2013-01-22 nummer 4 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Nödvändigt med vinst och kontroll


Marie Wedin

ordförande i Läkarförbundet

marie.wedin@slf.se

Håkan Wittgren

vd i Läkarförbundet

hakan.wittgren@slf.se

O Vinster placerade i skatteparadis har gjort att hela idén med en mångfald av olika vårdgivare ifrågasatts. Läkarförbundet förespråkar en nationellt finansierad och styrd sjukvård med landstingen som en av flera utförare. Vi är anhängare av idén om fritt vårdval i primärvården och i den öppna specialistvården. Vi vill också ha förbättrade villkor för småskaliga producenter av vård och omsorg.

Öppenhet och redovisning av kvalitet måste väga tyngre än ensidig fokusering kring lågt pris som bland annat innebär en ökad risk för oligopol, en osund begränsning av mångfalden utförare av vård.

Socialminister Göran Hägglund initierade i oktober en flerpartsöverenskommelse om en etisk plattform för välfärdsföretagen. Svenskt näringsliv och fackföreningar som Läkarförbundet och LO inbjöds till att definiera lämpliga krav på de offentliga och privata företag som producerar välfärdstjänster för i huvudsak skattemedel.

Plattformen ska fungera som ett slags »vett och etikett« för att underlätta patienternas och andra brukares möjlighet att göra medvetna och bra val. Hur väl den etiska plattformens överenskommelser kommer att följas och hur detta ska kontrolleras är ännu en öppen fråga. Hittills har diskussionerna mest handlat om öppenhet i ekonomiska redovisningar, kollektivavtal, meddelarfrihet och rapportering till kvalitetsregister.

I förra veckan lanserade LO sitt förslag för att skapa ordning och reda i välfärden. Huvudregeln föreslås bli att privat välfärdsverksamhet med offentlig finansiering ska utföras av samhällsbolag eller av aktörer som inte har ett uttalat vinstintresse.

Samhällsbolagen ska via öppna böcker redovisa ett begränsat vinstuttag. Vinsten får högst motsvara statslåneräntan plus en procent av det totala kapitalet. Det ska vidare skapas ett certifieringssystem med krav på garanterad kompetens, seriositet och långsiktighet.

LO:s förslag ställer även kvalitetskrav på bemanning, utbildning och arbetsvillkor såsom meddelarskydd. Bland förslagen märks ett nationellt välfärdsråd som kontinuerligt ska föreslå förändringar i regelverket. Lagen ska vara dispositiv. Det innebär att politiker i kommuner och landsting genom beslut kan välja bort att följa lagen.

Frågan är vem som vågar starta ett företag när möjligheterna att få täckning för sina investeringar begränsas, eller vem som vill byta sin anställning inom den offentliga sektorn för att starta egen vårdvals­enhet om regelverket och förutsättningarna hela tiden riskerar att förändras.

När Sverige väl tog språnget från att all sjukvård bedrevs inom ett offentligt monopol till dagens mångfald av små och stora vårdgivare så är en återgång till tidigare monopol en helt orealistisk framtidsvision. Mångfald är just mångfald där små och stora privata företag och offentlig verksamhet samsas inom vårdbranschen.

Läkarförbundet ser gärna en ökning av antalet »non profit«-utförare av sjukvård. Vi är däremot inte motståndare till vinster i vården. Vinster krävs som motiv för etablering och nytänkande. Vinster kan också användas för att få genomslag för det som utgör verklig kvalitet. Att sätta absoluta tak för vinster i vården riskerar dessutom att gynna manipulation och hemligt trixande med siffror.

Vi förespråkar i stället öppenhet i välfärdsbolagens redovisning av intäkter och vinster. Det bör framgå vad som producerats för våra skattepengar. Kostnaderna för verksamheten måste få vara en del av företagshemligheten. Ändamålet med den ökade transparensen ska vara att kunna följa upp hur bra både privata och kommunala verksamheter bedrivs.

Vi ska inte låta enskilda misstag och etiska övergrepp skrämma oss tillbaka till ruta ett. Vägen är mödan värd om vi får ökad mångfald och valfrihet för patienter och anställda. Vi måste se till att det görs bättre upphandlingar, där kvaliteten och kostnadseffektiviteten är det som är utslagsgivande. Bättre välfärdstjänster för våra skattepengar är målet.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society