2012-01-10 nummer 1 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Möjligt samband mellan lymfocytär kolit och sertralinbehandling


Jonatan Lindh, Karolic (Stockholm), maj 2011

Drugline nr: 24186

Är lymfocytär kolit en känd sertralinbiverkan? En kvinna i sextioårsåldern besvärades av diarré som debuterade en kort tid efter att hon påbörjat behandling med sertralin 100 mg/dag mot depression. Efter biopsi har man ställt diagnosen lymfocytär kolit.

O Lymfocytär kolit är en så kallad mikroskopisk kolit, där mikroskopiunder­sökning av biopsier krävs för att påvisa de patologiska förändringarna i tarm­slemhinnan. Kliniskt kännetecknas mikroskopisk kolit av långvarig, van­ligen oblodig, diarré [1].

Även om patogenesen vid lymfocytär kolit ännu är oklar, finns många rap- porter om debut i samband med läkemedelsbehandling [2]. Bland sådana ­läkemedel som associerats med lymfocytär kolit nämner två översiktsartiklar specifikt sertralin, och dokumentationen är tillräcklig för att ett orsakssamband ska anses sannolikt [1, 2].

I en retrospektiv genomgång av 199 svenska patienter med lymfocytär kolit misstänktes sjukdomen vara läkemedelsutlöst i 19 fall (10 procent). I 7 av dessa fall var sertralin det läkemedel som antogs ha orsakat koliten. Endast en patient hade tagit något annat antidepressivt medel (paroxetin).

I de fall där man misstänkte läkemedelsutlöst kolit hade diarrén debuterat inom fem dagar upp till fyra månader efter att behandlingen påbörjats. Utsättning av läkemedlet ledde till klinisk förbättring hos endast tre av de nitton patienterna, medan övriga inte tillfrisknade spontant [3].

I det svenska biverkningsregistret (Swedis) finns två rapporter om mikroskopisk kolit i samband med sertra­linbehandling. Utöver detta finns 35 ­rapporter om diarré, som dock inte ­behöver bero på kolit. Förutom de två rapporterna om kolit hos sertralinbehandlade patienter finns i registret endast två anmälda fall av sjukdomen hos patienter behandlade med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Båda dessa patienter hade behandlats med paroxetin [4].

Slutligen har sambandet mellan ­SSRI-behandling och risken för mikroskopisk kolit undersökts i en fall–kontrollstudie på 233 individer. I denna studie var både lymfocytär och kollagen kolit starkt associerade med exponering för SSRI, med oddskvoter på 38 respektive 21. Majoriteten av de patienter som behandlats med SSRI och som utvecklat lymfocytär kolit hade fått sertralin. Något sådant mönster kunde inte skönjas hos dem som utvecklat kollagen kolit.

Ett observandum är att kontrollgruppen, som rekryterades bland katarakt­opererade patienter, kanske inte var helt representativ, även om man i an­a­lysen korrigerade för skillnader i ålders- och könsfördelning [5].

Sammanfattningsvis är det möjligt att lymfocytär kolit hos den aktuella patienten har ett samband med sertralinbehandlingen. Vi rekommenderar utsättning av läkemedlet, även om det är oklart hur detta påverkar prognosen i det enskilda fallet.

Under »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som ­behandlats vid någon av de regionala läkemedelsin­formationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läke­medelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga ­arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av med dr Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producent­obundna, publiceras även i databasen Drugline. ­Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på <http://www.lic.nu>.


Referenser
 1. Geboes K. Lymphocytic, collagenous and other microscopic colitides: pathology and the relationship with idiopathic inflammatory bowel diseases. Gastroenterol Clin Biol. 2008;32(8-9):689-94.

 2. Temmerman F, Baert F. Collagenous and lym­phocytic colitis: systematic review and update of the literature. Dig Dis. 2009;27 Suppl 1:137-45.

 3. Olesen M, Eriksson S, Bohr J, Jarnerot G, Tysk C. Lymphocytic colitis: a retrospective clinical study of 199 Swedish patients. Gut. 2004;53(4):

536-41.

 4. Swedis. http://sweweb.mpa.se/swedisii/Swedis%20Web%20Manual.pdf

 5. Fernandez-Banares F, Esteve M, Espinos JC, Rosinach M, Forne M, Salas A, et al. Drug consumption and the risk of microscopic colitis. Am J Gastroenterol. 2007;102(2):324-30.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society