervallet.

En publikation på polska återfinns där det engelska abstraktet beskriver en studie i vilken man jämförde effekten av torkad sköldkörtel (Thyroideum-Polfa) med levotyroxinnatrium hos 20 kvinnor med hypotyreos, varav 19 primär och 1 sekundär [5].

Ingen av patienterna fick normali­serat T4 eller tyreoideastimulerande hormon (TSH) vid behandling med ­torkad sköldkörtel. Samtliga som fick levotyroxin uppnådde normalt/något förhöjt T4, och hos 17 patienter med primär hypotyreos normaliserades TSH.

Resultaten av denna studie är dock svårvärderade eftersom de endast kunnat läsas i abstraktform. Därmed saknas nödvändig information såsom dos och behandlingstid, liksom detaljer om studiedesign. Det är också oklart huruvida den testade produkten är jämförbar med tillgängligt licenspreparat.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska Universitetssjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – ­telefonnummer finns på http://www.lic.nu


Referenser
 1. MICROMEDEX Healthcare Series. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX. [Hämtat 2008-11-13]. http://www.micromedex.com/

 2. Krenning EP, Docter R, Visser TJ, Hennemann G. Replacement therapy with L-thyroxine: ­serum thyroid hormone and thyrotropin levels in hypothyroid patients changing from desic­cated thyroid to pure thyroxine substitution therapy. Neth J Med. 1981;24:1-5.

 3. Jackson IM, Cobb WE. Why does anyone still use desiccated thyroid USP? Am J Med. 1978;

64:284-8.

 4. Penny R, Frasier SD. Elevated serum concen­trations of triiodothyronine in hypothyroid patients. Values for patients receiving USP ­thyroid. Am J Dis Child. 1980;134:16-8.

 5. Górowski T, Puciłowska J, Wernic K. [Comparative effects of desiccated thyroid gland and ­sodium salt of L-thyroxine in the treatment of hypothyroidism]. Pol Tyg Lek. 1989;44:768-70.
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society