2010-06-01 nummer 22 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Data saknas om risker med glyceryltrinitrat vid amning


Ylva Böttiger, Karolic (Stockholm), september 2009

Drugline nr: 23940

Är lokalbehandling med ­glyceryltrinitrat (Recto­gesic) för analfissur förenlig med amning? Rekommenderad dosering är 1,5 mg glyceryltrinitrat analt två gånger dagligen.

O Glyceryltrinitrat verkar relaxerande på glatt muskulatur i kärlväggar och även i mag–tarmkanalen. Glyceryltrinitratets övergång till bröstmjölk har inte studerats. Biotillgängligheten efter anal ­administration är enligt tillverkaren 50 procent, och systembiverkningar i form av huvudvärk och yrsel är vanliga [1]. Glyceryltrinitrat är fettlösligt, har en måttlig proteinbindningsgrad på ­cirka 60 procent och kan därför på ­teoretisk grund förväntas utsöndras och möj­ligen även ackumuleras i bröstmjölk.

Å andra sidan har substansen en stor distributionsvolym på cirka 200 liter och en extremt kort halveringstid i plasma på bara 1–3 minuter. Den orala biotillgängligheten är också måttlig (mindre än 50 procent) på grund av presystemisk metabolism. Glyceryl­trinitratets primära metaboliter (glyceryldinitrater) har en längre halveringstid, mellan 40 minuter och 2 ­timmar, men bara 10 procent av modersubstansens kärlvidgande effekt [2].

I en studie (publicerad i abstraktform) rapporteras en uppföljning av ­43 mödrar som sökt telefonrådgivning angående amning och anal glyceryltrinitratbehandling. Fyrtio mödrar ­uppgav att de använt glyceryltrinitrat under pågående amningsperiod i en omfat­t­ning som varierade mellan en enstaka dos upp till 12 månaders intermittent behandling. Flertalet av mödrarna hade haft biverkningar i form av huvudvärk eller yrsel, men ingen hade obser­verat några biverkningar hos de ammade barnen [3].

Sammanfattningsvis saknas data om glyceryltrinitrats övergång till bröst­mjölk. Med ledning av substans­ens ­korta halveringstid och måttliga bio­tillgänglighet bedöms dock risken för ammade barn vara låg om modern behandlas ­analt med glyceryltrinitrat i ­rekommenderad dos. Enligt en rapport ­noterades inga biverkningar hos 40 ­ammade barn till behandlade mödrar.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.


Referenser
 1. Rectogesic. Produktresumé uppdaterad 2006-08-18. Hämtat från; http://www.fass.se

 2. Dollery C, editor. Therapeutic drugs. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.

 3. Taylor T, Kennedy D. Safety of topical glyceryl trinitrate in the treatment of anal fissure in breastfeeding women [abstract]. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2008;82:411. Abstract.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society