2012-11-27 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
KLINIK OCH VETENSKAP

Tromboembolism vid fertilitetsbehandling


Eva Wikström Jonsson, biträdande överläkare, docent

Mia von Euler, över­läkare, docent, Karolic, Stockholm, juli 2012

Drugline nr: 24279

Kan fertilitetsbehandling bidra till stroke?

O En kvinna i 30-årsåldern med svår endometrios påbörjade hormonstimulering inför in ­vitro-fertilisering (IVF). Behandlingen inleddes med nässprej (sannolikt med GnRH-agonist) under några veckor. Därefter fick hon åtta dagliga injektioner med follitropin beta (Puregon). Dagen efter den sista injektionen insjuknade hon i manifest partiell mediainfarkt, sannolikt på basen av en vänstersidig karotisdissektion. En vecka senare diagnostiserades en hög trombos i höger v iliaca. Ovariellt hyper­stimuleringssyndrom (OHSS) förelåg inte, däremot fanns flera ovarialcystor. Det är oklart om dessa var sekundära till hormonstimuleringen eller till endometriosen. Patienten hade ingen hereditet för tromboser eller stroke. Förutom ett litet persisterande foramen ovale på­visade extensiv utredning inga ytterligare riskfaktorer. Fallet är rapporterat till regionala biverkningsenheten. Efter intensiv rehabilitering har patienten återfått mycket av sin funktionsförmåga.

GnRH-agonister i form av nässprej, till exempel nafarelin (Synarela), en syn­tetisk dekapeptidanalog till GnRH, har blodtrycksstegring som känd biverkan hos 1/100–1/1000 patienter [1] och blodtrycksstegring är en riskfaktor för karotisdissektion [2]. Huruvida hormonbehandling inför assisterad befruktning på annat sätt specifikt ökar risken för dissektion är okänt.

Kvinnor med riskfaktorer för trombos kan ha ökad risk för venösa eller arteriella tromboemboliska händelser i samband med behandling med follitropin beta [3]. I databasen PubMed finns ett flertal publikationer om cerebro­vaskulära händelser i samband med IVF, framför allt i samband med OHSS. ­Serour et al [4] rapporterar att av 3 500 IVF-cykler inträffade cerebrovaskulär trombos i 0,07 och tromboemboliska fenomen i 0,2 procent av fallen.

I samband med IVF-graviditet med OHSS ses cirka 100 gånger förhöjd risk för venös tromboembolism, medan IVF-graviditet utan OHSS uppges vara associerat med en cirka femfaldig ökning för venös tromboembolism [5], vilket är i nivå med den risk som allmänt beskrivs i samband med graviditet [6].

Det finns en publicerad fallbeskrivning gällande tre kvinnor som drabbades av tromboemboliska händelser i samband med hormonstimulering vid IVF. Ingen av kvinnorna hade OHSS, men däremot andra kardiovaskulära riskfaktorer [7]. Det föreslås i artikeln att de höga östrogennivåerna i kombination med andra riskfaktorer kan ha gynnat trombosuppkomsten. I en annan fallbeskrivning beskrivs att en kvinna drabbades av vänstersidig arteria cerebri media-ocklusion i samband med hormonstimulering utan OHSS [8].


Referenser
1. Synarela. Fass. 21 december 2011. http://www.fass.se

2. Yaghi S, Maalouf N, Keyrouz SG. Cervical artery dissection: risk factors, treatment, and outcome; a 5-year experience from a tertiary care center. Int J Neurosci. 2012;122(1):40-4.

3. Puregon. Fass. 21 december 2011. http://www.fass.se

4. Serour GI, Aboulghar M, Mansour R, et al. Complications of medically assisted conception in 3,500 cycles. Fertil Steril. 1998;70:638-42.

5. Rova K, Passmark H, Lindqvist PG. Venous -thromboembolism in relation to in vitro ferti-lization: an approach to determining the in-cidence and increase in risk in successful cycles. Fertil Steril. 2012;97(1):95-100.

6. Okoroh EM, Azonobi IC, Grosse SD, et al. -Prevention of thromboembolism in pregnancy: a review of guidelines, 2000-2011. J Womens Health (Larchmt). 2012;21(6):611-5.

7. Aurousseau MH, Samama MM, Belhassen A, et al. Risk of thromboembolism in relation to an in-vitro fertilization programme: three case reports. Human Reproduction. 1995;10(1):94-7.

8. Demirol A, Guven S, Gurgan T. Aphasia: an early uncommon complication of ovarian stimulation without ovarian hyperstimulation syndrome. Reproductive BioMedicine Online. 2007:14(1):29-31.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society