2013-01-29 nummer 5 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

God vård kan inte bygga på tvång


Jimmie Trevett, förbundsordförande RSMH

O I Läkartidningen 3/2013, sidorna 68-9, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, om fördelarna med det nya förslaget till tvångsvårdlag. Han berömmer förslaget och förkastar de invändningar som Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, framfört.

På ett par punkter är vi emellertid överens: lagen behöver ses över och den psykiatriska vården i Sverige är långt ifrån perfekt. Den auktoritära tradition Lars Jacobsson vurmar för, där tvång inte är något undantag utan ett normaltillstånd, är inte okänd för RSMH eller våra medlemmar. Enligt den förväntar sig läkaren, vare sig patienten vill, förstår eller accepterar formerna för sin vård, att den objektifierade patienten blir bättre eller åtminstone mer socialt konform. Bortsett från det rent humanistiska problemet med en sådan syn tror vi att vården blir mer effektiv om patientens perspektiv och värdegrund beaktas. Vår erfarenhet är att god vård kommer till stånd då patient och läkare drar åt samma håll i en behandlingsallians med respekt för vars och ens erfarenheter och kompetens.

Vi säger inte att vi lever i en sådan perfekt värld att tvång i alla lägen går att undvika, men tvång är kränkande och behöver ständigt problematiseras och omprövas. Tvång bör betraktas som ett misslyckande vilket kan bero på saker som bristande tidiga insatser, dålig uppföljning och avsaknad av kontinuitet. När tvånget inte gått att undvika måste strukturerade eftersamtal genomföras med både utövare och utsatt (läs: patient). Ingen kan tvingas att må bättre. För detta krävs, utöver yttre stöd och behandling, egenmobilisering.

Nyckeln till förbättrad vård ligger inte i att göra det lättare för professionen att tillgripa tvång; det är att börja i fel ände. Rätt ände vore att göra tydligare skrivningar om hur patienters egna önskemål och perspektiv ska tas tillvara och att skapa en mindre skrämmande vård, precis som Jacobsson efterfrågar.

Mindre skrämmande vård skapas på många olika sätt, under förutsättning att man från huvudmän och profession faktiskt ser värdet i ett sådant arbete och vågar utgå från ett brukarperspektiv. När man inte intresserar sig för de processer som föregår tvång fjärmar man sig från sina patienter. Det är inte god vård.

Att öka förutsättningarna för god vård kräver en helhetssyn och kan exempelvis handla om att bygga en bättre fysisk vårdmiljö. Forskare vid Chalmers bidrog till att minska antalet bältesläggningar med 44 procent på den nya psykiatriska avdelningen på Östra sjukhuset i Göteborg genom en genomtänkt arkitektonisk plan med utgångspunkt i ett brukarperspektiv.

Att respekt för brukarperspektivet krävs för att skapa god vård med möjlighet till återhämtning är väl underbyggt. Det gör att RSMH återigen vågar drista sig till att säga att tvånget i sig försvårar långsiktig god vård.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society