2012-11-13 nummer 46 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
SIGNERAT

Småskalig vård kan försvinna

O Trots vallöftet om ökad mångfald av vårdgivare har regeringen tagit initiativ till en utredning i syfte att avveckla lagen om läkarvårdsersättning samt lagen om sjukgymnastersättning, populärt kallat nationella taxan.

Den småskaliga, professionsstyrda privatvården med offentlig finansiering riskerar att försvinna. Därmed reduceras patienternas möjlighet till ett aktivt och fritt val av vårdgivare. Många patienter kan då inte längre garanteras vård av små vårdgivare med kvalitet, kontinuitet och tillgänglighet.

Erfarenheter från upphandlingar på hälso- och sjukvårdsområdet visar att utvecklingen går mot att allt fler vårdavtal sluts med några få stora vårdgivare som i sin tur tar över mindre aktörer på marknaden.

Nationella taxan, med den direkta kopplingen till fysisk person, är den enda garanten för ett verkligt personligt engagemang hos vårdgivaren, utan någon bakomliggande koppling till utlandsbaserade och koncernstyrda, riskkapitalägda holdingbolag.

Den nationella taxans utövare utgör en betydande del av den svenska hälso- och sjukvården. Av alla sjukgymnastikbesök i öppen vård görs 37 procent hos sjukgymnaster verksamma på nationella taxan.

Motsvarande på läkarsidan inom den öppna specialistvården är 10 procent. Inom vissa områden såsom ögon, ÖNH och gynekologi är det betydligt högre. Detta produktionsbortfall kan inte ersättas då det i nuläget saknas verkligt alternativ för den småskaliga, privata vården.

Vårdvalet inom primärvården med privata aktörer som oftast är kopior av landstingsdrivna vårdcentraler passar inte för det vårdutbud som många specialister i allmänmedicin på taxan kan erbjuda, till exempel ortopedisk medicin.

Vårdval inom den övriga specialiserade vården finns ännu så länge bara i begränsad omfattning i något landsting. Majoriteten landsting kommer sannolikt heller aldrig att frivilligt utveckla dessa vårdval.

Även om statsmakten skulle lagstifta om utvidgat vårdval, vilket inte är troligt, skulle det inte finnas någon marknad av små företag som skulle kunna gå in i vårdvalen. Slutsatsen blir att när den nationella taxan försvinner så upphör även förutsättningarna för att kunna bedriva småskalig, professionsstyrd vård i Sverige.

I stället för utlovad mångfald riskerar vi i värsta fall oligopol på sjukvårdsmarknaden. På intet sätt gynnar det vare sig patienter eller läkarkollektivet.

De små privata vårdgivarna ser hellre en utveckling än avveckling av ett system med ett nationellt ramverk som garanterar konformitet över hela landet och i viss mån skyddar patienterna från avarter i det landstingskommunala självstyret.

Därtill behövs förändringar som garanterar konkurrensneutralitet samt åtgärder som säkrar finansiärens berättigade kontroll av sjukvårdsproduktionen.

Att privat vård leder till nöjdare patienter och nöjdare vårdarbetare har visats i en mängd olika undersökningar. Likaså att småskalighet prioriteras av patienterna. Privat vård rankas varje år högre än offentligt driven vård av Svenskt kvalitetsindex.

Patientföreningarna med många kronikergrupper uppfattar att läkare på nationella taxan står för kompetens, konfidentialitet, kontinuitet, hög tillgänglighet och ett personligt ansvarstagande.

Läkare som arbetar inom nationella taxan är också genomgående mera nöjda med sin situation än kolleger som arbetar inom vårdvalet. Skälet är mindre frustration och mera utrymme för kreativitet och in­novation till gagn för utveckling av olika vårdkoncept.

När nu regeringens utredare föreslår en nedläggning av taxan och därmed 2 800 småföretagare inom vården försvinner så är det svårt att se på vilket sätt detta skulle gynna mångfalden, vilket är ett ledord i alliansen sjukvårdspolitik.

Det är också svårt att se att detta gynnar huvudmännen som fått en bra och kostnadseffektiv vård utan några finansiella överraskningar. Att komplettera 21 vårdval med ett nationellt 22:a vårdval borde inte vara en omöjlighet.

Eftersom utredaren inte föreslår något trovärdigt alternativ till taxan så riskerar en stor grupp småföretagare att slås ut på vårdmarknaden till förfång för deras patienter och till gagn för ingen.

Budskapet till beställaren av utredningen blir därför: Gör om, och gör rätt!
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2012-11-14 Nationellt vårdval för småskalighet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society