2010-01-26 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Leverbiverkningar av pregabalin (Lyrica)


Jonatan Lindh, specialistläkare, ­Karolic (Stockholm), mars 2009

Drugline nr: 23864

Vilken typ av leverbiverkningar har associerats med pregabalinbehandling?

O En 60-årig man med känd alkoholöverkonsumtion och nyligen genomgången cerebral mediainfarkt behandlas för ett smärttillstånd som delvis anses vara av neuropatisk art. Patienten har behandlats med paracetamol 4 g/d, som dock sattes ut för 8 dagar sedan. I stället sattes pregabalin (Lyrica) 75 mgx2 in för fyra dagar sedan, med god effekt. Övrig analgetisk behandling innefattar diklofenak 100 mg/d och dextropropoxifen som nyligen dosminskats till 300 mg/d. Behandlingen med dessa läkemedel har pågått en längre tid. Övriga läkemedel är simvastatin 40 mg/d, acetylsalicylsyra 75 mg/d, omeprazol 20 mg/d och Movicol. Patienten har sedan länge ett måttligt patologiskt leverstatus. Dagen innan pregabalinbehandlingen påbörjas noterades ALAT, ALP och GGT strax under ­3 μkat/l (normalvärden <1,2, <1,9 respektive <2,0) och lätt förhöjt ASAT. Nu upptäcks vid rutinprovtagning ett ALAT på 13 och ett ASAT på 7,5 μkat/l (normalvärde <0,76). GGT ligger på 3,4 μkat/l, något högre än tidigare. ALP är oförändrat. Uppgift om bilirubin saknas, men patienten är inte ikterisk och mår bra.

Enligt Fass är förhöjda transaminaser en mindre vanlig biverkan av prega­balin (1/100–1/1 000), medan ­ascites och pankreatit beskrivs som sällsynta biverkningar (<1/1 000) [1]. Antalet ­publicerade rapporter om pregabalin­associerade leverbiverkningar är mycket litet. I den europeiska läkemedelsmyndighetens (European Medicines Agency, EMEA) beskrivning av de studier som ligger till grund för registreringen av läkemedlet nämns att drygt 5 000 patienter exponerats för pregabalin i randomiserade studier. Varken lever­påverkan eller leverskada återfinns bland de misstänkta biverkningar som rapporterats hos dessa patienter [2].

Via Medline har vi hittat en publi­cerad rapport om leverskada med ­misstänkt koppling till pregabalin [3]. Patienten, en 61-årig man med post­herpetisk smärta, började må illa kort efter att han börjat behandlas med pregabalin 75 mg × 2, vilket föranledde utsättning efter 8 dagar. Trots detta försämrades tillståndet, och fyra dagar efter utsättningen noterades en 35-­faldig ALAT-stegring, en 50-faldig ASAT-stegring och ett kraftigt förhöjt bilirubin. Även INR var förhöjt och ­började sjunka först två veckor efter att läkemedlet satts ut. Alla värden utom bilirubin­värdet hade normaliserats vid ett återbesök 6 veckor senare.

I det svenska biverkningsregistret finns tre rapporter om leverpåverkan där ett samband med pregabalin­behandling bedömts som möjligt [4].

En 59-årig man drabbades av illa­mående och kräkningar efter ungefär en månads behandling med pregabalin. ­Leverproven var hos denna patient gravt patologiska (ALAT 38,5, ASAT 35,4, bilirubin 354 μmol/l och ALP 5,3) och normaliserades efter utsättning av ­pregabalin.

Hos en 37-årig kvinna debuterade buksmärtor efter tre dagars behandling, och efter en vecka noterades ALAT 3,7 och GT 1,4 (ASAT var normalt). Efter att pregabalin satts ut normalise­rades ­leverproverna inom en vecka.

Den sista rapporten gällde en 56-­

årig man som redan efter två doser av ­pre­gabalin upplevde gallstensliknande smärta under höger revbensbåge. ­Besvären tilltog under pågående behandling, och efter fyra dagar sattes pregabalin ut, varefter symtomen klingade av inom 1–2 dagar.

Slutligen bör man observera att alkoholmissbruk utgör en kontraindikation för dextropropoxifen, eftersom alkohol kraftigt ökar risken för dextropropoxifenassocierad andningsdepression [1].

Man kan också notera att leverpåverkan är en vanlig biverkan av diklofenak och att detta läkemedel (liksom even­tuellt paracetamol) kan ha bidragit till de patologiska leverproven både före och efter att pregabalin satts in [1].

Sammanfattningsvis har transaminasstegringar beskrivits vara en mind­re vanlig (1/100–1/1 000 behand­lade patienter) biverkan av pregabalin. Det finns också enstaka rapporter om allvarliga leverreaktioner med laboratoriemässiga tecken på hepatocellulär skada. Liksom i det aktuella fallet har leverskadorna i dessa rapporter debu­terat kort tid efter att pregabalinbehandlingen påbörjats.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska Universitetssjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – ­telefonnummer finns på http://www.lic.nu


Referenser
 1. Fass. [Citerat 2009-03-24]. http://www.fass.se

 2. EMEA scientific discussion. Lyrica. London: European Medicines Agency. http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/lyrica/084504en6.pdf

 3. Einarsdottir S, Björnsson E. Pregabalin as a probable cause of acute liver injury. Eur J ­Gastroenterol Hepatol. 2008;20:1049.

 4. Läkemedelsverkets biverkningsregister. ­Swedis. [Citerat 2009-03-24]. http://sweweb.mpa.se/swedisii/
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society