2012-02-14 nummer 7 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Bevara allmänmedicinsk kompetens


Ove Andersson

andre vice ordförande i Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

O Sverige införde 1994 en ny yrkeskvalifikation inom allmänmedicin som fick namnet Europaläkare. Kraven för att utbilda sig till Europaläkare i Sverige har varit låga: två eller tre års tjänstgöring under handledning efter legitimation beroende på om man fullgjort AT eller inte. De som utbildat sig till allmänläkare i övriga EU/EES har kunnat få ut det svenska Europaläkarbeviset.

EU-kommissionen har de senaste åren haft invändningar mot Sveriges två kvalifikationer för allmänläkare: Europaläkare och specialist i allmänmedicin. Kommissionen anser att svensk lagstiftning strider mot direktivets krav på automatiskt erkännande för allmänpraktiserande läkare genom att det finns två olika yrkeskvalifikationer.

För att undvika en domstolsprocess i EU-domstolen har regeringen beslutat att ta bort yrkeskvalifikationen Europaläkare och endast ha kvar specialistbevis i allmänmedicin från och med juli i år.

Förslaget innebär att allmänläkare från andra länder inom EU automatiskt får svensk specialist­läkarkompetens, oavsett tre-, fyra- eller femårig utbildning. En arbetsgivare som efter halvårsskiftet nyanställer en läkare med ett nyutfärdat specialistbevis i allmänmedicin kan alltså inte utgå från att en allmänläkarutbildning motsvarar en femårig svensk ST i allmänmedicin.

Förra veckan tog Socialdepartementet emot remissvaren på departementspromemorian »Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik«. Läkarförbundet stödjer i huvudsak förslagen. Det finns goda skäl att erkänna allmänläkare från övriga EU/EES som specialister i allmänmedicin.

I en intern remissrunda i förbundet ges uttryck för oro som rör primärvårdens roll om specialiteten allmänmedicin urholkas, liksom för patientsäkerheten. Socialstyrelsen måste informera om att läkare med specialistbevis i allmänmedicin kan ha varierande utbildningsbakgrund. Ett stort ansvar faller nu på arbetsgivare att göra individuella bedömningar av kompetensen för att undvika patient­säkerhetsproblem och en urholkning av speciali­teten.

Läkares möjligheter att kunna arbeta i andra EU-länder är i grunden något positivt. Det skapar både nya karriärvägar och bättre utvecklingsmöjligheter. Av de yrkesverksamma läkarna i Sverige är 22 procent utbildade i ett annat land, vilket kan jämföras med 8 procent bland tandläkare.

Läkarförbundets förslag på insatser är:

• Att arbetsgivare vid nyrekryteringar dels låter specialister i allmänmedicin göra en självskattning av hur kompetent man är inom områden såsom psykiatri, äldrevård, barn- och mödrahälsovård, dels ser till att dessa kompetenser prövas eller att man visar dokumentation på att dessa moment ingått i utbildningen. Om arbetsgivaren trots vissa kompetensbrister väljer att anställa personen ska det finnas en kompetensutvecklingsplan.

• Att landstingen i utformningen av vårdvals­system tydligare definierar vilken kompetens specialisten i allmänmedicin ska inneha. I nuvarande formuleringar är det vanligt att det enbart står att läkaren ska vara specialist i allmänmedicin.

• Att Socialstyrelsen inrättar en särskild kompletteringsväg så att Europaläkare som utbildat sig i Sverige kan få specialistbevis i allmänmedicin.

• Att regeringen i nuvarande förhandlingar med andra medlemsstater i EU framhåller att minimiutbildningstiden för allmänläkare bör höjas från tre år till minst fyra år, men helst fem år.

Det är viktigt understryka att arbetsgivarens åtgärder inte får vara diskriminerande. Kompetensbedömningar måste ske på individnivå i varje enskilt fall.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society