2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Terapeutens arsenal mot depression


Alexander Wilczek

med dr, psykoanalytiker, verksamhetschef, överläkare, Ersta sjukhus, psykiatriska kliniken

Psykologisk behandling vid depression. Teorier, terapimetoder och forskning
252 sidor
Författare: Gerhard Andersson
Förlag: Natur & Kultur; 2012
ISBN 978-91-27-12735-7

O Gerhard Andersson, psykolog, psykoterapeut och professor i Linköping, har givit sig på ett angeläget och efterlängtat projekt med denna bok på svenska. Depression är i dag en av våra större folksjukdomar, och psykologisk behandling eller psykoterapi är i dag en självklar del av vår arsenal för att hjälpa våra deprimerade medmänniskor både inom primärvård och specialistpsykiatri. Författaren vänder sig till folk i facket samt till den intresserade allmänheten och hoppas bl a att skillnader mellan olika terapiformer ska bli tydligare genom denna bok. Han är synnerligen väl lämpad för uppgiften med stor såväl klinisk som akademisk erfarenhet av fältet.

Depressionsbegreppet och psykoterapins historik behandlas kunnigt och nyanserat. Evidensbegreppet ges ett eget kapitel och för varje behandling som beskrivs återkommer författaren till evidensläget. Ett problem med detta avsnitt är att »evidensstyrka« inte tydligt avskiljs från behandlingens eventuella styrka. En sådan distinktion kan vara till nytta för tankens klarhet. Evidensstyrkan beskriver den styrka man tillmäter den vetenskapliga metod som använts för att undersöka aktuell behandling, inte styrkan hos behandlingen. Det kan med andra ord t ex föreligga stark evidens för att en behandling är värdelös, eller svag evidens för en behandling som på sikt kan visa sig mycket värdefull.

Därefter följer sex kapitel där ambitionen är att mer i detalj beskriva och utvärdera sex olika psykoterapier, som författaren uppfattar som »stora« i sammanhanget. Tre av dessa sex hör hemma i KBT-familjen, vilket är förståeligt med tanke på att det är hemma­plan för författaren. Psykodynamisk psykoterapi, en av de verkligt »stora«, som av socialstyrelsen så sent som förra året upphöjdes till likvärdig KBT vid depressionsbehandling, ägnas ett respektfullt men mycket kondenserat kapitel. Här behöver den intresserade komplettera med ­

t ex Summers och Barbers bok från 2010: »Psychodynamic therapy, a guide to evidence-based practice«.

Existentiell psykoterapi, som lämnas lika stort utrymme, förekommer i Sverige endast marginellt utanför Linköping och kan knappast räknas till de »stora«, vare sig kliniskt eller vetenskapligt. Interpersonell psykoterapi (ITP) är en mycket intressant psykoterapins »lingua franca« där erfarna psykoterapeuter lite »tager vad man haver« i arbetet med den individuella patienten. En terapiform som borde vara en av de »stora« kliniskt i Sverige, men tyvärr hittills endast är stor inom psykoterapiforskningen.

Därpå följer tre initierade och spännande kapitel om KBT, ett för var »generation«. Första generationen fokuserar på beteende, den andra på tankar och den tredje expanderar många begrepp; den vill omfatta mycket mer än symtom i människans existens. Acceptans, medveten närvaro och influenser från filosofi och religion integreras och målet är att genom bl a insikt öka flexibilitet och effektivitet. För recensenten ligger det nära till hands att tänka på »emancipation och autonomi«, psykoanalysens mål. Detta handlar inte om att cirklar sluts utan om att spiraler öppnas för gamla och nya tankar som kan vara till hjälp för våra patienter. Spännande! Dessutom kommer författaren här in på gruppterapiformatet, en form som används kliniskt mycket mer än vad akademin vet om.

Gerhard Anderssons ambition var att »täcka in de stora terapiformerna inom depressionsområdet« – har han lyckats? Trots en slagsida mot KBT (och Linköping) är detta en läsvärd och i många stycken lättläst bok. Vissa avsnitt blir troligen tunga om läsaren inte är av facket, men de kliniska vinjetterna är till stor hjälp – de kunde gärna varit både fler och mer utbroderade.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society