2012-02-21 nummer 8 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Antibiotika riskerar bli utan verkan

O För någon vecka sedan träffade jag mina ordförandekollegor från de övriga fyra nordiska länderna. Två gånger om året träffas vi för att uppdatera och snickra på gemensamma strategier i politiska och professionella frågor som rör läkare. Det är alltid inspirerande att se hur väl vi i de nordiska länderna hävdar oss i Europa i grenar som folkhälsa och tillgång till medicinsk vård.

Det är också hisnande att inse vårt internationella och ömsesidiga beroende i frågor som rör smittspridning, läkemedel i miljön och politiska trender. I dagens integrerade och mobila informationssamhälle kommer den fluga som siktats i ett land att strax invadera nästa.

En fråga vi denna gång bekymrat diskuterade var antibiotikaresistens. En komplex problematik som delas mellan länder och professioner. Här i Sverige har vi samverkansorganet Strama som verkar för sektorsövergripande samordning för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor och djur samt för att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa.

På Europanivå antog EU-kommissionen så sent som i november en handlingsplan med tolv åtgärder för de kommande fem åren för hur vi i EU ska arbeta med problemet. Här konstateras att det görs för lite av för få. Många länder äger inte ens kunskap om hur mycket antibiotika som används inom djurhållningen.

I Danmark går drygt två tredjedelar av antibiotikaförskrivningen till djur. Eftersom danskarna är ordförandeland i EU i år vill de formulera en gemensam antibiotikastrategi. Danmark anordnar därför en antibiotikakonferens i mars för experter och viktiga aktörer på området. Förhoppningen är att kunna presentera slutsatser som senare i juni ska antas av EU:s ministerråd.

Danska läkarförbundet, som har ett nära samarbete med danska veterinärförbundet, vill föreslå en resolution med två huvudinnebörder. För det första ska all antibiotika som ges vara utskriven av en läkare eller en veterinär (så är det till exempel inte i Grekland). För det andra ska läkare och veterinärer inte få sälja antibiotika.

Sverige befinner sig som Danmark i en situation där många patienter som kommer till våra sjukhus från vårdvistelser utomlands bär på resistenta bakterier. Samtidigt anger EU-kommissionen att det varje år dör omkring 25 000 människor i EU på grund av infektioner som orsakats av läkemedels­resistenta bakterier.

Vi behöver åstadkomma en större med­vetenhet hos människor om risker och ­

hot, men också om vilka åtgärder som är nödvändiga och vad enskilda individer kan bidra med.

Veterinärer och läkare måste gemensamt visa professionalitet och införliva en gemensam taktik för antibiotikabehandling. Vi behöver också en gemensam etik och politik i frågan.

Läkarförbundet och Veterinärförbundet har under året bedrivit gemensam opinionsbildning mot en icke individordinerad antibiotikaförskrivning för behandling av djur. Vi kan göra mer. Våra professioner är de human- och veterinärmedicinska experterna i samhället.

Om vi tillsammans inte tar en ledande politisk roll i frågor om exempelvis resistensutveckling, läkemedel i miljön och klimatförändringens hälsoeffekter så riskerar vi att inte bara förlora våra bästa behandlingsverktyg, utan också förlora trovärdigheten i samhällets ögon.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society