2012-10-09 nummer 41 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Otrygg sjukförsäkring skapar oro


Ove Andersson

andre vice ordförande i Läkarförbundet

ove.andersson@slf.se

O Sedan 2008 har sjukförsäkringen förändrats i sina grundvalar. Debatten som följt av förändringarna har gått het ur främst två

aspekter. Dels frågan om vem som ska ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen, dels hur själva hanteringen av varje enskilt ärende fungerar. Den senare diskussionen har även handlat om huruvida läkare skriver tillräckligt bra intyg. De senaste åren har det återkommande rapporterats om människor som far illa av en försäkring som inte är vare sig rättssäker eller tillräckligt förutsägbar.

SOM-institutet i Göteborg, som årligen analyserar samhällstrender men också allmänhetens förtroende för olika samhällsfunktioner och myndigheter, har visat att tilltron till sjukförsäkringen bland allmänheten är på en mycket låg nivå och trots det dåliga utgångsläget stadigt sjunker.

Enligt SOM-institutets mätningar har Försäkringskassan lägst förtroende bland myndigheterna, och det flera år i följd.

För att förändra den negativa utvecklingen krävs främst ett annorlunda förhållningssätt som gör hanteringen av sjukförsäkringen mer förutsägbar och därmed rättssäker för den enskilde individen.

En första och viktig åtgärd som måste vidtas, för den överväldigande majoritet som har sjukdomar med ett normalt förlopp, är att sjukskrivning främst hanteras mellan läkare och patient i samråd, med Socialstyrelsens framtagna beslutstöd i ryggen.

I en webbpejling som Läkarförbundet låtit göra anser hela 90 procent av de tillfrågade kollegorna att sjukintyget borde förenklas för de kortare sjukskrivningarna.

Försäkringskassans utredning av rätt till ersättning skulle därmed kunna förenklas betydligt. Med enkla och tydliga medicinska underlag skulle patienten och arbetsgivaren kunna arbeta tillsammans med åtgärder för återgång till arbetet. Försäkringskassans handläggningstider skulle kunna kortas.

I en sjukvård med minskade resurser behöver tid frigöras så att läkaren kan ägna sig åt det i allt väsentliga, nämligen patienten, och inte ödsla så mycket tid åt datorn och åt Försäkringskassans, i vissa fall, för höga utredningskrav.

Först och främst skulle det öka rättssäkerheten för den som är sjuk. Betydelsen av hur sjukintyget formuleras kommer då inte att vara lika avgörande för om sjukpenning utbetalas eller inte. Det gäller i synnerhet då patienten och doktorn kan förutse att patienten kommer att vara tillbaka i arbetet inom de närmaste veckorna.

Läkarförbundet efterfrågar därför att det snabbt tas fram ett förenklat läkarintyg som kan användas för specifika diagnoser och operationer. Sveriges läkarförbund arbetar för att sjukförsäkringen ska bli så förståelig och förutsägbar som möjligt för patienterna.

Patienten ska kunna veta och förstå hur bedömningar görs och av vem. Vid en kort, okomplicerad sjukskrivning är en enkel och tydlig hantering bäst för patienten, men också samhällsekonomiskt mest effektivt.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society