2012-05-08 nummer 19 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Avtal klart för läkare inom landsting och kommun


Marie Wedin

ordförande i Läkarförbundet

marie.wedin@slf.se


Karin Rhenman

Läkarförbundets chefsförhandlare

karin.rhenman@slf.se

O Sveriges läkarförbund har tecknat ett nytt löneavtal för cirka 25 000 medlemmar. Avtalet är ettårigt och i paritet med det så kallade märket i årets avtalsrörelse, vilket motsvarar löneökningar på 2,6 procent.

Det var på valborgsmässoafton som avtalsuppgörelsen undertecknades mellan Sveriges läkarförbund och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Pacta*.

Under rådande omständigheter med en högst osäker och instabil världsekonomi anser vi att det nya avtalet är ett bra avtal. Vi har fått med de två viktigaste punkterna i yrkandet, ett kort avtal och en siffra i nivå med de andra avtalen på arbetsmarknaden. Vi är också nöjda med att ha träffat avtalet utan att behöva gå till medling.

Avtalet är i linje med majoriteten av avtalen på svensk arbetsmarknad. Det är ett ettårigt avtal som omfattar tiden från och med den 1 april 2012 till och med den 31 mars 2013. Det innebär ett garanterat utfall för läkargruppen på 2,6 procent för individuell och differentierad fördelning vid den lokala löneöversynen. Avtalet innehåller även en uppgörelse om att de centrala parterna under hösten ska inventera förutsättningarna för att kunna nå långa avtalsperioder. Läkarförbundet hade gärna träffat ett längre avtal än ett år, tyvärr gick inte det att åstadkomma denna gång. Den ekonomiska utvecklingen är för osäker inför nästa år och framåt.

Läkarförbundet lämnade sitt yrkande till arbetsgivarorganisationerna inför den nu avslutade avtalsrörelsen redan strax före jul. Sedan dess har Läkarförbundets särskilda förhandlare suttit i många och långa förhandlingar med sina motparter. Under processens gång har även Läkarförbundets egen förhandlingsdelegation träffats cirka 15 gånger för att rådgöra och planera de olika stegen för att nå så stor framgång som möjligt med våra yrkanden.

Under förhandlingarna har vi hela tiden konfronterats med SKL:s huvudkrav, som varit ett sifferlöst tillsvidareavtal eller ett långt avtal med den så kallade chef/medarbetaremodellen för löneöversyn. Krav som för oss varit omöjliga att acceptera.

Under hösten kommer vi dock att tillsammans med SKL och Pacta inventera vilka förutsättningar som behövs för att kunna nå långa avtalsperioder. Parterna ska börja inventera de olika modellerna för hur löneöversynen används lokalt och ta reda på vilka erfarenheter som gjorts av dessa olika tillvägagångssätt och tillämpningar.

Inom sjukvården fungerar inte lönesamtalen optimalt, eftersom cheferna inte har fullt mandat att sätta lönerna. Löneutrymmet styrs alltför mycket uppifrån. Det här är en knut som måste lösas upp på ett tillfredsställande sätt.

Trots den korta avtalsperioden ska parterna också under hösten inleda ett partsgemensamt arbete kring kartläggning och analys av visstidsanställda läkares anställningsform.

Många legitimerade läkare vikarierar i flera år efter legitimation. Dels innebär det en otrygg anställningsform, dels försenar det tillgången på specialistutbildade läkare i sjukvården.

Ett annat krav som vi drivit hårt i avtalsrörelsen rör bättre villkor för fortbildning för specialistutbildade läkare. Det vi har uppnått handlar om att SKL ska bjuda in Läkarförbundet till samtal i frågan.

Vi vill bland annat kartlägga hur utbudet och aktiviteterna för fortbildning hos arbetsgivarna ser ut, men också inleda samverkansformer för hur fortbildningen bättre ska inplaneras i verksamheten.

Vidare innehåller avtalet förbättringar som överenskommits tillsammans med andra parter inom kommunal sektor. Det gäller bland annat regler kring provanställning, uppsägningstid för visstidsanställda, föräldrapenningstillägg, rätt att besöka läkare på betald arbetstid och att omvandla tillsvidareanställning av visstidsanställningar efter tre år – i stället för som i dag fyra år – när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.

* Pacta är ett arbetsgivarförbund för bolag, stiftelser och företag som har eller vill ha kommunala avtal.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society