2012-11-27 nummer 48 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Läkares yrkesroll behöver värnas och uppdateras

O En kollega uttryckte det drastiskt som att läkare går mot att bli patientens »personal shopper«. Att huvuduppgiften blir att lotsa och råda patienten genom sjukvårdsutbudet och att hänvisa till andra enheter när vi inte själva kan erbjuda en tjänst.

Demografi, teknisk utveckling och individualisering av samhället är faktorer som läkarkåren redan måste kalkylera med inför framtiden. Engagemanget för patienten är den självklara grundbulten.

Den så kallade tacksamhetsgenerationen är på väg bort. Rekordgenerationen (40-talisterna) är på väg att ersätta den äldsta generationen i ålderspyramiden. Det är nog ingen slump att fokus i vårddebatten just nu handlar så mycket om bemötandefrågor, valfrihet samt integritet och rättigheter i äldreomsorgen.

Frågan är hur rekordgenerationen som kollektiv klarar rollen som kund den dag många tillhör gruppen äldre sjuka med många diagnoser. Att kunna använda sin valfrihet kan då bli en orimlig belastning för dem själva. Vård­sverige behöver möbleras för dem som är faktiskt sjuka, snarare än prioritera de smått krassliga som kund­underlag.

Det finns förvisso en del vetenskapliga belägg för att befolkningen mår bra av att välja. De blir nöjdare, men också mer benägna att följa råd och att stanna hos samma vårdgivare. Troligtvis präglas synsättet av de friskaste och yngsta medborgarna.

Hur ska läkarens traditionella roll då klara att på ett modernt sätt docka in i patientens nya kundroll? Inom estetisk kirurgi har läkaren ofta en roll som försäljare och patienten, i bästa fall, rollen som medveten kund. Rollförskjutningen påverkar förstås inte bara möten om estetiska ingrepp, utan också då patienten behöver läkaren som botare, lindrare och tröstare.

Ska kundens intresse styra vårdens utbud eller ska vårdbehovet bedömas utifrån den statliga prioriteringsordningen? Det här borde vara en central fråga för politiker som dimensionerar skatteuttag till vården. Om alla våra patienters vårdnotor ska konkurrera med våra kunders shoppingnotor uppstår problem.

I det postmoderna samhället söker enskilda individer efter enklast möjliga lösning. Rörlighet och flexibilitet är honnörsord och läkaren betraktas som en tjänsteman bland andra vars behandlingar värderas och styrs utifrån nyckeltal, öppna jämförelser och dyra ackrediteringsjippon. Allt i enlighet med New Public Management-teorierna.

»Uppdrag läkare« är ett pågående projekt inom Läkarförbundet om just läkarrollen. Vi hoppas att det ska inspirera alla läkare att diskutera synen på vår nuvarande och framtida roll. För vad vi vill åstadkomma i framtiden spelar roll för hur vi bör agera i dag.

Vi inom Läkarförbundet är övertygade om att läkare är en mycket betydelsefull aktör i vården, och ska fortsatt vara så. »Uppdrag läkare« är ett gemensamt arbete som omfattar alla förbundets föreningar. Syftet är att effektivt kunna lyfta fram våra medlemmars betydelse för yrkesutveckling, bra vård och dess utveckling.

Vi behöver tillsammans definiera vad som är unikt i våra arbetsuppgifter. Vad vi efter utbildning och arbetslivserfarenheter är bäst lämpade att utföra. Läkare är förvisso en heterogen grupp yrkesmänniskor, men läkarrollen har, och bör ha, en gemensam värdegrund oavsett specialitet, ålder eller tjänstgöringsort. Vi behöver värna vår läkarroll, vår professionalism, men också hålla den uppdaterad till en föränderlig omvärld.

Läkarrollen diskuteras under riksstämman

I dagens alltmer reglerade sjukvård förändras den traditionella läkarrollen. Det sker i en tid när också patienternas valmöjligheter och självbestämmande betonas allt mer.
Vad behöver göras för att värna en positiv utveckling av läkarrollen? Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande, presenterar förbundets projekt »Uppdrag läkare« och samtalar kring framtidens läkarroll med Niels Lynøe, Åsa Nilsonne, Thomas Flodin och Emma Spak.
Tid: torsdag kl. 11.45–12.30 Plats: Östra scenen.Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society