2012-09-25 nummer 39 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Den nya läkarrollen utmanar god yrkesetik


Thomas Flodin

ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd

thomas.flodin@slf.se

Kristina Söderlind Rutberg

vice ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

kristina.soderlind.rutberg@lio.se

O Att kraven och synen på läkaren förändrats under de senaste åren är en tämligen banal iakttagelse. Intressantare är att fundera över om de nya förväntningarna varit så genomgripande att möjligheterna att utöva läkaryrket etiskt har försämrats? Håller det fria yrket på att bli alltför styrt och ofritt? Eller har det kanske redan skett, utan att vi kunnat eller velat reagera?

Kan en läkare som saknar tillräcklig yrkesmässig frihet leva upp till yrkesetikens höga krav på att självständigt göra de rätta valen? Har vi kort sagt hamnat i en konflikt mellan nya förväntningar och gamla ideal?

Läkarens tidigare självklara auktoritet sätts i fråga av andra yrkesgrupper i vården, av politiker, administratörer och ­ibland av patienter. Det patriarkala förhållningssättet till patienten har ersatts

av ett annat med betoning på medbestämmande och respekt.

De flesta ser säkert det här som en bra och naturlig utveckling. Mer problematiskt blir det dock när vi förväntas att lojalt anpassa oss till administrativa innovationer. Dessa utformas alltför ofta med betoning på ekonomisk nytta i stället för patientnytta. Vårt arbete styrs i allt högre grad av vårdprogram, flödesdokument och/eller budgetkrav. Möjligheterna att som enskild läkare göra de val som anses gynna den unika patienten minskar eller försvinner.

Att handla yrkesetiskt är en skyldighet för alla medlemmar i Läkarförbundet. Yrkes­etiken är beskriven i våra 19 etiska regler. Reglerna utgår från att läkaren har ett val i förhållande till sin patient. Regel 7 säger att »Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.«

I en vårdsituation med alltför begränsade resurser eller vårdplatser tvingas läkaren att prioritera. Det blir då ytterst viktigt att diskutera hur och på vilka grunder vi prioriterar, för att säkerställa att prioritering inte sker på ett diskriminerande sätt. Att prioritera bort eller ner äldre patienter på andra än strikt medicinska grunder är tyvärr åter en realitet i vården. Prioriteringar är alltid etiska utmaningar, i dag kanske mer påtagligt än tidigare.

Många av de vårdvalsmodeller som införts de senaste åren prioriterar via sina ersättningssystem på ett sätt som står i strid med regel 17: »Läkaren ska aldrig medverka till att bereda enskilda patienter eller patientgrupper otillbörlig ekonomisk, prioriteringsmässig eller annan fördel.«

Vi bör enbart prioritera efter medicins­ka behov och inte låta oss förledas att enbart maxi­mera vårdinrättningens intäkter. Patienter med komplexa eller multipla sjukdomar riskerar annars att bli »Svarte Petter« i ett cyniskt spel utan vinnare. Vårdens kvalitet måste mätas efter dess förmåga att ta ansvar för patienter med störst vårdbehov och inte enbart efter tillgänglighet.

Regel 18 säger bland annat att »Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat”.

I dag har många landsting valt att decent­ralisera kostnadsansvaret för läkemedel och medicinska undersökningar. Läkaren kan därigenom frestas att inte beställa en motiverad men dyr undersökning, eller att avstå från eller begränsa läkemedelsbehandling trots god evidens för positiva effekter.

Utmaningen för dagens läkare är att inte kompromissa med sin yrkesetik trots påtryckningar. Yrkesetiken är ett skydd som ska tillförsäkra alla patienter vård efter behov, utan orättfärdig diskriminering. Det här utesluter inte diskussioner om huruvida vår nuvarande etik i alla delar är tidsenlig. Kanske finns behov av nytänkande på vissa områden?

För femte året anordnar Läkarförbundet och Läkaresällskapet en särskild etikdag. Årets möte den 5 oktober har temat »Läkarrollen i förändring – från läkekonst till kugge i maskineriet«. En panel av kunniga personer ska ur olika aspekter belysa och diskutera ämnet.

Bland talarna finns företrädare för patientorganisationer och andra vårdyrken, etiker och organisationsforskare samt inte minst kolleger med en bred och varierande erfarenhet av den föränderliga läkarrollen.

Mötet videofilmas och kan i efterhand ses via länk på Läkaresällskapets webbplats.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society