2013-01-08 nummer 1 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Några visioner inför 2013

O Det är trendigt och »positivt« att ha visioner. Med en nollvision signaleras en strävan mot det perfekta. Den som är full av visioner ter sig energisk och orädd. Allra bäst är att säga sig söka en gemensam vision. Det indikerar demokratiskt ledarskap och beslutsamhet.

Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder vision syn, uppenbarelse eller framtidssyn. En vision kan alltså vara något man uppenbarligen ser eller önskar se. Med den definitionen urskiljer jag flera tydliga visioner för Läkarförbundet och för svensk sjukvårdsorganisation inför 2013.

Under året tillsätts en statlig utredning för en förbättrad vårdgaranti. Det krävs genomtänkta insatser för att flytta fokus från almanackan till patienternas medicinska behov. Sedan årsskiftet finns ett lagstadgat förbud mot åldersdiskriminering vilket gör kömiljardens undanträngningseffekter av de mest sjuka äldre ännu mer oacceptabel.

Det tas beslut om en internationellt gångbar läkarutbildning. Förbättrade specialistutbildningar vad gäller kunskap och uppnådd skicklighet arbetas det också vidare med. Processer kring utbildning, handledning och ledarskap behöver struktureras och redovisas. Likaså bör resultaten av SPUR-inspektionerna redovisas öppet.

Förbundets årliga enkät om fortbildning visar en stadig minskning. Det är illavarslande, då kompetensutveckling är ett krav för att bibehålla och utveckla läkarprofessionens förmåga.

I årets avtalsrörelse kommer vi därför att målmedvetet arbeta för bättre möjligheter till fortbildning. Det krävs strukturer kring årliga fortbildningssamtal om behov. Överenskommelserna bör ligga till grund för öppna jämförelser.

Ett förslag om medborgarnas fria vårdval över hela riket presenteras. I dag vill vi välja, de informerade och friska klarar det. Att införa fritt vårdval kräver emellertid snillrika ersättningssystem så att inte sjukvårdens producenter prioriterar klara diagnoser och engångsingrepp hos i övrigt friska individer – ofta på bekostnad av tillgänglighet till vård för patienter med nedsatt autonomi, diffusa diagnoser och livslånga sjukdomar.

Medborgarna var redan 2012 mer nöjda med sin kommunala och privata äldreomsorg än tidigare. Utmärkt, men det medicinska omhändertagandet av våra mest sjuka äldre är eftersatt. Bristande helhetssyn, dålig kommunikation mellan vårdnivåer och en bristande läkarkontinuitet är vanliga problem, enligt Läkarförbundets senaste undersökning.

Läkarmedverkan i vården av de äldre måste bli bättre. En förutsättning är att öka antalet läkare i primärvården. För närvarande fattas där cirka tusen läkare. En erfaren läkare bör tilldelas ansvar för organisationen av läkarmedverkan i vården av de mest sjuka äldre. Denna »kommunöverläkare« skulle förbättra rutiner och säkerställa att alla i hemsjukvård och särskilda boenden har en namngiven läkarkontakt i primärvården.

Ohållbara arbetsliv för läkare ger sämre patientsäkerhet. Professor Gunnar Aronsson har i Läkartidningen (nr 48/2012) visat att onödiga arbetsuppgifter minskar skärpan hos läkare. Användarfientliga IT-system är en av de vanligaste störningarna. Den skandalösa lanseringen av Pascal har till exempel lett till onödiga skador och risker.

Diskussionen om patientsäker vård behöver flytta fokus från antalet litrar förbrukad handsprit till det allra viktigaste: personalens kompetens och entusiasm. Personalens trygghet behöver också öka för att de ska våga kritisera och föreslå förbättringar i organisation och rutiner.

Det är förvisso inte brist på sjukvård som orsakar sjukdom, enligt Sir Michael Marmot. Det är hackordningen i samhället som är viktigast för hur länge vi lever. Att åstadkomma ett jämlikare samhälle med en jämlikare sjukvård bör ständigt stå i fokus. Ambitionen måste vara att höja golvet för kvalitet och tillgänglighet, mest för dem med sämst utgångspunkt. Vilken sjukvård som inte ska ingå i den allmänna finansieringen behöver diskuteras på nationell nivå och på allvar. En behandlingsförmånsnämnd kan vara användbart för detta.

I Europa fortsätter arbetet med en strategi mot antibiotikaresistens och vad som krävs. Vi måste förmedla tydlig information om resistensens faror och hur viktig antibiotikautveckling och vaccinering är för folkhälsan.

Till sist ett gott nytt år och en vision om vår!
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society