2010-05-04 nummer 18 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Interaktion möjlig mellan gurkmeja och takrolimus


Staffan Rosenborg, specialist­läkare, Karolic (Stockholm), februari 2010

Drugline nr: 23989

Kan gurkmeja interagera med takrolimus och andra CYP3A4-substrat?

O En 36-årig njurtransplanterad man som behandlades med takrolimus (Prograf), mykofenolatmofetil (CellCept), prednisolon, omeprazol och losartan (Cozaar) hade under flera månader blodnivåer av takrolimus som låg stabilt runt 6 ng/ml.

Efter att mannen besökt en vän som bjöd på en orientaliskt kryddad gryta med rikligt med gurkmeja steg takrolimuskoncentrationen till 27 ng/ml, och han uppvisade symtom på överdosering. Han hade ingen diarré eller infektion och visade ingen signifikant leverpåverkan.

Patienten nekade till bristande följsamhet, eller intag av hälsokostpreparat eller kosttillskott. Fortfarande två veckor efter händelsen låg takrolimuskoncentrationerna högre än tidigare, trots att han endast fick en tredjedel av tidigare underhållsdos. Först efter drygt tre veckor normaliserades dosbehovet.

Gurkmeja (Curcuma longa) och andra Curcuma-arter har, baserat på traditionell användning och djurstudier, påståtts besitta ett flertal farmakologiska egenskaper (till exempel antitumorala, antiinflammatoriska och matsmältningsbefrämjande) [1]. Föreslagna farmakologiska doser av gurkmeja är 1–3 g dagligen [1].

Extrakt av gurkmeja har visats ha vissa farmakologiska egenskaper hos djur och i isolerade organ [2]. In vitro har metanolextrakt av gurkmeja visats kunna hämma det cytokrom P450-­enzym som huvudsakligen omsätter takrolimus (CYP3A4): 50-procentig hämning (IC50) sågs vid 0,02 g extrakt/l [3]. Extraktionsmetoden gav ett utbyte på cirka 15 procent, varför 0,02 g extrakt/l motsvarar cirka 0,13 g gurkmejapulver/l. En tesked (5 ml) gurkmejapulver väger drygt 2 g, och det är därför inte omöjligt att uppnå ­sådana koncentrationer, åtminstone i tunntarmslumen, vid intag av en orientaliskt kryddad måltid.

Förstapassagemetabolisen av takrolimus är betydande med en biotillgänglighet på endast 20–25 procent [4], och därför är det möjligt att en hämning av CYP3A4 i tarmen kan medföra påtagligt ökad systemisk exponering för detta läkemedel.

En del av den låga biotillgängligheten förklaras också av att takrolimus är substrat för transportproteiner, bland annat P-glykoprotein. Eventuella effekter av gurkmeja på transportproteiner har inte studerats.

I den ovan nämnda provrörsstudien kunde man också visa att exponering för gurkmejaextrakt resulterade i min­skade mängder av CYP3A4-enzym i ­odlade leverceller medan mRNA-uttrycket var oförändrat. En gurkmeja-orsakad hämning kan därför förväntas kvarstå i en eller flera veckor, eller till dess att cellerna hunnit uttrycka nytt CYP3A4-protein.

Takrolimus är ju ett utpräglat specialistläkemedel, men CYP3A4 omsätter ett stort antal andra läkemedel, såsom makrolidantibiotika (erytromycin, ­klaritromycin), de flesta kalcium­flödes­hämmare (bland annat amlo­dipin, felodipin, nifedipin, diltiazem och verapamil), flera statiner (exem­pelvis simvastatin och atorvastatin) och ett flertal steroider (testosteron, östradiol, progesteron, hydrokortison och dexametason) [5]. Den beskrivna potentiella interaktionen kan därför ha stor betydelse även utanför transplantationsmedicinens begränsningar.

Som alltid är det dock svårt att extrapolera in vitro-fynd till förhållanden in vivo.

Sammanfattningsvis kan det inte uteslutas att ett förhållandevis högt dietärt intag eller påstådda farmakologiska doser av gurkmeja kan interagera med takrolimus och andra CYP3A4-substrat. I det aktuella fallet kan det heller inte uteslutas att andra faktorer kan ha spelat in.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.


Referenser
 1. Gruenewald J, editor. PDR for herbal medicines. 3rd. ed. Montvale, NJ: Thomson PDR; 2004.

 2. Sasaki Y, Goto H, Tohda C, Hatanaka F, Shibahara N, Shimada Y, et al. Effects of curcuma drugs on vasomotion in isolated rat aorta. Biol Pharm Bull. 2003;26(8):1135-43.

 3. Hou XL, Takahashi K, Kinoshita N, Qiu F, Tanaka K, Komatsu K, et al. Possible inhibitory mechanism of Curcuma drugs on CYP3A4 in 1alpha,25 dihydroxyvitamin D3 treated Caco-2 cells. Int J Pharm. 2007;337(1-2):169-77.

 4. Prograf. Produktresumé. Tillgängligt via: http://www.fass.se

 5. Flockhart DA. Drug Interactions: Cytochrome P450 drug interaction table. Indianapolis: ­Indiana University School of Medicine; 2007 [citerad 2010-02-23]. http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/table.asp
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society