2011-12-13 nummer 50 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Rödris kan sänka kolesterol men bör inte ersätta etablerad terapi


Lars L Gustafsson, professor i ­klinisk farmakologi, Karolic (Stockholm), mars 2011

Drugline nr: 24181

Kan rödris sänka kolesterol? Frågan gäller en patient med höga kolesterolvärden som fått utmärkt bra kolesterol- sänkningsresultat av Redasin (red rice, rödris).

O Redasin är ett kosttillskott som innehåller rödris (1,2 g/tablett) samt vitaminerna B6, B12 och folsyra. Rödris bildas genom jäsning av svampen Monascus purpureus, som växer på fuktigt vitt ris [1, 2], och innehåller HMG-CoA-reduktashämmare i form av monakolin K (lova­statin) och omättade fettsyror [1, 3].

In vitro-försök har visat att rödris hämmar tillväxten av adipocyter och ger ökad lipolys. Försök på råtta har påvisat sänkta halter av totalkolesterol och insulin i serum [4]. Rödris i en låg daglig dos på 0,6 g till patienter med hyperlipidemi (n = 37) sänkte LDL-kolesterol med 28 procent (5,2 till 3,8 mmol/l), totalkolesterol med 22 procent (7,3 till 5,7 mmol/l) och apolipoprotein B med 26 procent (från 1,5 till 1,1 g/l) efter två månaders behandling [2]. De biokemiska förändringarna var obetydliga för placebogruppens patienter (n = 38).

I en öppen, inte säkert randomiserad pilotstudie behandlades 111 patienter med låg »kardiovaskulär risk« med rödris i okänd dygnsdos under två ­månader. Biokemiska parametrar och biverkningssymtom jämfördes med ­resultaten hos 20 kontrollpatienter [5] som behandlades med 20 mg pravastatin dagligen. Totalkolesterol sjönk ungefär lika mycket som i den tidigare nämnda studien [4]. Värdet för kreatininfosfokinas steg 17 procent bland de män som behandlades med rödris (n = 40 (signifikant)), och med 12 procent hos de män som behandlades med pravastatin.

Hos barn och ungdomar med nefrotiskt syndrom och sekundär hyperlipidemi [6], liksom hos vuxna med liknande sjukdomsbild [7], sänkte daglig behandling med rödris under ett år totalkole­sterol i samma grad som behandling med fluvastatin. I båda fallen rör det sig om små öppna studier.

Vi har inte funnit några resultat i litteraturen från stora randomiserade utfallsstudier där man jämfört rödris- och statinbehandling. I en fallrapport utvecklade en njurtransplanterad patient som behandlades med ciklosporin efter några månader rabdomyolys [8], med samtidigt intag av rödris [3]. Effekten tolkades som orsakad av en ökad halt av lovastatin i blod genom hämmad metabolism/utsöndring av ciklosporin. Redovisade kliniska och biokemiska studier av effekterna av rödris hos djur och människa är svåra att tolka. Det är svårt att få en tydlig uppfattning om vilken dos rödris patienterna behandlats med, och om denna dos kan variera på grund av varierande kvalitet i kosttillskotten.

Sammanfattningsvis kan rödris sänka kolesterolhalterna i serum. Nyttan av och säkerheten vad gäller rödris jämfört med etablerad statinterapi är inte påvisad i några randomiserade utfallsstudier där adekvata kardiovaskulära parametrar och blodfettsstatus följts. Det finns inga skäl att välja behandling med rödris som ersättning för etablerad och väl dokumenterad statinterapi. Det kan finnas ökade risker för biverkningar, framför allt muskelpåverkan, hos patienter som dagligen intar rödris vid samtidig statinbehandling.


Referenser
1. Lin CC, Li TC, Lai MM. Efficacy and safety of Monascus purpureus Went rice in subjects with hyperlipidemia. Eur J Endocrinol 2005;153(5):679-86.

2. Lee T. Ask the doctor. Is red yeast rice good for lowering cholesterol? Harvard Health Newsletters. 1 sept 2007 [citerat 3 mars 2011]. http://harvardpartnersinternational.staywellsolutionsonline.com/69,H0907j

3. Ma J, Li Y, Ye Q, Li J, Hua Y, Ju D, et al. Constituents of red yeast rice, a traditional Chinese food and medicine. J Agric Food Chem. 2000;48(11):5220-5.

4. Chen WP, Ho BY, Lee CL, Lee CH, Pan TM. Red mold rice prevents the development of obesity, dyslipidemia and hyperinsulinemia induced by high-fat diet. Int J Obes (Lond). 2008;32(11):1694-704.

5. Cicero AF, Brancaleoni M, Laghi L, Donati F, Mino M. Antihyperlipidaemic effect of a Monascus purpureus brand dietary supplement on a large sample of subjects at low risk for cardiovascular disease: a pilot study. Complement Ther Med. 2005;13(4):273-8.

6. Gheith O, Sheashaa H, Abdelsalam M, Shoeir Z, Sobh M. Efficacy and safety of Monascus purpureus Went rice in children and young adults with secondary hyperlipidemia: a preliminary report. Eur J Intern Med. 2009;20(3):e57-e61.

7. Gheith O, Sheashaa H, Abdelsalam M, Shoeir Z, Sobh M. Efficacy and safety of Monascus purpureus Went rice in subjects with secondary hyperlipidemia. Clin Exp Nephrol. 2008;12(3):189-94.

8. Prasad GV, Wong T, Meliton G, Bhaloo S. Rhabdomyolysis due to red yeast rice (Monascus purpureus) in a renal transplant recipient. Transplantation. 2002;74(8):1200-1.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society