2011-03-08 nummer 10 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Svårt val mellan klaritromycin och metronidazol vid polyneuropati


Karin C Söderberg/Ylva Böttiger, Karolic (Stockholm), augusti 2010

Drugline nr: 24111

Vilket antibiotikum för eradikering av Helicobacter pylori (i tillägg till amoxicillin och protonpumpshämmare) är att föredra hos en äldre man med både förmaksflimmer och en avancerad perifer polyneuropati: klaritromycin eller metronidazol? Vilken risk föreligger för interaktioner med patientens övriga ­läkemedel: digoxin, losartan, metadon, citalopram och diazepam?

O Parestesier är en mindre vanlig biverkan av kombinationen esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin (som i Nexium HP) [1]. I den svenska biverkningsdatabasen finns ett rapporterat fall av neuropati, men detta skedde ­under samtidig behandling med metronidazol [2]. I övrigt fann vi ingen in­formation om perifera neurologiska biverkningar [1-3]. Samtidig behandling med digoxin och klaritromycin bör undvikas eftersom digoxinkoncentrationen kan öka markant (cirka 70 procent i flera studier, med stort spann) [3]. Beakta att diazepams (Stesolid) metabolism kan minska och plasmakoncentrationen därför öka, vilket bör föranleda dos­justering [1, 3]. Dessutom kan risken för QT-förlängning öka något vid samtidig behandling med metadon och klaritromycin [3].

Metronidazol (Flagyl) är enligt tillverkaren kontraindicerat vid aktiv neurologisk sjukdom vid de högre doseringar som rekommenderas vid behand­ling av anaeroba infektioner, amöbiasis, giardiasis och Mb Crohn [4], vilket innebär minst 800 mg per dygn. Vid eradikering av Helicobacter pylori ges 400 mg × 2, vilket är dosering i samma storleksordning. Vidare anges att om behandling längre än 14 dagar är nödvändig bör patienten monitoreras med avseende på symtom på neuropati samt att substansen ska användas med försiktighet vid aktiva eller svåra kroniska perifera och centrala sjukdomar i ­nervsystemet, då risk för neurologisk försämring kan föreligga. Inga perifera neurologiska biverkningar är angivna, men vid överdosering nämns neuropati.

I den svenska biverkningsdatabasen återfinns 56 fall av neuropati eller polyneuropati (de flesta efter flera månaders behandling, tidigaste fallen efter en vecka), av totalt 441 fall. Vi finner däremot inga belägg för interaktioner mellan metronidazol och patientens övriga läkemedel [3].

Sammanfattningsvis förefaller valet stå mellan klaritromycin, med risk för di­g­oxininteraktion och kardiell påverkan, och metronidazol, med risk för neurologisk påverkan. Patienten har redan en avancerad polyneuropati, som skulle kunna förvärras. Under förutsättning att den kliniska bilden tillåter det och möjlighet till god monitorering finns, föreslås därför klaritromycin med en samtidig halvering av digoxindosen och EKG-monitorering med avseende på hjärtfrekvens och eventuell QT-förlängning.

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala ­läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och farm mag Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.


Referenser
 1. Nexium HP (klaritromycin). Fass.se. [citerat 2010-08-03]. http://www.fass.se

 2. Swedis. [citerat 2010-08-03]. http://sweweb. mpa.se/swedisii/

 3.  SFINX. Interaktionsdatabas. [citerat 2010-08-03]. http://www.janusinfo.se//sfinx/interactions/index_menus.jsp

 4. Flagyl (metronidazol). Fass.se. [citerat 2010-08-03]. http://www.fass.se
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society