2010-02-16 nummer 7 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare


Staffan Rosenborg, Karolic (Stockholm), augusti 2009

Drugline nr: 23903

Är det möjligt att ge ­kandesartan (till exempel Atacand) till en patient som fått angioödem under enalaprilbehandling?

O

Denna fråga har besvarats i flera tidigare Druglinedokument [1, 2] och har även diskuterats under denna vinjett i Läkartidningen [3]. Dessa dokument har citerat nyckelreferensen [4] på olika sätt. Artikeln av Cicardi och medarbetare [4] beskriver en kohort med 64 patienter som fått byta antihypertensiv medicinering på grund av angioödem under ACE-hämmarbehandling. 26 av patienterna bytte till angiotensinreceptorblockerare (ARB). Av dessa hade fem besvärande angio-ödem som kvarstod under ARB-medicineringen, men i tre av fallen kunde an-gioödemet tillskrivas andra faktorer än läkemedel [4].

En systematisk översikt och metaanalys har sedermera tillkommit för att försöka uppskatta risken för att angioödem kvarstår efter byte från ACE-hämmare till ARB [5]. Författarna fann 254 unika citeringar, men de flesta rapporterade inte originaldata eller bestod av fallrapporter eller fallserier som inte går att använda för att kalkylera incidens och risk. Endast tre publikationer uppfyllde inklusionskriterierna, en randomiserad kontrollerad studie och två retrospektiva observationsstudier.

Risken kunde beräknas till 9,4 procent (95 procents konfidensintervall 1,6–17 procent) för angioödem som kvarstod efter bytet och till 3,5 procent (95 procents konfidensintervall 0–9,2 procent) för angioödem som efter kompletterande undersökningar inte kunde tillskrivas någon annan orsak än ARB-behandlingen [5].

Denna metaanalys uppdaterades helt nyligen [6] efter att ytterligare en randomiserad kontrollerad studie publicerats. I den skedde byte till valsartan (till exempel Diovan) hos patienter som utvecklat angioödem under ACE-hämmarbehandling.

När denna studie inkluderas i metaanalysen kan risken beräknas till 2,5 procent (95 procents konfidensintervall 0–6,6 procent) för kvarstående angioödem oberoende av orsak och till 1,5 procent (95 procents konfidensintervall 0–5,1 procent) för angioödem som inte kunde tillskrivas andra faktorer än medicineringen [6].

Sammanfattningsvis finns det en risk att utveckla angioödem under medicinering med angiotensinreceptorblockerare hos patienter som har fått denna biverkan av ACE-hämmare. Risken är dock liten och kan uppskattas till mind­re än 7 procent. Det finns ännu inte tillräckligt med data för att uttala sig om huruvida det föreligger en skillnad i risk mellan olika ARB.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår ­ i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitets­sjuk­huset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som ­ är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.Referenser

 1. Drugline nr 21280 (2004).

 2. Drugline nr 21774 (2004).

 3. Eliasson E, Böttiger Y. Korsreaktivitet mellan ACE-hämmare och ATII-receptorblockerare. Läkartidningen. 2004;101(35):2657.

 4. Cicardi M, Zingale LC, Bergamaschini L, Agostoni A. Angioedema associated with angiotensin-converting enzyme inhibitor use: outcome after switching to a different treatment. Arch Intern Med. 2004;164(8):910-3.

 5. Haymore BR, Yoon J, Mikita CP, Klote MM, DeZee KJ. Risk of angioedema with angiotensin receptor blockers in patients with prior ang­ioedema associated with angiotensin-con­verting enzyme inhibitors: a meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008;101(5):495-9.

 6. Haymore BR, DeZee KJ. Use of angiotensin receptor blockers after angioedema with an angiotensin-converting enzyme inhibitor. Ann Allergy Asthma Immunol. 2009;103(1):83-4.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society