2009-10-27 nummer 44 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
LÄKEMEDELSFRÅGAN

Serotonergt syndrom vid kombination av linezolid (Zyvoxid) och SSRI


Sofie Schwan, apotekare/ Pär Hallberg, klinisk farmakolog, överläkare, ULIC (Uppsala), november 2008

Drugline nr: 23751

Vad finns det för relevant information om riskerna vid kombination av linezolid (Zyvoxid) och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)?

O På grund av de ökande problemen med resistenta bakterier använder infektionskliniken i ökande omfattning linezolid vid behandling av infektioner. Relativt många inkommande patienter behandlas också med SSRI. Problem uppstår när man vill sätta in linezolid eftersom Fass varnar för serotonergt syndrom.

Linezolid är en reversibel, icke-selektiv hämmare av monoaminoxidas (MAO) som hör till gruppen oxazolidinoner [1]. Det är känt att MAO-hämmare kan orsaka serotonergt syndrom i kombination med SSRI [2]. Linezolid är därför enligt produktresumén kontraindicerat för patienter som behandlas med SSRI.

Serotonerg toxicitet karakteriseras av tre huvudgrupper av symtom: neuromuskulär hyperaktivitet, autonom hyperaktivitet och förändrat mentalt status [3]. Symtom som vanligen särskiljer serotonerg toxicitet från andra tillstånd med vilket det kan förväxlas inkluderar myoklonus och hyperreflexi. Symtomen uppkommer ofta hastigt.

Ett antal fallbeskrivningar av misstänkt serotonergt syndrom vid kombination av linezolid och SSRI, eller kombinerade serotonin- och noradrenalin­återupptagshämmare, har publicerats [4-9].

Enligt en sammanställning av 11 fall uppkom i de flesta fall symtom inom några dagar upp till en vecka efter påbörjad behandling med linezolid [4]. I en av fallbeskrivningarna dog patienten av hjärtstillestånd, men det var inte helt klart huruvida detta orsakats av läkemedelsinteraktionen.

En begränsning är att några av fall­beskrivningarna saknar diskussion om andra samtidigt givna läkemedel, och det är heller inte alltid klart vilka kriterier som använts för att konstatera att det rör sig om serotonergt syndrom.

En genomgång av amerikanska biverkningsrapporter inkluderade totalt 29 fall av serotonintoxicitet vid behandling med linezolid, varav många inkluderade andra läkemedel med serotoninaktivitet. Den vanligaste kombinationen var med SSRI [10]. 3 patienter med kombinationen linezolid och citalopram avled. 9 av dessa fall uppges ha publicerats tidigare, och vissa av fall­beskrivningarna som nämnts ovan ingick med stor sannolikhet i dessa. Det är möjligt att ett av dödsfallen är detsamma som redan beskrivits, då ålder, kön och samtidig läkemedelsbehandling överensstämmer.

I det svenska biverkningsregistret finns ett fall av serotonergt syndrom vid samtidig behandling med linezolid och citalopram [11]. Patienten förbättrades successivt efter utsättning av läkemedlen.

Det finns inga säkra uppgifter om hur vanligt det är att serotonergt syndrom uppkommer vid kombination av linezolid och SSRI.

En retrospektiv studie fann att 2 av 52 patienter som hade behandlats med linezolid och SSRI eller venlafaxin samtidigt under en och samma sjukhusvistelse uppvisat symtom som med stor sannolikhet var serotonergt syndrom [4, 12], medan en enkätundersökning fann att 48 av 207 läkare som behandlat patienter som med kombinationen hade observerat tecken på serotonergt syndrom [13]. Metodologiska brister gör dock resultaten av dessa studier svårvärderade.

Sammanfattningsvis är det känt att MAO-hämmare tillsammans med SSRI kan utlösa serotonergt syndrom, och det finns flera fall av misstänkt serotonergt syndrom vid kombination av linezolid och SSRI, ett fåtal inkluderar dödsfall. Det saknas adekvata data för att bedöma hur vanligt tillståndet är hos individer som exponeras för kombinationen.

Linezolid är enligt produktresumén kontraindicerat för patienter som behandlas med SSRI »såvida inte resurser för noggrann observation av patienten och övervakning av patientens blodtryck finns tillgängliga«.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska Universitetssjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nuREFERENSER

 1. Zyvoxid (linezolid). Pfizer. SPC. Fass.se. [hämtat 2008-11-11]. http://www.fass.se

 2. Aronson JK, editor. Meyler’s side effects of drugs. 15th ed. Amsterdam: Elsevier; 2006.

 3. Gillman PK. Monoamine oxidase inhibitors, opioid analgesics and serotonin toxicity. Br J Anaesth. 2005;95:434-41.

 4. Taylor JJ, Wilson JW, Estes LL. Linezolid and serotonergic drug interactions: a retrospective survey. Clin Infect Dis. 2006;43:180-7.

 5. Strouse TB, Kerrihard TN, Forscher CA, ­Zakowski P. Serotonin syndrome precipitated by linezolid in a medically ill patient on dulox­etine. J Clin Psychopharmacol. 2006;26:681-3.

 6. Packer S, Berman SA. Serotonin syndrome precipitated by the monoamine oxidase inhibitor linezolid. Am J Psychiatry. 2007;164:346-7.

 7. Miller DG, Lovell EO. Antibiotic-induced serotonin syndrome. J Emerg Med. E-pub 2008

May 1.

 8. Clark DB, Andrus MR, Byrd DC. Drug interactions between linezolid and selective serotonin reuptake inhibitors: case report involving sertraline and review of the literature. Pharmacotherapy. 2006;26:269-76.

 9. DeBellis RJ, Schaefer OP, Liquori M, Volturo GA. Linezolid-associated serotonin syndrome after concomitant treatment with citalopram and mirtazepine in a critically ill bone marrow transplant recipient. J Intensive Care Med. 2005;20:351-3.

10. Lawrence KR, Adra M, Gillman KP. Serotonin toxicity associated with the use of linezolid: A review of postmarketing data. Clin Infect Dis. 2006;42:1578–83.

11. Sweweb, Swedis online. Svenska biverknings­registret. Läkemedelsverket. [hämtat 2008-11-11]. http://sweweb.mpa.se/swedisii/

12. Taylor JJ, Estes LL, Wilson JW. Linezolid and serotonergic drug interactions. Clin Infect Dis. 2006;43:1371.

13. Beekmann SE, Gilbert DN, Polgreen PM. Toxicity of extended courses of linezolid: results of an Infectious Diseases Society of America Emerging Infections Network survey. Diagn Microbiol Infect Dis. 2008;62(4):407-10.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society