2012-01-17 nummer 3 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Inför akutsjukvård i läkarutbildningen!


För SWESEM – Svensk förening för akutsjukvård:

Ulf Ekelund

docent, överläkare, adjungerad lektor i akutsjukvård, akutkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund; vetenskaplig sekreterare i SWESEM

ulf.ekelund@med.lu.se

Lisa Kurland

överläkare, lektor i akutsjukvård, VO akut, Södersjukhuset, Stockholm; ordförande i SWESEM

Studenterna vill ha det och patienterna vinner på det, skriver företrädare för Svensk förening för akutsjukvård, som vill att obligatorisk ­undervisning i akutsjukvård införs i läkar­utbildningen och under AT.

O Yngre läkare anser sig oförberedda på att ta ansvar för patienter i akuta situationer [1]. Detta beror rimligen på bristande utbildning och ­träning. Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) ­anser att det är en självklarhet att alla läkare i sin grundutbildning ska ha fått adekvat utbildning i akut omhändertagande och i modern akutsjukvård.

I den moderna akutsjukvården finns säkra och effektiva sätt att närma sig alla akut-patienter, oavsett bakomliggande patologi [2-4], men problemet är att endast ett fåtal läkarstudenter får systematisk och professionell undervisning i dessa arbetssätt. Akut differentialdiagnostik, beslutsfattande, logistik och patientflöde finns normalt inte heller på schemat på läkarprogrammen. Studenterna får också bristande kunskap om den akuta vårdkedjan som börjar på larmcentralen och som också inkluderar den prehospitala vården och katastrofsjukvård.

Endast två av sex program har obligatorisk utbildning i akutsjukvård, Uppsala och Linköping. På övriga utbildningsorter ingår det akuta som del i undervisningen inom andra områden och lärs ut av andra än specialister i akutsjukvård.

Efter grundutbildningen är allmäntjänstgöringen (AT) till stor del inriktad på akut omhändertagande, vilket återspeglas i Socialstyrelsens målbeskrivning [5]. Men inte heller under AT sker i regel någon nämnvärd systematisk utbildning i akutsjukvård.

Läkarstudenter och yngre läkare efterlyser ofta själva bättre utbildning i akutsjukvård. SWESEM kommer därför inom kort med ett förslag till målbeskrivning i akutsjukvård för grundutbildningen.

SWESEM utredde under ­hösten 2011 med en enkät ­inställningen till undervisning i akutsjukvård bland landets läkarstudenter. Ett mejl med hyperlänk till en­käten skickades till läkarprogrammens administrativa ledningar i Lund, Uppsala, Umeå, Linköping, Göteborg och på Karolinska institutet, för vidare distribution till studenterna på termin 5–11. 1 113 studenter svarade. Säkra uppgifter saknas om hur många studenter som nåddes, men svarsfrekvensen antas ha varit cirka 35 procent. Inga påminnelser skickades ut.

Enkätsvaren visar att 87,5 procent av studenterna instämde helt (54 procent) eller delvis (33,5 procent) i påståendet »Vi läkarstudenter borde få en formaliserad och obligatorisk kurs i akutsjukvård« (Figur 1). Vidare instämde 56,6 procent helt eller delvis i påståendet »En särskilt bra utbildning i akutsjukvård skulle göra ett läkarprogram attraktivt att söka«, medan bara 10,4 procent inte/inte alls instämde i detta påstående. Bara 46 procent instämde helt eller delvis i »Jag är nöjd med utbildningen i akutsjukvård på mitt läkarprogram«. Det fanns här ingen uppenbar skillnad mellan terminerna.

Mest nöjda var studenterna i Uppsala, där en obligatorisk kurs finns (90 procent instämde helt eller delvis). Minst nöjda var studenterna i Umeå och Lund/Malmö, där kurs saknas (20 procent). Även om det finns en möjlig risk för systematiska fel på grund av låg svarsfrekvens står det efter denna enkät klart för oss att de flesta ­läkarstudenter vill ha undervisning i akutsjukvård och att endast en minoritet är nöjd med sin utbildning i ämnet. Uppsala kan ha en fördel vid framtida rekrytering då man hade de nöjdaste studenterna inom ett ämne som anses betydelsefullt för ett läkar- programs dragningskraft, och som de flesta andra program faktiskt saknar.

Fokus på mätbar kvalitet inom sjukvården har skärpts under senare år, och intresset lär inte minska i framtiden. Detta gäller i särskilt hög grad akutsjukvården, där allt högre krav kommer att ställas på patientsäkerhet, flöde och vårdkvalitet. Då behövs välutbildade läkare.

Vi anser det självklart att alla legitimerade läkare ska ha basal kompetens i modern akutsjukvård. Det åstadkommer man genom att införa obligatorisk undervisning i akutsjukvård i läkarutbildningen och under AT, med akutläkare som lärare och handledare. Studenterna vill ha det, och patienterna vinner på det.

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Referenser
 1. Hoppe A, Persson EM, Birgegård G. Tydliga attitydskillnader mellan kvinnor och män. Enkätstudie om AT-läkares syn på sin grundutbildning. Läkartidningen. 2008;105(9):620-3.

 2. Svensk förening för akutmedicin. SWESEM:s utbildningsmaterial. http://www.swesem.org/swesems_utbildningsmaterial.asp

 3. MedicALS – Acute medical emergencies: The practical approach course. Manchester, UK: Advanced Life Support Group; 2011. http://www.alsg.org/en/?q=medicals

 4. Acute pediatric life support on­line. The pediatric emergency ­resource. American Academy of Pediatrics and American College of Emergency Physicians; 2011. http://www.aplsonline.com/default.aspx

 5. SOSFS 1999:5. Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare 1999. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-5
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society