2012-04-17 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Äldrevården behöver fler läkare

O Den senaste tidens medierapportering har visat på skriande brister i vården och omsorgen av äldre patienter i så kallade särskilda boenden. Förslag till olika lösningar har presenterats inför galgen. De förslag på lösningar som förekommit har många gånger varit i rätt riktning, men också varit otillräckliga.

Vad som är fundamentalt för mer långsiktiga förbättringar inom äldrevården och omsorgen är att åtgärda den minskade närvaron av läkare i den kommunala äldrevården till följd av Ädelreformen i början av 1990-talet.

En förändring i huvudmannaskap som innebar att kommunerna övertog en stor del av ansvaret för vården och omsorgen av äldre patienter som tidigare legat på landstingen med dessas tillgång på läkare.

Den otydliga ansvarsfördelningen som uppstod mellan kommuner och landsting gör att läkares medverkan kring äldre patienter allvarligt brister, och helhetssynen kring de äldre patienterna saknas.

För att komma tillrätta med bristerna föreslår Läkarförbundet att det inrättas en särskild »kommunöverläkare« som ges ett övergripande vårdansvar i respektive kommun för äldre i särskilda boenden och i hemsjukvården. Kommunöverläkarens huvudsakliga uppgift ska vara att se till att äldre får sina behov av läkarinsatser tillgodosedda. Det ska ske genom att kommun­överläkaren ansvarar för och ges de befogenheter som behövs för att åstadkomma en bättre samverkan mellan kommuner och landsting.

I dag saknar äldre i särskilda boenden ofta det stöd som en fast läkarkontakt på vårdcentralen kan ge. Det är vanligt att äldre patienter skickas fram och tillbaka mellan vårdcentralen, sjukhuset och sitt särskilda boende. Den helhetssyn och kontinuitet som äldre patienter – ofta med flera dia­gnoser – är i extra stort behov av, splittras sönder.

Det minskade antalet vårdplatser och nedkortade vårdtider på sjukhus, tillsammans med utvecklingen att fler äldre bor kvar hemma, har inneburit allt större krav på kvalificerad vård och omsorg i både ordinärt och särskilt boende.

Den alltmer kvalificerade vården och omsorgen kräver insatser även från den öppna specialistvården. Specialisterna – inte minst geriatriker och psykiatrer – bör ingå i team runt den äldre.

Något som allvarligt försvårar för läkare att påverka och delta i äldrevården är den stora bristen på specialister i allmänmedicin och geriatrik. Särskilda stimulanser behövs för att få fler läkare inom dessa områden.

Till alla läkares skyldighet hör att larma om risker i patientsäkerheten. Det får därför aldrig vara en företagshemlighet hur äldre patienter tas om hand inom vården och omsorgen. Missförhållanden ska aldrig tillåtas att tystas ner, och medborgarna ska aldrig förvägras inblick i denna vård.

Inom offentlig verksamhet är det olagligt att försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift, exempelvis till en journalist. Det här skyddet, kallat efterforskningsförbud, gäller för anställda i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Samtliga privatanställda som arbetar i skattefinansierad vård och omsorg måste ges samma möjligheter som offentliganställda att påtala missförhållanden, utan att riskera repressalier.

Regeringen har aviserat att tillsätta en utredning i sommar om meddelarfrihet inom privat bedriven, men offentligt finansierad, vård. Nästa år ska regeringen också presentera ett förslag till en stopplagstiftning som ska göra det svårare för företag att flytta vinster utomlands i avsikt att undvika skatt.

SKL ska ges statliga medel för att hjälpa kommuner att bli bättre på att göra upphandlingar. Socialstyrelsen har fått uppdraget att utreda om det finns några skillnader i kvalitet mellan den privata och den offentligt drivna vården. Samtliga förslag välkomnas av Sveriges läkarförbund.

Men det räcker inte. Den medicinska kompetensen inom äldrevården måste höjas rejält. Dessutom måste den hjältemodiga vårdpersonalen som vågar avslöja missförhållanden, trots personliga risker, garanteras frihet från repressalier i alla former.

Patientsäkerhet är ett viktigare värde att visa lojalitet gentemot än att skydda aktieägare eller riskkapitalister.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society