2012-11-20 nummer 47 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Skönhetsbranschen behöver regleras

O Estetiska behandlingar utan medicinsk grund har blivit allt vanligare under senare år. Det handlar exempelvis om kirurgiska ingrepp, injektionsbehandlingar med »fillers« och hudbehandlingar med pulsat ljus (IPL).

Ofta rör det sig om ingrepp som kan innebära risk för skador. Behandlingarna utförs av en brokig skara yrkesutövare, vilkas utbildning och kompetens ibland är oklar.

Dagens reglering inom det här området är helt otillräcklig, inte minst med tanke på att det råder osäkerhet om om behandlingarna är att betrakta som hälso- och sjukvård och om reglerna i till exempel patientsäkerhets- och patientdatalagen gäller.

Det är därför välkommet att Socialstyrelsen nu utrett behovet av rättslig reglering för skönhetsbranschen. Utredarens rapport presenterades i somras och innehåller förslag till en ny lag om estetiska behandlingar.

Läkarförbundet har nyligen svarat på den remiss som skickades ut. Vi anser att det måste till ett tydligt regelverk om kompetenskrav på dem som utför behandlingarna, men också att det behövs tillsyn över verksamheten.

Eftersom estetiska behandlingar avviker från hälso- och sjukvård vad gäller syftet är det naturligt att dessa behandlingar regleras i en särskild lag. Med estetisk behandling menas i Socialstyrelsens rapport »kirurgiskt ingrepp eller annan behandling som görs i syfte att förändra utseendet på människokroppen och saknar medicinsk grund och därmed inte tillhandahålls av landsting eller privat vårdgivare genom avtal med landsting«.

Utgångspunkten för förslaget är att re­glera sådana estetiska behandlingar som ligger hälso- och sjukvården nära. Piercing- och tatueringsverksamhet och liknande faller utanför det nya lagförslaget. Det är rimligt, även om också denna verksamhet borde regleras och underkastas tillsyn, inte minst med tanke på risk för smittspridning.

Estetiska behandlingar föreslås endast få utföras av personer som fått ett särskilt tillstånd. Det här kravet på tillstånd anser Läkarförbundet vara nödvändigt. Huruvida det däremot behövs för läkare med specialistkompetens i plastikkir­urgi kan ifrågasättas.

Välkommet är också förslagets krav på förbud mot behandlingar av personer under 18 år, liksom kravet på obligatorisk betänketid. Den som utför estetiska behandlingar ska också vara skyldig att ha de lokaler och den utrustning som behövs för att behandlingarna ska kunna utföras patientsäkert.

Dessutom föreslås att estetiska behandlingar ska omfattas av patientskadelagen. De som utför behandlingar blir således skyldiga att teckna en patientförsäkring.

Tillstånd att utföra estetiska behandlingar ska kunna återkallas. Tillsynsmyndigheten ska även ha ett lättillgängligt register över personer med tillstånd. Att allmänheten ges möjlighet att informera sig om vilka personer som uppfyller kraven är ett bra förslag.

Uppgifter om beslut mot personal i klagomålsärenden eller behörighetsärenden bör däremot inte tas in i detta publika register som Socialstyrelsen föreslår. Något liknande allmänt register finns inte i övrigt om hälso- och sjukvårdspersonal. Det är svårt att se varför personal som utför estetiska behandlingar ska särbehandlas.

Om lagen blir verklighet behöver det preciseras i föreskrifter exakt vilka estetiska behandlingar som omfattas, och vilka kompetenskrav som ställs på utförarna. Av de särskilda tillstånden behöver också klart framgå vilka åtgärder som omfattas. Det här arbetet förutsätter ett nära samarbete med läkarprofessionen.

Behandlingar som innebär invasiva ingrepp, exempelvis operationer och injektioner, ska självfallet endast få utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är nu angeläget att arbetet med att få till stånd ett bindande regelverk för estetiska behandlingar fortsätter. Det behövs tydliga regler som klart anger vad skönhetsbranschen har att rätta sig efter.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society