2013-02-19 nummer 8 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Si

Patienter och personal behöver fler vårdplatser

O Neddragningar och så kal­lade effektiviseringar har urholkat den svenska sjukhusvården. I dag råder det en ihållande brist på resurser och bemannade vårdplatser på alla våra 60 akutsjukhus.

Socialstyrelsen har visat att överbeläggningar på våra sjukhus utgör ett ständigt hot mot patienternas säkerhet. De anställda i sjukvården har, liksom andra personer på arbetsmarknaden, också en lagstadgad rätt till en trygg och hållbar arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har därför med stöd av arbetsmiljölagen utdömt stigande viten till en del sjukhus exempelvis i Sundsvall, Malmö, Gävle och Helsingborg. Nyligen överklagade Skånes universitetssjukhus (SUS) ett hot om vite på 4,3 miljoner kronor för allvarliga brister i arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund.

Det kan tyckas vara onödigt mycket pengar att lägga på annat än själva den medicinska verksamheten. Skälet som Arbetsmiljöverket uppger är att det råder en »oacceptabel obalans« mellan akutmottagningens faktiska uppdrag och de personalresurser som finns att tillgå. Arbetsförhållandena på akutmottagningen är inte bara tillfälligtvis, utan regelmässigt så påfrestande att personalens hälsa hotas.

Precis som Läkarföreningen kopplar Arbetsmiljöverket problemen till bristen på vårdplatser. I förra numret av Läkartidningen kommenterade arbetsmiljöinspektör Lise-Lotte Hamfelt situationen i Lund: »Det blir stopp i flödet eftersom patienter som är färdiga att läggas in måste stanna kvar på akuten eftersom det inte finns några lediga vårdplatser. Det betyder ytterligare arbetsuppgifter för personalen.«

I Stockholm råder det också stor brist på vårdplatser. Trycket med överbeläggningar på S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har varit hårt under senare tid. Nyligen försattes akutmottagningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge till och med i så kallat beredskapsläge.

»Så här års har vi exceptionell anhopning av alla möjliga infektioner, och min känsla är att marginalerna blir mindre och mindre att hantera de här topparna. Men även om vi haft fler vårdplatser räddar det inte vårdsituationen i Stockholm, där det kan behövas uppemot 500 nya platser«, konstaterade sjukhusdirektör Birgir Jakobsson i en intervju i Dagens Nyheter.

De minskande marginaler Birgir Jakobsson talar om betyder ökande risker för patienter och anställda. Hittills har de planerade åtgärderna mot överbeläggningar inte alls räckt till. Med största sannolikhet kommer ytterligare viten att utdömas framöver.

Företrädare för SKL, Sveriges Kommuner och landsting, har talat om överbeläggningar som ett problem som bör lösas med bättre ledningssystem. Förvisso behövs bättre ledningssystem, men fram till dess att dessa system är i drift måste ju vården på våra sjukhus fungera. Vi kan inte ha en pågående vardagskatastrof.

En sjuksköterska, verksam på akutkliniken i Lund, sammanfattar läget på ett bra sätt i ett mejl till mig:

»Det känns kränkande att politikerna tror och förmedlar till allmänheten att vi kan jobba så mycket smartare – efter flera års jobb med lean. De stora effektiviseringsvinsterna är redan inhämtade och man kan inte effektivisera samma sak två gånger. Framför allt går det inte att hitta smartare arbetssätt om man inte har arbetsro och inte längre har någon tid avsatt för utveckling.«

Ett steg i rätt riktning vore att få en bättre kontroll över hur den faktiska situationen ser ut runt om i landet. I dag finns nämligen en rikstäckande norm för hur överbeläggningar ska räknas och redovisas. Det är därför hög tid att respektive sjukhus öppet redovisar sin överbeläggning i siffror. Allmänheten bör få tillgång till några viktiga nyckeltal. Till exempel bör det gälla uppgifter om hur stor del av sjukhusets avdelningar som är överbelagda och hur ofta.

Som patient vill jag kunna dra nytta av det fria vårdvalet och kunna välja bort sjukhus med brister i medicinsk kvalitet på grund av otillräcklig bemanning och brist på resurser. Dessa jämförande siffror är också ytterst relevanta för att anställda och fackföreningsombud ska kunna överblicka sjukhusets arbetsmiljö.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society