2012-01-17 nummer 3 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Läkarförbundet inleder förhandling

O Efter jul- och nyårshelgerna inleds en ny förhandlingsomgång inom kommunal sektor mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) samt Pacta. Pacta är ett arbetsgivarförbund för företag som har eller vill ha kommunala avtal. SKL företräder även Pacta i förhandlingarna.

Det nu gällande tvååriga avtalet löper ut den 31 mars 2012. Målsättningen är att nya avtal ska vara klara till den 1 april 2012.

Industrins avtal är i hamn, och förutsättningarna för avtalsrörelsen för Läkarförbundet inom kommunal sektor har delvis klarnat genom att det så kallade märket för löneutvecklingen nu satts av parterna inom industrin. Värdet av avtalen inom industrin är 3 procent i löneutveckling för medlemsgrupperna för 14 månader, det vill säga 2,6 procent för tolv månader.

Läkarförbundet överlämnade sitt yrkande till SKL dagarna före jul. Samtidigt överlämnade SKL sitt mål och inriktningsdokument till de fackliga motparterna.

Läkarförbundets roll och uppgift är att arbeta för en säker, effektiv och högkvalitativ hälso- och sjukvård och att främja läkarkårens utbildningsmässiga, professionella och ekonomiska intressen.

Inom Läkarförbundet anser vi att det är genom läkarkåren som hälso- och sjukvården kan nå sina mål. Läkares arbetsförutsättningar, lön och villkor samt kompetensutveckling måste därför stärkas.

I yrkandet betonas att lönen måste motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare i en alltmer pressad arbetsmiljö. Landstingen/regionerna måste därför erbjuda läkarkåren konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera läkare.

Arbetsbelastningen i sjukvården är i dag mycket hög. På ett effektivt och flexibelt sätt tar läkarna ansvar för arbetet dygnet runt. Läkarkompetensen som krävs under kvällar, nätter och helger måste ersättas bättre.

Sjukvården är synnerligen kunskapsintensiv, utvecklingen går dessutom mycket snabbt. Det ligger i läkaren, ansvar att ta del av den medicinska utvecklingen. Läkarförbundet yrkar på att det i läkarens vardag ska finnas tid avsatt för bland annat kompetensutveckling, handledning av yngre läkare och kunskapsöverföring.

Tillsvidareanställning ska gälla som huvudregel för läkare. Alltför många underläkare arbetar på vikariat eller har allmän visstidsanställning. Förutom att det innebär otrygga löne- och anställningsförhållanden dröjer det också längre innan sjukvården får fler specialister.

Som en del i ett hållbart arbetsliv yrkar Läkarförbundet på att arbetsvillkoren görs mer flexibla. I ett långt arbetsliv är det viktigt att kunna anpassa arbetet efter livssituationen. Det kan gälla vid graviditet, föräldraskap eller när man blivit äldre. Möjligheterna att arbeta längre som läkare skulle öka om det är möjligt för äldre läkare att på egen begäran bli befriade från jour och beredskap nattetid.

För att öka mångfalden av arbetsgivare måste också hindren mot att kombinera arbete hos flera arbets­givare undanröjas. Det handlar om till exempel ofördelaktiga pensionsvillkor eller svårigheter att få tjänstledighet.

Efter jul- och nyårsledigheten kommer förhandlingarna mellan parterna att påbörjas. SKL/Pacta förhandlar samtidigt även med Kommunal, Vision/SSR och lärarförbunden.

SKL å sin sida vill bland annat uppnå tillsvidareavtal och att dessa är utan angivna nivåer för löneutvecklingen lokalt. SKL vill även ha så lika löneavtal och allmänna anställningsvillkor som möjligt med samtliga motparter.

Läkarförbundet å sin sida driver att lön och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och motsvara det ansvar och de krav som ställs på läkare. Därför ska lönekriterierna vara relevanta för läkare och kopplas till mål och verksamhetsutveckling. Lönen ska också vara individuell och differentierad. Arbetsvillkoren måste vara mera flexibla och anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar.

Inför pläderingen av våra yrkanden har Läkarförbundets förhandlare en hel del tunga argument att hämta från resultat av våra egna enkäter som bland annat rör fortbildning, arbetsmiljö, inflytande och samordningsansvar.

I egenskap av den enda organisation i Sverige som företräder läkarkåren i löne- och anställningsvillkor har Sveriges läkarförbund ett stort ansvar – nu närmast gäller det att åstadkomma en bra löneutveckling och goda villkor för läkarna verksamma i kommuner och landsting/regioner och i företag som har kommunala avtal.

Läs mer
Yrkandet i sin helhet finns att läsa på <http://www.lakarforbundet.se/avtal2012>.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society