2013-01-22 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 1 kommentar till denna artikel. Läs kommentar!
DEBATT OCH BREV

Felaktigheter i artikel om PTSD


Christian Rück

psykiater, med dr, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, Stockholm

christan.ruck@ki.se

Filip K Arnberg

psykolog, med dr, Kunskaps­centrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet, Uppsala

O Den i Läkartidningen nyligen publicerade
kliniska översikten om posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) skriven av Borgå och Al-Saffar [1] innehåller dessvärre flera anmärkningsvärda påståenden som vi anser ger en felaktig bild av forskningsläget.

Om den psykologiska behandlingsmetoden EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), där »aspekter av traumat bear­betas medan patienten följer terapeutens fingrar som rytmiskt förs fram och tillbaka i blickfältet«, skriver Borgå och Al-Saffar att »ögonrörelserna anses bidra till att båda hjärnhalvorna aktiveras och att ångestblockaden bryts«.

I dagsläget är det högst oklart om och i så fall varför ögonrörelserna har effekt. Det hade möjligen varit av värde att informera läsarna om att en flitigt citerad metaanalys publicerad redan 2001 kom fram till att ögonrörelserna inte hade någon effekt för utfallet [2], och att Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer konstaterar att »patientens ögonrörelser under behandlingen saknar betydelse i sig (evidensstyrka 1)« [3].

Beträffande behandling skriver författarna att de nuvarande studierna ger sämre beslutsunderlag för »gravare former« av PTSD och att dessa »kräver längre behandlingsinsatser i ett holistiskt perspektiv, vilket också ger utrymme för psykodynamiska synsätt och fokus på barndomstrauman«. Dessvärre presenterar man ingen evidens för denna ståndpunkt.

Läsaren kan därför lätt förledas tro att det inte är lämpligt att använda sig av de rekommenderade behandlingarna traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT), EMDR och farmaka och att man i stället ska ägna sig åt »holistisk« behandling, en slutsats som saknar stöd i den vetenskapliga litteraturen.

Välbeforskade terapier, framför allt traumafokuserad KBT, används framgångsrikt också vid komplexa fall av PTSD [4, 5]. I de fall där standardförfarande är otillräckligt kan strukturerat arbete med känsloreglering och relationsmönster inför traumabearbetning vara effektivt [6].

Borgås och Al-Saffars resonemang riskerar att ytterligare minska chanserna för traumatiserade individer att få tillgång till evidensbaserad vård, något som redan i dag är en bristvara.Referenser


1. Borgå P, Al-Saffar S. Posttraumatiskt stresssyndrom – viktig diagnos för följderna av trauma och våld i vardagen. Läkartidningen. 2012;109:2152-4.

2. Davidson PR, Parker KC. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): a meta-analysis. J Consult Clin Psychol. 2001;69: 305-16.

3. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010. p. 127 s.

4. Powers MB, Halpern JM, Ferenschak MP, Gillihan SJ, Foa EB. A meta-analytic review of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder. Clin Psychol Rev. 2010;30:635-41.

5. Resick PA, Nishith P, Griffin MG. How well does cognitive-behavioral therapy treat symptoms of complex PTSD? An examination of child sexual abuse survivors within a clinical trial. CNS Spectr. 2003;8:340-55.

6. Cloitre M, Stovall-McClough KC, Nooner K, et al. Treatment for PTSD related to childhood abuse: a randomized controlled trial. Am J Psychiatry. 2010;167:915-24.
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society