2011-08-09 nummer 32 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Missbruk av pregabalin förekommer – men osäkert hur vanligt


Anna-Maria Ekbäck/Bertil Ekstedt, ELINOR (Umeå), april 2010

Drugline nr: 24163

Finns det en missbruksrisk med pregabalin (Lyrica)?
Ett flertal allmänläkare upplever att patienter missbrukat Lyrica, men frågan är: Hur vanligt är det?

O Pregabalin har liknande effekter som gabapentin, det vill säga antiepileptisk, analgetisk och anxiolytisk effekt, och är godkänt för behandling av epilepsi, generaliserat ångestsyndrom samt perifer neuropati. Pregabalin är en strukturell analog till transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) och binder till spänningskänsliga kanaler i centrala nervsystemet. Bindningen av pregabalin till kalciumkanalerna leder till minskad frisättning av flera transmittorsubstanser, vilket tros ligga bakom preparatets analgetiska och anxiolytiska effekt. Verkningsmekanismen för den antiepileptiska effekten är inte fullt klarlagd [1, 2].

Redan vid godkännandet av Lyrica år 2004 uppmärksammades en potentiell missbruksrisk utifrån att pregabalin är en GABA-analog, och de senaste åren har det till Läkemedelsverket kommit indikationer på att pregabalin har missbrukspotential [3]. Efter kontrollerade kliniska studier bedömdes dock missbruks- och beroendepotentialen som låg. I dessa kliniska studier som totalt omfattade 5 500 patienter rapporterade dock 4 procent av patienterna som behandlades med pregabalin eufori som ­biverkning, jämfört med 1 procent av ­patienterna med placebobehandling. I vissa patientpopulationer var denna ­biverkningsfrekvens så hög som 12 ­procent.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, har utrett frågan om missbrukspotential hos pregabalin och ­konstaterat att fall av missbruk rapporterats. EMA anser att försiktighet är nödvändig vid pregabalinbe­handling vad gäller patienter med anamnes på missbruk och beroendeproblematik, och att patienter bör monitoreras för tecken på pregabalinmissbruk eller beroendeutveckling. Läkemedelsverket följer biverkningsrapporteringen och receptförskrivningen vad gäller pregabalin för att se om behov av narkotikaklassning föreligger. I USA är pregabalin narkotikaklassat i lägsta klassen [4].

I en studie som gjorts utifrån det svenska biverkningsregistret Swedis indikerade 16 rapporter för pregabalin missbruk eller beroende [5]. Rapporterna inkluderade 9 män och 7 kvinnor med en medelålder på 29 år. Den maximala dygnsdosen varierade mellan 300 och 4 200 mg. Rapporterna kodades som drogmissbruk, intoxikation, beroende, toleransutveckling, drogberoende och patologiskt rus i fallande ordning.

Forskare vid Uppsala Monitoring Centre uppger att man i WHO:s databas Vigibase troligen kunde ha avslöjat beroendepotentialen hos pregabalin redan år 2005 [6]. Forskare vid centret har vetenskapligt beskrivit ett antal validerade tidiga indikatorer på läkemedelsberoende och upptäckt 96 beroenderelaterade biverkningsrapporter för pregabalin. Rapporterna kommer från 12 länder, hälften från USA.

Utsättningssymtom har observerats hos några patienter efter både korttids- och långtidsbehandling med pregabalin [7]. Symtom som förekommit är insomnia, huvudvärk, illamående, ångest, diarré, influensaliknande symtom, ängslan, depression, smärta, krampanfall, hyperhidros och yrsel. I en artikel anges att den korta halveringstiden kan tänkas bidra till detta och att pregabalin sannolikt ger mindre grad av fysiskt och psykiskt beroende än bensodiazepiner [8]. Vidare framhålls att före­komsten av abstinenssymtom efter ­seponering av pregabalin kan liknas ­

vid den man får vid seponering av ­andra centralnervöst verkande läke­medel, till ­exempel antidepressiva.

I en publicerad fallrapport beskrivs missbruk samt tolerans- och abstinensutveckling hos en medelålders man med missbruksproblematik och med en hög daglig konsumtion av pregabalin (7 500 mg) [9].

Sammanfattningsvis förekommer rapporter om missbruk, toleransutveckling och beroende, men det är osäkert hur vanligt det är. Försiktighet rekommenderas vid behandling med pregabalin av patienter med anamnes på missbruk eller beroendeproblematik. Patienter bör monitoreras för tecken på pregabalinmissbruk eller beroendeutveckling.


Referenser
 1. Läkemedelsmonografi Lyrica (pregabalin) . Läkemedelsverket [citerat 2010-12-21]. ­http://www.lakemedelsverket.se.

 2. Pregabalin. Drugdex DrugEvaluations. ­MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado. [citerat 2010-12-21].

 3. Lyrica – ska vi oroa oss för missbruk? Information från Läkemedelsverket. 2010;21(3):6-7.

 4. Blommel ML, Blommel AL. Pregabalin: an antiepileptic agent useful for neuropathic pain. Am J Health Syst Pharm. 2007;64(14):1475-82.

 5. Schwan S, Sundström A, Stjernberg E, Hallberg E, Hallberg P. A signal for an abuse liability for pregabalin – results from the Swedish spontaneous adverse drug reaction reporting system. Eur J Clin Pharmacol. 2010;66(9):947-53.

 6. Finer D. Beroendepotential med pregabalin kunde setts redan år 2005. Janusinfo [citerat 2010-11-04]. http://www.janusinfo.se/­Nyhetslista/Beroendepotential-med-­pregabalin-kunde-setts-redan-2005/

 7. Lyrica. SPC. Fass.se [citerat 2010-10-12]. http://www.fass.se

 8. Chalabianloo F, Schjøtt J. Pregabalin and its potential for abuse. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009;129(3):186-7.

 9. Grosshans M, Mutschler J, Hermann D, Klein O, Dressing H, Kiefer F, Mann K. Pregabalin abuse, dependence, and withdrawal: a case ­report. Am J Psychiatry. 2010;167(7):869.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society