2012-11-13 nummer 46 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 2 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Är alla som deltar i röntgenronder kriminella?


Peter Aspelin

professor i medicinsk radiologi, Karolinska institutet, Stockholm

Peter.Aspelin@ki.se

Ulf Nyman

docent, medicinskt ansvarig, Röntgen Öst, Centralsjukhuset, Kristianstad

Det finns ett stort antal situationer där läkare tummar på patientdata­lagen i akt och mening att förbättra patientsäker­heten. Var det verkligen lagstiftarnas intention att kriminalisera detta ­patientsäkerhetsarbete?

O I LT 43–44/2012 (sidorna 1934-5) beskrevs en polisanmälan som har föranlett stor oro bland anestesiläkare på kliniken ifråga, då det visat sig att man riskerar att bli polisanmäld om man följer upp ett fall som man tidigare ­varit, men inte längre är, engagerad i. Kollegan friades (LT 45/2012, sidorna 2009-10), men »tingsrätten har inte ­svarat på om det ska räknas som dataintrång att logga in endast av professionellt intresse för att se hur det gått för patienten. Eftersom det inte är bevisat att någon av de sju inloggningarna har skett av det skälet prövade tingsrätten inte huruvida detta skulle vara ett godtagbart skäl«.

Att kunna följa upp effekten av en ­behandling, se om en diagnos var korrekt och se hur det går för patienten är avgörande för att kunna skaffa sig beprövad klinisk erfarenhet som i ett senare skede kan komma andra patienter till nytta. Inom radiologin har vi under lång tid brottats med detta problem och får varierande svar när vi diskuterar med sakkunniga jurister. Oftast blir svaret att man pro forma inte får lov att titta i journaler om man inte är ­direkt inblandad i vården av en ­patient.

Vi har länge påpekat att patientsäkerheten bör komma i första rummet, men uppenbarligen finns här enligt datalagen en påtaglig kolli­sion mellan patientsäkerhet och ­patientintegritet.

Vi vill betona att vi har full förståelse för patientens integritet, men den måste kunna bli föremål för diskussion, framför allt om den äventyrar patientsäkerheten. I dagens (i varje fall förhoppningsvis framtidens) sjukvård ­arbetar vi mycket i team, med förnyade bedömningar (second opinions), utbildning i form av livslångt lärande, med mera.

Tack vare radiologins explosionsartade utveckling kan vi bidra med bland ­annat kunskap om patogenes, diagnos, terapi och behandlingsuppföljning av sjukdomar. Vi har sett att en av de bästa kvalitetskontrollerna i sjukvården, där bland annat förnyade bedömingar hela tiden diskuteras, är olika former av röntgenkonferenser som utvecklats från »forntidens« röntgenronder till framtidens terapikonferenser. Vid dessa sker diskussioner kring den in­dividuella patienten. Diagnostiken diskuteras och terapin planeras ofta på ­videokonferenser med deltagande av radiologer, olika specialister, patologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och av och till kuratorer. Ofta tas status för ett antal (5–10) patienter upp. Samtliga närvarande (även de som deltar via videolänk) diskuterar patienterna och man försöker nå konsensus om hur varje enskild patients diagnostisering, behandling och uppföljning ska ske.

Om vi förstått patientdatalagen rätt ­riskerar dessa konferenser att ses som »kriminella« och egentligen bara får avlyssnas av de (ofta ett fåtal) personer som är direkt inblandade i patientens diagnos och behandling. Dessutom har man då inte alltid utsett den framtida ansvariga behandlande läkaren.

Vän av ordning kan tycka att dessa konferenser bör ske med avidentifierat material, men ofta har patienterna sådana unika egenskaper i sin sjukdom eller i sin sjukdomshistoria att man ändå aldrig kan garantera att det inte går att identifiera patienten. Avidentifiering är dessutom så gott som ogenomförbart rent praktiskt.

Röntgenkonferenserna som beskrivits är ett typexempel på hur vi inom sjukvården arbetar för att försöka bredda kunskapen hos deltagande medarbetare, och därigenom säkerställa och förbättra framtida patientsäkerhet vad gäller diagnostik och behandling.

Till detta kommer möjligheten att följa upp och sprida kunskap om hur ­diagnostiken utvecklas. Detta är ett oerhört starkt inlärningsmoment, inte minst inom radiologin, där röntgen­läkare oftast dagligen tar upp svårdia­gnostiserade fall på konferenser och diskuterar dessa kollegor emellan. Även blivande specialister deltar då. Ibland sker konferenserna även regionalt, och vid sådana tillfällen måste patientens identifikation tas fram när man ska ta fram bilder.

Det finns således ett stort antal situationer där vi av patientsäkerhetsskäl tummar på patientdatalagen. Vi gör det i akt och mening att förbättra patientsäkerheten, utbilda kollegor och fram­tidens specialister, och inte minst i syfte att inte göra om misstag som vi tidigare har gjort. Var det verkligen lagstiftarnas intention att kriminalisera detta patientsäkerhetsarbete? Ska vi upp­mana till att »våga vägra försämrad patientsäkerhet« och fortsätta oförtrutet?

*

 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society