2010-02-02 nummer 5 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Sylf-projekt för bättre generationsväxling i sjukvårdens ledarskap

Vem ska bli chef efter dig?


Lena Ekelius

ordförande, Sylf, ­Sveriges yngre läkares förening

lena.ekelius@Sylf.se


Johan Zelano

andre vice ordförande, Sylf, Sveriges yngre läkares förening

johan.zelano@Sylf.se


Thomas Lindén

ordförande, SLCF, ­Sveriges läkarförbunds chefsförening

ordförande@slcf.se

Med projektet »Vem ska bli chef efter dig?« vill Sveriges yngre läkare uppmana dagens chefer att fundera på vem som ska leda och utveckla framtidens sjukvård.

O Läkares ledarskap i sjukvården har debatterats intensivt de senaste åren. Läkare har det högsta medicinska ansvaret i sjukvården, men tar genom minskad andel läkare på chefspositioner i mindre och mindre utsträckning ansvar för dess organisation och utveckling. Enigheten är stor om att detta är en olycklig utveckling. Fackliga organisationer som Sylf (Sveriges ­yngre läkares förening) har på­talat vikten av ledarskaps­utbildning och praktisk trä­ning i ledarskap och verksamhetsstyrning.

Universiteten har infört mer ledarskapsträning på ­läkarutbildningen, arbetsgivarna har introducerat ledarskapsutbildning i de flesta AT-block och Socialstyrelsen har stipulerat att nya ST ska innehålla kvalitets- och förbättringsarbete.

Dessa åtgärder är nödvändiga. Men mer utbildning i ledarskap betyder inte per automatik att fler läkare blir chefer i sjukvården. Då krävs också strukturella reformer. Inte heller finns någon sammanhållande struktur för hur dessa utvecklingsinsatser samverkar, till vem de riktar sig eller när i karriären.

Även om en sådan struktur vore ett stort steg framåt, ser vi i dag ytterligare två stora hinder för framtida läkares chefskap som inte avhjälps med enbart stärkt ledarskapsutbildning. För det första innebär tidiga läkararbeten som vikariat och AT ofta ett organisatoriskt utanförskap.

I ­tidigare undersökningar och i Sylfs senaste AT-rankning framkommer att medicinares vilja att bli chefer är som störst i början av läkarutbildningen, för att därefter sjunka successivt fram till ST.

Vi tror att detta är en effekt av att den nya läkaren fyller schemarader men inte får förhandla om sin lön med en ­beslutsför chef, inte blir in­bjuden till arbetsplatsträffar, inte får höra diskussioner om nya vårdprogram och inte deltar i organisationens framtida utformning. Den som inte ens ser den organisation han eller hon verkar i kommer knappast att se ett chefskap i ­samma organisation som en naturlig del av sin karriär.

För det andra måste lämpliga läkare erbjudas chefskap ti­digare än i dag. Medelåldern för att bli specialist är 42 år. Inom andra branscher, där expert och chef är skilda ­banor, är det en hög ålder för att identifiera chefsämnen.

Sylf tror att det är av största vikt att unga läkare tidigt erbjuds instegspositioner i chefskap. Det blir allt vanligare med »läkarchef«, en chef under verksamhetschefen med ansvar för att arbetsleda läkare. En chefsfunktion som särskilt verkar lämpa sig för läkare är den med ansvar för att upprätthålla flöde och medicinsk standard inom en diagnosgrupp, »processchef«. Uppdraget som »schemaläggare« och »produktionsplanerare« ges ofta som »hedersuppdrag« utan både formell befattning och ersättning. Det skulle kunna formaliseras. Kanske kan det förbättringsarbete som alla ST-läkare nu ska genomföra tjäna som ­rekryteringsmöjlighet?

En grupp som har kännedom om lokala förhållanden och kanske bättre än någon annan också förstår vikten av aktiv rekrytering in i chefskap är de läkare som själva är chefer. Sylf har därför startat projektet »Vem ska bli chef efter dig?« – riktat till chefer i hälso- ­och sjukvården. I ­dagarna skickar Sylf tillsammans med Sveriges ­läkarförbunds chefsförening ett brev till hälso- och sjukvårdens beslutsfattare och chefer, där de uppmanas fundera på hur den egna organisationen synliggörs för unga läkare och hur man identifierar och uppmuntrar chefsämnen.

Över hela landet finns ett antal goda exempel där flera unga läkare fått ledande positioner i sektioner eller över akutprocesser. Alla fortsätter inte som chefer, men några gör det. Förutom att organisationen förses med bra chefer ­visas andra läkare att ett chefskap kan vara en tillfällig och utvecklande del också av en i huvudsak medicinsk karriär.

Kontinuerlig generationsväxling i sjukvårdens chefskap är ett gemensamt ansvar. Att läkare abdikerat från sjukvårdens ledarskap är ett misslyckande för hela läkarkåren. Därför måste hela läkarkåren nu ta ansvar. Yngre läkare vill ta ansvar för att leda och utveckla framtidens sjukvård!

Underläkare bör inte nöja sig med att skaffa sig medicinsk kompetens, utan måste också se vikten av kunskaper som behövs för att förbättra de ­organisationer vi verkar i, för bästa möjliga vård till alla som behöver, i rimlig tid. Man behöver inte vara en bra chef enbart därför att man är läkare, men de läkare som har bra förutsättningar för detta kan bli bland de bästa cheferna i sjukvården.

Våra seniora kollegor måste skapa organisationer som bjuder in till chefskap. Underläkare måste våga prova på och våga ta för sig. Sylfs projekt ska uppmana dagens chefer att fundera. Vem ska bli chef efter dig?

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.




Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad



Nystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society