2013-02-05 nummer 6 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Stresskunskap för diagnos och terapi


Åke Nygren

professor emeritus, KI

Psykosocial miljö och stress
307 sidor
Redaktör: Töres Theorell (red)
Förlag: Studentlitteratur; 2012
ISBN 978-91-4407023-0

O Stress och stressrelaterad ohälsa utgör en stor del av den sjuklighet som leder till primärvårdbesök och sjukskrivning i Sverige i dag.

Stress och orsaker till stress är således ett utomordentligt aktuellt och viktigt område.

Boken »Psykosocial miljö och stress« är därför en välkommen sammanställning av de senaste kunskaperna inom området.

Redaktör för boken är Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, där han var chef fram till sin pensionering. Han har under större delen av sitt yrkesverksamma liv forskat inom stress och ohälsa. Han har i den aktuella boken, tillsammans med 10 av de mest namnkunniga klinikerna och forskarna i Sverige, redovisat stress och stressens konsekvenser.

De olika kapitlen innehåller värdefull kunskap, allt ifrån biologiska, psykologiska och sociala aspekter på stress och psykosocial miljö, en kunskap som kan vara värdefull för många yrkesgrupper: läkare, övriga terapeuter, forskare, arbetsledare m fl.

Fenomenet att bli slutkörd på jobbet är inget nytt. Ett antal beteckningar på företeelsen diskuteras. Ordet utbrändhet kommer från Christina Maslachs begrepp »burnout«, som i översättning betyder urladdad, som t ex ett urladdat batteri. Det svenska ordet utbrändhet leder tanken till ett mer oåterkalleligt tillstånd och namnet har därför inte accepterats av alla. Den diagnos som Socialstyrelsen antagit för kronisk stressinducerad psykisk ohälsa är »utmattningssyndrom«, som har ICD-kod F43.8.

I kapitlet om stress och utbrändhet redovisas de olika faserna i utbrändhetssyndromet, vilket är värdefullt såväl för diagnostiken som för terapival och prevention.

Stressens samband med andra åkommor diskuteras liksom det långdragna förloppet vid en manifest utbrändhet. Detta är viktigt att veta och förstå för såväl den sjuke som den behandlande läkaren liksom för Försäkringskassan.

Det finns i dag ingen evidensbaserad terapi som leder tillbaka till arbete efter en utbrändhetsperiod. Regeringens rehabiliteringsråd analyserade detta och fann att en viktig åtgärd i många fall är involveringen av arbetsplatsen. En nyligen publicerad studie har visat att arbetsplatsåtgärder och till och med arbetsplatsbyte är bland de viktigaste åtgärderna. I boken nämner författaren också planer på att involvera arbetsplatsen i rehabiliteringsarbetet.

Boken är lättläst och har som målgrupp alla som har att göra med stressförebyggande åtgärder. Den kan användas som lärobok men även som uppslagsbok inom både terapi, prevention och arbetsorganisation.


»Psykosocial miljö och stress« Redaktör: Töres TheorellKommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society