2010-04-27 nummer 17 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
KLINIK OCH VETENSKAP

Inga belägg för tolerans vid behandling av ångest med pregabalin (Lyrica)


Marine Andersson, informationsfarmaceut/Jonatan Lindh, specialistläkare, ­Karolic (Stockholm), december 2009

Drugline nr: 23952

Finns toleransutveckling bes kriven vid behandling av generaliserat ångestsyndrom med pregabalin (Lyrica)?

O Frågeställaren har haft ett flertal patienter med ångestproblematik, inklusive generaliserat ångestsyndrom, som initialt svarat väl på pregabalinbehandling men där effekten avtagit och inte återkommit trots ökad dosering.

Pregabalin är strukturellt en GABA-analog, (GABA, gammaaminosmörsyra), men substansens effekt är beroende av bindning till spänningsberoende kalciumkanaler i centrala nervsystemet (CNS).

Pregabalin hämmar frisättningen av ett flertal neurotransmittorer som glutamat, noradrenalin och substans P. Pregabalin binder inte till GABAA- eller GABAB-receptorer och påverkar inte heller återupptaget eller nedbrytningen av GABA. Det är godkänt för behandling av epilepsi, perifer neuropati och generaliserat ångestsyndrom (GAD) [1].

I en kohort på 517 polyneuropati­pa­tienter som under 420 dagar behandlades med en oförändrad genomsnittlig pregabalindos sågs ingen successiv försämring av effekten. Detta antyder att pregabalin inte orsakar någon nämnvärd toleransutveckling vid behandling av neuropatisk smärta. Hos epilepsi­patienter behövde pregabalindosen ­justeras enbart marginellt för att tillräcklig effekt skulle kunna bibehållas under två års behandling [1].

Dokumentationen av långtidsbehandling med pregabalin vid generaliserat ångestsyndrom är bristfällig, då de flesta studier pågått i bara 4–6 ­veckor. Vi har dock hittat en studie där effekten av pregabalin studerats under 24 veckors behandling.

Före randomiseringen behandlades samtliga patienter med pregabalin i 8 veckor. Endast de som svarade på behandlingen randomiserades därefter till antingen pregabalin eller placebo under 24 veckor. Cirka 46 procent av patienterna hoppade av studien under/efter den inledande pregabalinperioden, mestadels på grund av biverkningar.

Totalt 168 patienter randomiserades till pregabalinbehandling och 170 till placebobehandling. Tiden till återfall var signifikant längre i pregabalingruppen än i placebogruppen. I placebogruppen hade 25 procent av patienterna återfallit efter 14 dagars behandling, i pregabalingruppen var motsvarande tid 23 dagar.

När studien avslutades hade 65 prodent av de placebobehandlade uppfyllt återfallskriterierna, och 12 procent hade fullföljt studien utan återfall. I pregabalingruppen hade 42 procent av patienterna återfallit, och 21 procent hade fullföljt studien utan återfall [2]. Denna studie svarar inte på frågan om toleransutveckling men visar att återfall under pregabalinbehandling är vanligt förekommande.

I det svenska biverkningsregistret, Swedis, finns två fall av toleransutveckling rapporterade. Två patienter med ångest och tidigare missbruk rapporterade att de inom kort utvecklade tolerans för pregabalin och ökade sina doser till 1 200 ­respektive 3 000 mg/dygn. Ett flertal rapporter om missbruk finns också [3].

Sammanfattningsvis är det vanligt med återfall vid pregabalinbehandling av GAD, men vi har inte kunnat hitta några belägg för utveckling av tolerans för pregabalin.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.


Referenser
 1. EMA .Lyrica. Scientific discussion. 2004; . Tillgängligt http://www.ema.europa.eu

 2. Feltner D, Wittchen HU, Kavoussi R, Brock J, Baldinetti F, Pande AC. Long-term efficacy of pregabalin in generalized anxiety disorder. Int Clin Psychopharmacol. 2008;23(1):18-28.

 3. Swedis [citerat 2009-11-23]. http://sweweb.mpa.se/swedisii/x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society