2010-10-21 nummer 43 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
NYA RÖN

Utbrända läkarstudenter mindre professionella


Anders Hansen

leg läkare, frilansjournalist

andershansen74@hotmail.com

O Det finns en koppling mellan utbrändhet och självrapporterad bristande professionalism bland läkarstudenter. Det visar en uppmärksammad amerikansk studie som presenteras i JAMA.

Studien bygger på 2 682 läkarstudenter från sju amerikanska lärosäten som fått svara på ett omfattande frågebatteri, däribland skattningsskalor för utbrändhet och depression, de s k Maslach burnout inventory (MBI) och PRIME-MD, depressionsmodulen. Dessutom har deltagarna svarat på frågor kring pro­fessionellt beteende, såsom om de någon gång fuskat på en tentamen eller uppträtt oprofessionellt i det kliniska arbetet med patienter.

Frågorna omfattade även attityden till läkaryrket och attityden till vad som är en acceptabel relation till läkemedelsindustrin, definierat som de rekommendationer som ges av American Medical Association Policy (som t ex anger hur och i vilken utsträckning det är acceptabelt att få ersättning från industrin). Deltagarna svarade på frågorna under den första halvan av 2009 och erhöll ingen ersättning för sitt deltagande. Totalt skickades formuläret till  4400 studenter. Antalet som svarade uppgick till 2 682.

Vad som först och främst är anmärkningsvärt i sig är att mer än varannan student (52,8 procent) uppfyllde kriterierna för utbrändhet. Författarna har sedan tittat på korrelationen mellan utbrändhet/depression och oprofessionellt beteende, där det sistnämnda definierats utifrån ett antal olika kriterier. Det visade sig att utbrända studenter i större utsträckning rapporterade att de varit oprofessionella enligt fler än ett av kriterierna. Bland de utbrända angav 35,0 procent oprofessionellt beteende enligt minst två kriterier, vilket ska jämföras med 21,9 procent i gruppen som inte uppfyllde kriterierna för utbrändhet.

Utbrändhet var därtill kopplad till en »mindre altruistisk inställning« till läkarrollen i allmänhet. Tittar man på oärligt beteende bland studenter i kliniska kurser var det vanligaste »felet« som rapporterades att studenten någon gång angav att denne undersökt en del av kroppen och sedan angett att status var utan anmärkning trots att studenten alltså aldrig gjort undersökningen i fråga. Bland samtliga deltagare uppgav så många som 43 procent att de någon gång gjort detta. Relativt få (mindre än 10 procent) angav att de någon gång fuskat på en tentamen.

Att många läkare och läkarstudenter är stressade av sitt arbete är givetvis välkänt. I vilken utsträckning utbrändhet och depression påverkar professionalismen är dock inte studerat närmare. Det går givetvis inte att automatiskt dra slutsatsen att de noterade resultaten även gäller för kliniskt verksamma läkare som inte längre är under utbildning. Författarna skriver att de vill se mer forskning inom fältet.Dyrbye LN, et al. JAMA. 2010;304(11):1173-80.

doi: 10.1001/jama.2010.1318
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society