2010-08-10 nummer 32 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Kirurgikurs i Lund för utländska studenter – viktig del av utbildningens internationalisering


Erik Nordenström

med dr, specialistläkare

kristinanordenstrom@hotmail.com


Roland Andersson

professor, överläkare;

båda vid kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund


Bengt Jeppsson

professor, överläkare, kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

O Sedan år 2000 erbjuder Lunds universitet en internationell kurs i kirurgi på grundutbildningsnivå, inom ramen för det europeiska ERASMUS-samarbetet.

Kursen bedrivs parallellt med den svenska kursen vid läkarprogrammet och pågår under 2,5 månader. Deltagarna kommer från hela Europa med tyngdpunkt på Tyskland, Tjeckien och Spanien. Varje år antas i hård konkurrens åtta studenter, av vilka de flesta redan gått någon form av kirurgikurs vid sitt hemmauniversitet. I allmänhet är dessa kurser dock mer teoretiskt inriktade. Fokus under kursen i Lund är kliniskt praktiskt patientorienterat arbete samt evidensbaserad medicin.

Före kursstart genomgår alla studenter en två veckors allmän introduktion, gemensam för alla internationella studenter vid universitetet, som bl a innehåller undervisning i det svenska samhälls- och högskolesystemet.

Kirurgikursen börjar med en fem dagar lång specifik introduktionskurs. Under denna blir studenterna insatta i bl a journalsystem, suturträning, casemetodik, litteratursökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Kontakt med den svenska kursen sker konkret genom att alla internationella studenter erbjuds en svensk »fadder«. Att få vara fadder är mycket populärt bland de svenska studenterna, och det blir snabbt kö för att komma ifråga. Uppgiften är att hjälpa de utländska kollegorna att hitta rätt i den svenska sjukvårdsapparaten med data-system, avdelningsrutiner m m. De utländska studenterna får därmed snabbt ett nätverk av svenska kollegor med viktig funktion i det sociala livet i Lund.

Därefter följer den kliniska kursen, som i princip innebär klinisk rotation måndag–onsdag, inläsningsdag torsdag och seminariedag på fredag. Den kliniska tjänstgöringen sker på Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö vid kirurgiska klinikens olika subsektioner samt kärlkirurgi, barnkirurgi och toraxkirurgi. Vidare sker tjänstgöring inom baskirurgi vid lasaretten i Ystad, Landskrona och Trelleborg.

Kursen är helt målrelaterad, och deltagarna förväntas sammanställa en »portfolio« innehållande beskrivning av patientmöten kring t ex trauma, baskirurgi, bedömning av vetenskaplig artikel, del-tagande i multidisciplinär (MDT)-konferens samt endoskopi.

Avslutningsveckan består av examination som sker i tre delsteg: redovisning av portfolio muntligt i grupp samt skriftligt, skriftlig kortsvarsskrivning samt muntlig examination. Den muntliga examinationen sker parvis och består av diskussion kring handläggning av kliniska patientfall.

Uppskattade sociala aktiviteter är exkursion på Österlen och välkomst- samt avslutningsmiddag.

Under åren har det visat sig att nästan 20 procent av studenterna redan före kursen förberett sig genom att studera svenska språket. De kan därmed hjälpligt kommunicera med personal och patienter. Övriga kan med hjälp av engelska fungera bra i de flesta situationer. All teoretisk undervisning och examination sker på engelska.

Fördelen med det begränsade antalet studenter (åtta) blir uppenbar vid seminarieövningarna, eftersom det ökar möjligheten att planera de kliniska rotationerna utan negativ interaktion med den parallella svenska kursen.

Under de knappt tio år som kursen funnits har söktrycket varit konstant högt. Utvärderingarna avseende de kliniska rotationerna är mycket positiva, och särskilt framhålls möjligheten att träffa många patienter och utföra praktiskt läkararbete.

Varje år brukar en eller två studenter välja att stanna ytterligare 1–2 terminer eller längre för att gå fler kurser eller genomföra forskningsprojekt.

Närvaron av internationella studenter vid universitetet och klinikerna är positiv. De internationella studenterna erhåller positiva erfarenheter för sitt kommande yrkesliv och blir på så vis ambassadörer för Sverige när de kommer hem.

Förutom allt det positiva som genereras under själva kursen får vi tillbaka även rent konkret när studenter stannar i Sverige för att bedriva forskningsprojekt eller till och med, som i vissa fall, fortsätta resten av sin utbildning i Sverige.

Planer finns att utöka kursen med moment i även ortopedi och urologi och därmed kunna erbjuda en hel termin.

Erfarenheterna är mycket goda, och vi uppmanar övriga svenska medicinska fakulteter att överväga ett liknande upplägg.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society