2012-09-18 nummer 38 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Uppdrag: Läkare!

O Läkarens professionella ansvar har alltid varit stort och svårt att avgränsa. Kanske är det därför yrket är så omgärdat av regler, riktlinjer och byråkrati. Få yrken är så reglerade som läkaryrket. Av skäl som säkerhet, men också ekonomi och makt, finns det i samhället en ständig ambition att öka styrningen av läkarnas insatser i hälso- och sjukvården.

Den statliga styrningen har tydligt ökat de senaste åren via exempelvis nationella riktlinjer, kvalitetsregister, öppna jämförelser och riktade stadsbidrag. Landsting och regioner har också ökat sitt inflytande över sjukvården via fördelning av ekonomiska ramar, riktlinjer och gemensamma upphandlingar.

Tjänstemän och politiker fattar i dag övergripande beslut om inte bara vad vården ska göra, utan också hur. De tar beslut om rutiner, bemanning och prioritering mellan patientgrupper. Läkarnas roll ifrågasätts också i den kliniska verksamheten. Andra yrkesgrupper anser sig ha bästa utbildningen för att styra i teamet kring patienten.

Samtidigt med ambitionen att minska friheten för läkaryrket kräver samhället hela tiden större kunskap och högre produktion av sin medicinska expertis. Läkarkåren levererar och tar ansvar för att medicinsk vård på professionell grund utförs och utvecklas. Läkare tar sig också an uppgiften att redovisa medicinsk kvalitet och brist på sådan.

Läkares beslut i sjukvården är, och har alltid varit, avgörande för vårdens kvalitet och kostnad. Läkarens professionella roll är att använda sin kunskap och erfarenhet till att råda och hjälpa patienten att välja bästa utredning och behandling. Hit måste också räknas att vara delaktig i att organisera hälso- och sjukvården på bästa sätt.

Att ta till vara på läkares medicinska kunskap och kliniska erfarenhet borde vara en självklar resurs i planeringen av vårdsektorns utformning för att få en så patientcentrerad och effektiv sjukvård som det bara är möjligt.

Läkare har alltid arbetat mycket och gärna, och ofta nattetid. En hel del har ändå förändrats i läkares arbetsliv under senare tid. Förr var arbetsdagarna och jourpassen längre, men intensiteten i arbetet var lägre och assistansen bättre. Tempot i sjukvården har ökat i form av minskade vårdtider, ökad sjukvårdsproduktion, mer dokumentation och mer eller mindre komplicerade IT-lösningar.

I dag har läkare inte längre hjälp på samma sätt av sjuksköterskor och sekreterare. Det finns också mindre tid avsatt för den kollegiala dialogen, till förfång för lärande, stöd och motivation. Nya oceaner av digitaliserade fakta, rutiner och beslutsstöd kan inte ersätta detta.

Förr var läkarkåren mer homogen som grupp betraktad. Vita svenska män med hemmafruar tilltalade varandra »broder« på remisserna. Nu ser läkarkåren annorlunda ut med snart hälften kvinnor och många med utländsk examen. Manliga och kvinnliga läkare delar i ökad utsträckning på ansvaret för hem och barn och fler arbetar deltid.

De utmaningar och de ändrade förutsättningar som finns måste läkarkåren förhålla sig till och agera. Som läkare och som läkarförbund måste vi utforska vår omvärld för att kunna finna vår roll och lösa vår uppgift. Det har stor betydelse vilken roll vi tar – eller låter oss tilldelas.

Läkarförbundet är läkarnas fackliga och professionella organisation. I debatten står vi på patienternas sida när det gäller behov av hög kvalitet i all vård och behandling. Vi värnar de goda relationerna mellan patient och läkare samt betydelsen av det medicinska ledarskapet i vården. Vi värnar även om läkarkåren och dess roll i hälso- och sjukvården som är en väsentlig och på många sätt en integrerad del i det övriga samhället.

Under denna höst ska delföreningarna i Läkarförbundet ägna sig åt att diskutera just läkarrollen. Bland annat ska vi klargöra vilka professionella förutsättningar som kommer att krävas för att stärka den medicinska verksamheten. Målet är att involvera och samla er medlemmar kring strategier inför de utmaningar vi gemensamt ser framför oss.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society