2013-02-26 nummer 9 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Replik:

Kvalitetsregister – ett av många verktyg

O I artikeln »Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?« i LT 5/2013 (sidorna 196-7) för­söker jag nyansera synen på register, och då i synnerhet kvalitetsregister, som en universallösning för ökad kvalitet inom sjukvården och god klinisk forskning.

Tomas Jernberg, ordförande i Swedeheart, framför i sitt inlägg härintill att den valda rubriken tyder på »bristande kunskap om hur kvalitetsregister i dag fungerar och vilka förändringar som håller på att ske« och anser att kvalitetsregister är en »välklädd folkrörelse«. Frånsett rubriken tycks dock Jernberg i stort instämma i artikelns budskap, att register i sig inte medför någon självklar förbättring och att registerdata måste tolkas med försiktighet. Även Jernberg tycker att det är problematiskt att koppla ersättning till kvalitetsmått, men misstolkar min artikel när han tror att den beskyller kvalitetsregistren för att driva en sådan utveckling. Utvecklingen drivs främst av politiker och beställare av vård; det är dessa som både jag och Myndigheten för vårdanalys avser att varna.

Staffan Lindblad, registerhållare för Svensk reumatologis kvalitetsregister, och Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, menar i LT 7/2013 (sidorna 365-6) att jag förbisett patienten. De lanserar en egen modell, specifik för kvalitetsregister, som illustrerar hur patient och läkare tillsammans deltar i vården genom att rapportera hälsa och följa förbättringen. Modellen tycks anpassad efter patienter med en kronisk sjukdom som följs över tid och där behandlingen justeras efter sjukdoms­aktivitet och utgör en god ­illustration av kvalitetsregisters potential som kunskapsstöd.

Min poäng var dock att också alternativ till kvalitetsregister som kvalitetshöjare inom sjukvården bör övervägas, såsom andra typer av register, checklistor eller vårdcoacher. WHO:s checklista för säker kirurgi har inneburit stora kvalitetsvinster utan vare sig koppling till kvalitetsregister eller patientengagemang.

Förutsättningarna ser ­också olika ut för olika kvalitetsregister. Exempelvis Swedeheart har svårt att få till kontinuerlig uppföljning av hjärtinfarktspatienter då patienterna slussas ut till primärvården för sekundärprevention. Även om Jernberg också har ambitionen att följa patientrapporterad hälsa är utgångsläget mer komplicerat än för Lindblad som följer sina patienter genom livet.

Swedeheart borde kanske därför breddinföras i primär­vården, likt Nationella diabetesregistret, för att genom funktionerna »aktiv hälsostyrning« och »checklista« kunna följa hälsomått och ­erbjuda kunskapsstöd? Eller ska sjukvårdsstrukturen förändras så att kardiologerna tar över ansvaret för sekundärprevention? Vore det smidigare att jämföra följsamhet till behandlingsriktlinjer, »uppföljning av praxis«, genom samkörning av läkemedels- och patientregistren, men med konsekvensen att kunskaps­stödet uteblir? Eller mäta case-mixjusterad 5-årsmortalitet på landstings-, klinik- och vårdcentralsnivå, liknande »uppföljning av resultat« inom cancervården?

Svaren är inte givna, och bero­ende på vilka mått som registreras och hur visar den modell som jag föreslår att effekterna blir olika. Modellen kan därför användas som stöd i diskussionen och för att identifiera alternativ till Lindblads och Carlssons föreslagna verkstad, anpassade efter både ­läkare och patient.

Återigen – kvalitetsregister är ingen universallösning.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society