2009-11-17 nummer 47 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
AKTUELLT

Vård på (o)lika villkor

Danderyd utför var tionde fetmaoperation

Antalet fetmaoperationer har på kort tid exploderat. Patienters tillgång till kirurgi varierar stort mellan landstingen, vilket även gäller fysisk aktivitet på recept. Mer än var tionde fetmaoperation i landet görs på Danderyds sjukhus i Stockholm.

O Tillgången till fetma­operationer varierar stort beroende på var i landet man bor. Nästan tio gånger fler operationer per 100 000 invånare utförs i Värmland jämfört med Dalarna. Norrlandslandstingen ligger också bra till. I Stockholm, görs ingreppet vid samtliga sjukhus, totalt knappt 1 000 under 2008.

Bland mycket feta personer kan en magsäcksoperation vara en effektiv metod, konstaterade en SBU-rapport 2002. Bara på Danderyds sjukhus räknar man med att i år göra 425–450 gastriska bypass-operationer.

Fetmakirurgin går därmed om bråck- och gallstenskirurgi, mätt i antal ingrepp, och överträffas i antal operationer endast av kejsarsnitten, som på Danderyd görs vid var femte förlossning.

– Vi gör 4–5 operationer per dag, berättar Lars Granström, överläkare på den kir­urgiska kliniken, där man arbetat med fetmakirurgi sedan början av 1980-talet.

– Det finns beslut i Stockholms läns landsting om att vi ska vara köfria. Det är ett rimligt och bra mål att sikta mot. Är man skattebetalare så vill man sätta pengar där de gör nytta, säger han.

90 procent av patienterna kommer från det egna landstinget. Högre andel patienter från andra landsting är svårt att försvara, menar Lars Granström, vars erfarenhet är att kliniken får ett ökat tillflöde genom att patienter tipsar varandra.

– Behandlar du en får du tre nya.

Operationerna tar i snitt 70 minuter, med två kirurger närvarande. Totalt är man sex kirurger och en sjunde är på väg att läras upp.

– Om andra kirurgkliniker tagit efter våra metoder skulle i vi landet kunna göra 1 500 fler gastriska bypass-operationer per år. Nu gör vi i Sverige knappt 4 000 per år. Även om ingreppet inte är komplikationsfritt, sett till det livslånga åtagande i livsstilsförändringar som måste göras efter en operation, är det mångas liv som såväl medicinskt som socialt får möjlighet att bli till det bättre, framhåller Lars Granström.

– Metoden som sådan är bra. Det gäller att finslipa sin egen förmåga så att det blir så lite komplikationer som möjligt. Vi har ett eget register, säger Lars Granström, och berättar att det förekommer att patienter vänder sig direkt till kliniken utan remiss.

En annan behandling där tillgången varierar stort i landet är »Fysisk aktivitet på recept«, FaR. Där utmärker sig Värmland med många förskrivningar. Men ändå är det i Stockholm som flest recept skrivs ut.

– I fjol skrevs 13 000 FaR ut i 13 landsting, enligt Riks­idrottsförbundet. Ett aktivt landsting är Värmland, men generellt går det trögt att implementera fysisk aktivitet på recept, säger Kent Nilsson, Folkhälsoinstitutet, som på regeringens uppdrag sett över förskrivningarna.

Störst medicinska effekter har såväl fetmaoperationer som fysrecept på unga patienter. När det gäller fetmakirurgi finns dock åldersgränser. På Danderyds sjukhus har den äldsta patienten som genomgått gastrisk bypass-operation varit 70 år.

Lars Granström på Danderyds sjukhus, ser gärna att man opererar yngre patienter.

– De äldsta vi opererat har varit 70. Men det är verkligen gränsfall, sett ur ett kostnadsperspektiv. Däremot funderar vi på att operera äldre tonåringar, eftersom ingreppet gör störst nytta om det sätts in tidigt, mot diabetes, metaboliskt syndrom med mera. Den undre gränsen för att genomgå operation är 18 år.

Nämnas i sammanhanget bör också att frekvensen anmälningar till patientförsäkringen är högre vid fetma­kirurgi än vid annan kirurgi. Detta enligt Jon Ahlberg, chefläkare vid Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Läkartidningens medicinske redaktör för patientsäkerhetsfrågor.

1,3 procent av operationerna för kraftig övervikt leder till en skadeanmälan mot 0,5 procent för annan kirurgi.

– Det är bara vid diskbråckskirurgi vi ser samma höga tal, säger Jon Ahlberg.

Ingmar Näslund, docent och överläkare vid den kirurgiska kliniken i Örebro, håller i det medicinska kvalitetsregistret Svenska obecitas­registret. Han framhåller att patientanmälningar inte går att jämföra rakt av. Komplikationsfrekvensen avgörs av patientens status inför operation, tillsammans med hur pass väl förtrogen kir­urgen är med operationsmetoden.

– Risken för olika patientgrupper är inte densamma.

– Vi har vårt eget kvalitetsregister, som följer den internationella litteraturen. Vi har en komplikationsfrekvens om 2–4 procent, vad gäller allvarliga skador. I registret ingår såväl offentliga som privata aktörer.

Fakta Danderyds sjukhus

Danderyd beräknar kunna operera 425–450 patienter i år.
Man är alltid två kirurger vid en operation, som i genomsnitt tar ca 70 minuter.
Kostnad per patient är i dag för gastrisk bypass-operation på Danderyds sjukhus 52 000 kronor (i minskning från 62 000 i fjol). I snitt ligger kostnaden för själva operationen på 70–75 000 kronor, men stora variationer förekommer, även inom landsting.
90 procent av patienterna kommer från Stockholms läns landsting.
Väntetid till Danderyds obesitasmottagning är 6–7 månader. Kö till operation är 3 månader, vilket innebär att den totala processen ligger på knappt ett år.
Kö till mottagningen är för närvarande 349 personer.- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society