2012-12-18 nummer 51 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Att fastna i fantasins »Quicksand«


Karin Rodhe

specialist i allmän psykiatri och rättspsykiatri, psykoanalytiker, ­privatpraktiker, Lund

k.rodhe@glocalnet.net

I den diskussion som förts i medierna efter publiceringen av Hannes Råstams bok ­»Fallet Thomas Quick« har juristerna varit betydligt mer framträdande än de läkare och psykologer som varit ­inblandade. Dessa har svarat undvikande eller inte alls.

O Råstam har gjort ett noggrant arbete [1]. Inom ett område är han dock inte så välinformerad. Det gäller de kortfattade och något svepande omdömen han gör om objektrelationsteorin, som han menar var den teori som styrde den psykoterapi som Quick genomgick. Den som har någon erfarenhet av att arbeta som psykodynamisk terapeut läser skildringen med växande förvåning.

Samtalen med Quick inleddes av en läkare som inte var utbildad terapeut. Att ge sig in i en psykoterapiprocess utan adekvat utbildning är oprofessionellt och vittnar om bristande respekt för yrket. När Quick börjar prata om att han »kanske mördat någon« tar läkaren honom okritiskt på orden och reser tillsammans med Quick (i hemlighet?) till trakten av Sundsvall där Johan Asplund mördats.

Man har svårt att tro sina ögon. Grundläggande för psykodynamiskt orienterad psykoterapi är att den sker inom en väl definierad ram. Det vill säga inom ett skyddat rum, skilt från den yttre verkligheten. Först sedan en sådan ram upprättats kan patienten vara fri att ge uttryck för fantasier.

Det som sedan händer när chefspsykologen tar över samtalen i samband med läkarens semester är obegripligt och än mer allvarligt. I stället för att slå larm och hjälpa både Thomas Quick och läkaren ur den härva de gemensamt råkat in i tycks hon ha givit den professionell legitimitet. Hela processen kunde ha stoppats här, men eskalerade i stället.

Så till vad Råstam skriver om objektrelationsteori: »Terapin på Säter utgick från den så kallade objektrelationsteorin. Denna utlöpare från psykoanalysen uppstod på 1930-talet, och fäster stor vikt vid barnets allra första levnadsår. I korthet går den, bland annat, ut på att olika personlighetsstörningar kan spåras till övergrepp från föräldrarna … En central del av teorin är dessutom att plågsamma minnen kan förträngas eller till och med ’dissocieras’, det vill säga hamna fel, vilket gör att terapeuten måste ge sig i kast med att eftersöka verkliga händelser bakom metafysiska och ofta symboliska berättelser, minnen och drömmar. Sveriges främsta förespråkare för ­objektrelationsteorin hette Margit Norell. Hon bröt sig ur den psykoanalytiska föreningen på 60-talet för att skapa en egen förening för ’holistisk’ psykoanalys, innan hon bröt sig ur även den.«

Denna beskrivning av objektrelationsteorin är en blandning av sanningar, halvsanningar och felaktigheter. Som läsare får man intrycket att det finns en direkt koppling mellan denna teori och framkallandet av så kallade falska minnen som Råstam sedan refererar till.

Objektrelationsteorin är ett samlingsbegrepp för en viktig grupp av teorier inom psykoanalysen. Inom den fäster man – liksom inom all psykoanalytisk teori – »stor vikt vid barnets allra första levnadsår«. Att kalla den för en utlöpare är missvisande; det är inte en marginell teori utan har länge utgjort en huvudfåra och var vid denna tid den dominerade bland psykodynamiska terapeuter i Sverige [2].

När Råstam sedan skriver att den går ut på att »olika personlighetsstörningar kan spåras till övergrepp från föräldrarna« hamnar han riktigt snett. Mycket kortfattat kan man säga att man försöker beskriva hur den yttre förhåller sig till den inre psykiska världen, hur våra fantasier förhåller sig till verkligheten och hur vår inre värld präglas av de »objektrelationer« vi haft som barn.

Slutligen är det osant att, som Råstam gör, påstå att Margit Norell var Sveriges främsta förespråkare för objektrelationsteorin. Vid den aktuella tiden, i början av 1990-talet, var Margit Norell i 80-årsåldern och teoretiskt isolerad. Hon hade, som Råstam riktigt skriver, på 1960-talet brutit sig ur den psykoanalytiska föreningen och bildat en holistisk sådan, men senare brutit sig ur också den.

Sammanfattningsvis ger ­Råstams beskrivning av den psykoterapi som Thomas Quick genomgick ett intryck av att den utfördes enligt en psykoanalytisk teori, objektrelationsteorin, som påstås syfta till att suggerera fram traumatiska »falska minnen«.

Beskrivningen är missvisande, dels för att terapin först utfördes av en läkare som inte var utbildad terapeut, dels för att den övertogs utan adekvata ramar av en professionell psykolog och terapeut i samråd med en kontroversiell handledare.

En ödets ironi är att i psykoanalysens ursprung finns just ett sådant misstag av sammanblandning mellan fantasi och verklighet. Freud deklarerade 1896 att det bakom varje fall av hysteri dolde sig ett sexuellt övergrepp som förträngts och uttryckts i det hysteriska symtomet. Några år senare tillfogade han följande fotnot: »När det skrevs hade jag ännu inte lärt mig att skilja mellan analysandernas fantasier om barndomen och verkliga minnen« [4].

Tänk om de läkare och psykologer som är inblandade i fallet Thomas Quick kunde vara lika modiga som Freud och erkänna sitt misstag!

*

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

 1. Råstam H. Fallet Thomas Quick. Stockholm: Ordfront; 2012.

 2. Igra L. Objektrelationer och ­psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur; 1983.

 3. Ytterligare iakttagelser till försvarsneuropsykoserna. Fotnot 6. I: Freud S. Tidiga skrifter och historik. Stockholm: Natur och Kultur; 1997. p 597.


Referenser
 1. Råstam H. Fallet Thomas Quick. Stockholm: Ordfront; 2012.

 2. Igra L. Objektrelationer och ­psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur; 1983.

 3. Ytterligare iakttagelser till försvarsneuropsykoserna. Fotnot 6. I: Freud S. Tidiga skrifter och historik. Stockholm: Natur och Kultur; 1997. p 597.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society