2009-09-07 nummer 37 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Geriatrikundervisningen klarar inte framtidens behov


Anne Ekdahl

överläkare, geri­at­riska kliniken, ­Vrinnevisjukhuset, ord­förande i Svensk geriatrisk förening

Anne.ekdahl@lio.se

Regeringen bör tydligare styra läkar- och sjuksköter­­ske­utbildningarna för att kunna säkerställa att utbildning­arna i geriatrik motsvarar vårdens behov.

O Trots vår allt äldre befolkning och behovet av geriatrisk kompetens visar en klartläggning av utbildningen i geria­trik under läkarstudierna fortfarande på väldigt låga siffror. Detta trots upprepade larmrapporter om konsekvenserna av bristande geriatrisk kunskap med såväl över- som underbehandling med läkemedel och bristfälligt omhändertagande på akutmottagningar, sjukhus och i kommunens vård och omsorg vad gäller de mest sjuka äldre. Skillnaderna mellan de olika universiteten är fort­farande mycket stor och går inte att förklara på ett rimligt sätt. Kanske är det dags att se över styrsystemen för våra utbildningar vid de medicinska fakulteterna? De senaste årens larmrapporter [1, 2] om bristande helhetssyn i det medicinska omhändertagande av de sjuka äldre har inte ökat universitetens satsning på geriatrisk utbildning.

År 2004 gjordes en kartläggning av den geriatriska utbildningen i Sverige. I genomsnitt fick de läkarstuderande under sina 11 terminer totalt 59 timmar undervisning i geriatrik, med en variation mellan universiteten från 19 till 106 timmar. Vid hälften av universiteten (Göteborg, Malmö/Lund och Uppsala) gavs inte ens motsvarande en veckas undervisning i geriatrik [3].

För att följa utvecklingen genomförde Svensk geriatrisk förening våren 2009 en förnyad kartläggning för att se om läget ändrats. Glädjande nog hade den geriatriska undervisningen i genomsnitt ökat med 30 procent, från 59 till 77 timmar, men omfattningen är fortfarande mycket låg och skillnaderna mellan universiteten är orimligt stora (Tabell I).

Som patient i behov av geriatrisk kompetens kan man således riskera att träffa en läkare utbildad i Malmö/Lund som bara fått en tiondel av den utbildning i geriatrik som man får i Uppsala.

Man kan fråga sig om det rimliga i att universiteten själva i så stor omfattning kan välja att lägga upp sina utbildning­ar i ett för samhället och patienterna så avgör­ande ämne?

I en rapport från Social­styrelsen år 2009 gällande utbildning i psykiatri konstaterades att utbildningen inte motsvarar vårdens behov inom detta område [4], och man kan nog lugnt framhärda att så även är fallet när det gäller geriatrik. Vi vet att patienter över 75 år utgör mer än 25 procent av samt­liga inne­liggande patienter, och gruppen multisjuka äldre står för 19 procent av kostnaden för all vård vad gäller inneliggande patienter på sjukhus, och den andelen växer [5]. Dessa patienter är i behov av speci­fik geriatrisk kompetens om just den äldre patientens speciella förut­sät­t­ningar beträffande medicinsk utredning och behand­ling.

Svensk geriatrisk förening ställer sig ­således helt bakom Socialstyrelsens uttalande att det är oacceptabelt att utbildningarna inte motsvarar vårdens ­behov. Föreningen anser liksom Socialstyrelsen att regeringen tydligare bör styra läkar- och sjuksköterskeutbildningarna för att avhjälpa denna brist.

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Referenser
 1. Hur tas äldre patienter om hand på akutmottagning? En nationell verksamhetstillsyn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

 2. Landstingsrevisorerna. Projektrapport 19/2005: »Styckevis och delt«. Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet. Stockholm: Stockholms läns landsting; 2005.

 3. Axelsson J, Elmståhl S, Akner G. Geriatrik är ett försummat ämne i svensk läkarutbildning. Läkartidningen. 2006;103(44):3361-3.

 4. Utbildning i psykiatri – en explorativ studie av läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Stockholm: Socialstyrelsen; 2009.

 5. Ekerstad N, Carlsson P, Edberg A. Prioritering av multisjuka äldre inom kardiologi – en medicinsk, etisk och hälsoekonomisk utmaning. Linköping: Prioriteringscentrum; 2008.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2009-09-08 Geriatrikisk spec utb för ssk
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society