2012-11-20 nummer 47 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Evidens för beslutsstöd för PTSD?


Hans Peter Södergaard

chefsöverläkare, Kris- och traumacentrum AB, Stockholm

hps@live.se

O På Socialstyrelsens webbplats finns följande rekommendationer för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (F 43.1), som tydligen uppfattas som bindande av primärvård och handläggare på Försäkringskassan: »Arbete har vanligen positiv effekt på symtombilden och sjukskrivning bör så långt som möjligt undvikas. Arbetsförmågan kan periodvis vara nedsatt.«

De senaste åren har inneburit många friskförklaringar av flyktingpatienter, men även av andra patientgrupper med svåra traumarelaterade störningar såsom PTSD. De vanligast förekommande psykiatriska diagnoserna inom vår patientgrupp är PTSD efter enkelstående händelser som drabbar en förut välfungerande individ; komplex PTSD som i regel har samband med upprepad och långvarig traumatisering under känsliga mognadsfaser; samt dissociativa störningar beroende på anknytningstörningar i förening med till exempel sexuella övergrepp i tidig barndom.

Den kollektiva friskförklaringen har gjort det nästan omöjligt att inom högspecialiserad vård behandla dessa patienter. En anledning är att de är extremt känsliga för stress med stora kognitiva svårigheter, dvs oförmåga att lagra ny information, nedsatt koncentrationsförmåga, stora svårigheter med sömn och därmed återhämtning.

Europeiska studier har visat att diagnosen PTSD är en av de tio främsta orsakerna till förlust av arbetsförmåga hos förut friska individer inom hela gruppen psykiska och neurologiska störningar. Metastudier har visat att endast 50 procent av patienter med PTSD-diagnos blir återställda. 50 procent tillfrisknar tack vare kortvariga behandlingsmetoder som kan karaktäriseras som de mest effektiva inom det psykosociala området. Men 50 procent tillfrisknar inte, i synnerhet de som har långvarig eller kumulativ traumatisering. Denna grupp är alltså kronisk och har större eller mindre svårigheter att klara sin vardag.

Jag är väl medveten om den salutogena effekten av en bra, stimulerande och kreativ arbetsmiljö, men vill ifrågasätta vilken evidensbas som ligger till grund för ovanstående rekommendation. Låt gärna den expertgrupp som skrivit riktlinjerna också redovisa sin kliniska erfarenhet, samt vilka experter inom områdena bedömning av arbetsförmåga, arbetsrehabilitering och psykotraumatologi som de har konsulterat.


Referens
Söndergaard HP. Psykotraumatologi. I: Theorell T, red. Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur; 2012. s 175-200.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 1 kommentar till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2012-11-26 Lätt diagnos med svår behandling?
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society