2010-07-16 nummer 29 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
NYA RÖN

Läkarstudenters minskande empati
under utbildningen ifrågasätts


Gustav Nilsonne

med dr, läkare, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholm

O Flera tvärsnittsstudier och longitudinella studier har rapporterat att studenternas empati minskar under utbildningen. Dessa studier har använt sig av självskattningsskalor för att mäta empati.

En metaanalys [1] ifrågasätter dock dessa resultat. Alla elva studier som undersökt läkarstudenters empati utan någon intervention och som publicerats under 2000–2008 sammanställdes. Resultaten kodades tillbaka till skattningsinstrumentens ursprungliga skalor för att kunna jämföras. Det visade sig då att effekter som uttryckts i form av aggregerade poängtal motsvarade endast mycket blygsamma förskjutningar på de ursprungliga skalorna. Vidare var bortfallet av svarande, i de fall detta rapporterats, så stort att några definitiva slutsatser inte torde kunna dras.

Psykometriska skattningsskalor har välkända svagheter och påverkas bl a av den svarandes självbild och den bild man önskar ge andra av sig själva. Därför undersöktes validiteten hos skattningsskalor för empati hos läkarstudenter i en annan studie [2]. Självskattad empati jämfördes här med skattningar utförda av lärare vid OSCE-prov (objective structured clinical examination), där studenter fått genomföra samtal med fingerade patienter under lärares överinseende. Korrelationen mellan självskattad och lärarskattad empati visade sig vara svag (r = 0,22) men signifikant.

Sammanfattningsvis indikerar dessa nya studier att läkarstudenters empati inte nödvändigtvis minskar under utbildningen. Nya undersökningar med bättre metoder skulle krävas för att påvisa ett sådant samband.1. Colliver JA, et al. Acad Med. 2010;85:588-93.

2. Chen DC, et al. J Gen Intern Med. 2010;25:200-2.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society