2011-06-28 nummer 26 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Acetylsalicylsyra i låg dos plus naproxen – liten interaktionsrisk i praktiken


Helena M Holmgren/Jörn ­Schneede, ELINOR (Umeå), februari 2010

Drugline nr: 26746

Kan naproxen minska den trombocythämmande effekten av acetylsalicylsyra (ASA)?

O En följdfråga är om man kan undvika en eventuell inter­aktion genom att administrera de olika läkemedlen med två timmars mellanrum. Ytterligare en fråga är vad som rekommenderas när en patient med lågdos-ASA samtidigt behöver NSAID.

Eftersom naproxen och ASA binder till samma aktiva säte på trombocyternas COX-1-enzym finns en teoretisk interaktionsrisk. Naproxen hämmar COX-1 reversibelt medan ASA inaktiverar enzymet irreversibelt. När fyra friska frivilliga personer fick ASA 100 mg sågs efter sex dagar gradvis en närmast komplett hämning av COX-1-aktivi­teten och trombocytaggregationen [1]. Ingen av dessa funktioner påverkades av tilläggsadministration av naproxen oavsett om naproxen intogs två timmar före eller efter ASA. Den farmakologiska effekten av ASA styrs troligen i större grad av trombocytomsättningen än av läkemedlens farmakokinetik.

I en studie behandlades 11 friska frivilliga personer med lågdos-ASA i kombination med antingen placebo, paracetamol, ­diklofenak eller naproxen under fyra separata 4-dagarsperioder, och påverkan på trombocytaggregationen undersöktes [2]. Naproxen ökade effekten av ASA enbart under de första 24 timmarna. Den additiva effekten var borta ­efter fyra dagars behandling. Alla grupper, även placebokombinationen inkluderades, visade då jämförbar trombocythämmande effekt av ASA. Vid underhållsbehandling har alltså intag av naproxen troligen ingen betydelse för ASA:s trombocythämmande effekt.

Enligt epidemiologiska studier ger 

kombinationen av NSAID och ASA, jämfört med monoterapi, en additiv risk för gastrointestinala blödningar [3]. På grund av denna riskökning och avsaknad av additiva antiinflamma­toriska effekter bör kombinationen av ASA och NSAID undvikas [4]. Om kombinationen anses absolut nödvändig ska behandling med lägsta möjliga dos ASA användas, och man bör överväga att sätta in protonpumpshämmare.

Det finns också en teoretisk risk för minskad kardioprotektiv effekt av ­lågdos-ASA vid kombination med NSAID, eftersom de senare kan öka risken för kardiovaskulära händelser. I en populationsbaserad retrospektiv kohortstudie som inkluderade 8 852 patienter undersöktes risken för hjärtinfarkt vid användning av NSAID [5]. Risken för hjärtinfarkt ökade med 35 procent vid NSAID-behandling jämfört med ingen sådan behandling. Störst var risken med diklofenak, som ger en ­relativt kraftigare COX-2-hämning än COX-1-hämning. Naproxen var det enda NSAID som inte gav ökad risk för hjärtinfarkt. Interaktionsmässigt har också ibuprofen visats kunna minska den kard­ioprotektiva effekten av ASA vid kombinationsbehandling [6].

Den relativa COX-1- och COX-2-preferensen hos olika NSAID studerades in vitro på blod från 10 friska frivilliga [5]. Endast naproxen och ibuprofen hade starkare preferens för COX-1 än för COX-2. Naproxen var det enda NSAID som hämmade >95 procent av COX-1.

I en korsstudie på nio friska ­frivilliga personer där effekten på tromboxan B2 (TXB2) (ett mått på trombocyternas COX-1-aktivitet) av lågdos-ASA och ­naproxen studerades fann man ungefär lika effektiv hämning av TXB2-produktionen (99 re­spektive 94 procent) [7]. Denna hämning höll i sig hela dosintervallet (12 timmar). ­Däremot sågs 24 timmar efter den senaste naproxen­dosen en viss återhämtning av COX-1-aktiviteten. Till skillnad från ­ASA hämmade naproxen även prostaglandinsyntesen.

I en randomiserad, placebokontrol­lerad studie på 48 friska frivilliga personer studerades den trombocythämmande ­effekten av olika doser naproxen och lågdos-ASA [8]. Efter sju dagars behandling var hämningen av TXB2 47 procent i placebogruppen, >98 procent för alla doser naproxen och >97 procent för lågdos-ASA.

Sammanfattningsvis finns det vid underhållsbehandling med lågdos-ASA troligen ingen anledning att undvika samtidigt intag av naproxen om risken för gastrointestinala biverkningar bedöms vara liten. Det bör dock uppmärksammas att detta gäller specifikt för naproxen. För vissa NSAID som t ex ibuprofen, finns risk för interaktion med ASA och därigenom minskad trombocythämmande effekt.


Referenser
1. Capone ML, Sciulli MG, Tacconelli S, Grana M, Ricciotti E, Renda G, et al. Pharmacodynamic interaction of naproxen with low-dose aspirin in healthy subjects. J Am Coll Cardiol. 2005;45(8):1295-301.

2. Galliard-Grigioni KS, Reinhart WH. A randomized, controlled study on the influence of acetaminophen, diclofenac, or naproxen on ­aspirin-induced inhibition of platelet aggre­gation. Eur J Pharmacol. 2009;609(1-3):96-9.

3. Brunton L, Lazo J, Parker K, editors. Goodman & Gilman's The pharmacological basis of ­therapeutics. 11th ed. New York: McGraw-Hill ­Professional; 2005.

4. Stockley’s Drug interactions. London: Phar­mceutical Press; 2009 [citerat 2010-02-16]. http://www.medicinescomplete.com/

5. García Rodríguez LA, Tacconelli S, Patrignani P. Role of dose potency in the prediction of risk of myocardial infarction associated with non­steroidal anti-inflammatory drugs in the ­general population. J Am Coll Cardiol. 2008;52(20):1628-36.

6. MacDonald TM, Wei L. Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet. 2003;361(9357):573-4.

7. Capone ML, Tacconelli S, Sciulli MG, Grana M, Ricciotti E, Minuz P, et al. Clinical pharmacology of platelet, monocyte, and vascular cyclooxygenase inhibition by naproxen and low-dose aspirin in healthy subjects. Circulation. 2004;109(12):1468-71.

8. Schiff M, Hochberg MC, Oldenhof J, Brune K. Platelet inhibitory effects of OTC doses of naproxen sodium compared with prescription dose naproxen sodium and low-dose aspirin. Curr Med Res Opin. 2009;25(10):2471-7.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society