2012-01-24 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Riskökningen som regel kopplad till dos och behandlingsduration

NSAID kan öka risken ­ för kardiovaskulära händelser


Helena Holmgren/Jörn Schneede, ELINOR (Umeå), april 2011

Drugline nr: 24196

Hur bör NSAID hanteras med tanke på nya larmrapporter om risk för hjärttoxicitet med de flesta NSAID?

O Frågan ställdes till läkemedelsinformationscentralen, ELINOR, efter att en metaanalys om kardiovaskulär säkerhet vid NSAID-behandling refererats i Läkartidningen [1]. Metaanalysen omfattar totalt 31 randomiserade, kontrollerade studier som undersökt sju olika NSAID. Riskökningen (rate ratio, RR) för hjärtinfarkt jämfört med placebo var signifikant endast för rofecoxib (2,12). Risken för kardiovaskulär död jämfört med placebo var signifikant ökad med diklofenak och etoricoxib (3,98 respektive 4,07). Inget NSAID kunde sägas vara helt riskfritt när det gällde kardiovaskulära händelser, men naproxen var förknippat med minst riskökning.

I en stor retrospektiv kohortstudie studerades om risken för hjärtinfarkt och död var associerad med användning av NSAID [2]. Studien baseras på danska data från det nationella förskrivningsregistret och från patientregistret. Jämfört med personer som inte använt NSAID var risken (hazard-kvot) för död och hjärtinfarkt signifikant ökad för rofecoxib (2,13), celecoxib (2,01) och diklofenak (1,63). Dosberoende riskökning för död och hjärtinfarkt sågs för alla NSAID, förutom naproxen. »Number needed to harm« (NNH) var 1 329 för naproxen, 446 för ibuprofen, 104 för diklofenak samt 24 för rofecoxib och celecoxib.

I en annan retrospektiv kohortstudie på 48 566 patienter som nyligen varit inneliggande på sjukhus för hjärtinfarkt, revaskularisering eller instabil angina undersöktes användningen av NSAID och risken för allvarlig hjärtsjukdom [3]. Jämfört med icke-NSAID-användning sågs en signifikant ökad risk för allvarlig hjärtsjukdom vid <90 dagars behandling för rofecoxib (1,46), ibuprofen (1,67) och diklofenak (1,86). Naproxen hade de lägsta justerade risksiffrorna, och ingen riskökning kunde ses vid dosökning. Jämfört med naproxen ökade risken för allvarlig hjärtsjukdom och död signifikant för ibuprofen och diklofenak (RR 1,25 re­spektive 1,52).

I en tredje retrospektiv studie på 107 092 hjärtsviktspatienter studerades NSAID-användningen i förhållande till risken för död, hjärtinfarkt och sjukhusinläggning [4]. Risken var ökad i samband med samtliga coxiber, diklofenak och även med högdos ibuprofen (>1200 mg) och naproxen (>500 mg). Den absoluta riskökningen för död var signifikant för rofecoxib (11,1), cele­c­oxib (7), diklofenak (9), ibuprofen (1,9), men inte för naproxen. NNH för död hos hjärtsviktspatienter var 9 för rofecoxib, 14 för celecoxib, 11 för diklofenak, 53 för ibuprofen samt 51 för naproxen. Risken (hazard-kvot) för hjärtinfarkt var signifikant ökad för samtliga NSAID: rofecoxib (1,30), celecoxib (1,38), ibuprofen (1,33), diklofenak (1,36) och naproxen (1,52).

I en fjärde retrospektiv kohortstudie på 8 852 patienter som överlevt hjärt­infarkt undersöktes om det fanns något samband mellan dos, doseringsfre­kvens och behandlingsduration för olika NSAID och risken för hjärtinfarkt [5]. Den relativa risken ökade vid användning av NSAID (RR 1,35). Generellt var den relativa riskökningen relaterad till behandlingsduration och dos. Riskökningen var störst för rofecoxib (1,46) och för diklofenak (1,67), medan ibuprofen och naproxen inte hade signifikant riskökning.

Sammanfattningsvis har samtliga här redovisade NSAID visats kunna öka risken för kardiovaskulära händelser. Riskökningen är som regel relaterad till dos och behandlingsduration. Naproxen är troligen förknippat med lägst risk, medan risknivån är mer oklar för ibuprofen. Diklofenak och coxiber har ofta associerats med en påtaglig relativ kardiovaskulär riskökning. Den absoluta risken för en annars frisk person att drabbas av hjärt–kärlsjukdom på grund av NSAID är troligtvis liten. Även risken för gastrointestinal blödning bör beaktas.

Läs mer:

Hela utredningen inklusive fullständig referenslista finns på http://www.lakartidningen.se/pdf/2011/LT_NSAID_kardiovaskul_r%20risk%20_Helena_Holmgren.pdf


Referenser
 1. Trelle S, Reichenbach S, Wandel S, Hildebrand P, Tschannen B, Villiger PM, et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. BMJ. 2011;342:c7086.

 2. Fosbøl EL, Gislason GH, Jacobsen S, Folke F, Hansen ML, Schramm TK, et al. Risk of myocardial infarction and death associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) among healthy individuals: a nationwide cohort study. Clin Pharmacol Ther. 2009;85(2):190-7.

 3. Ray WA, Varas-Lorenzo C, Chung CP, Castell­sague J, Murray KT, Stein CM, et al. Cardiovascular risks of nonsteroidal antiinflammatory drugs in patients after hospitalization for serious coronary heart disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2(3):155-63.

 4. Gislason GH, Rasmussen JN, Abildstrom SZ, Schramm TK, Hansen ML, Fosbøl EL, et al. Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med. 2009;169(2):141-9.

 5. García Rodríguez LA, Tacconelli S, Patrignani P. Role of dose potency in the prediction of risk of myocardial infarction associated with non­steroidal anti-inflammatory drugs in the general population. J Am Coll Cardiol. 2008;52(20):1628-36.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society