2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
RECENSION

Patientcentreringen drunknar i standardglasen


Jonas Sjögreen

allmänläkare, Västerås

Alkohol – en fråga för oss i vården
248 sidor
Författare: Sven Wåhlin
Förlag: Studentlitteratur; 2012
ISBN 978-91-44-08220-2

O »Du behöver oftast inte fråga hur mycket patienten dricker« är ett centralt citat, som Sven Wåhlin gett en uppmärksammande ram i sin bok om alkohol. Han skriver: »Det avgörande i slutändan är om patienten blir medveten och börjar fundera över sina vanor, inte om doktorn får reda på patientens dryckesvanor.« Detta uttryck för insikt och klinisk erfarenhet är värd stor spridning. Jag skulle önska att dessa kloka ord nått Socialstyrelsen innan man gav ut sina »Riktlinjer om levnadsvanor«.

Bokens inledning handlar om alkoholens kulturhistoria och är en utblick över alkoholpolitik och alkoholvanor i världen. Det är två intresseväckande, trevliga och välformulerade kapitel.

De två sista kapitlen är bokens starkaste. »Alkoholens farmakologi – grunden för dess patofysiologi« utgör en förträfflig sammanställning av alkoholens mångskiftande inverkan i den mänskliga organismen. Den lilla alkoholmolekylen är löslig i både vatten och fett och kan dessutom interagera med vissa receptorproteiner. Detta kan ställa till mycket trassel i en mängd viktiga processer, vilket på ett pedagogiskt sätt levandegörs. Kapitlet belyser också alkoholens svårförutsägbara läkemedelsinteraktioner samt förklarar varför känsligheten för alkoholskador varierar stort mellan olika individer.

När det gäller alkohol är sakupplysning och förklaringar om tänkbara samband med patientens symtom eller sjukdom, oavsett patientens konsumtionsnivå, den viktigaste och kanske mest försummade professionella pedagogiska uppgiften. Sven Wåhlins kondenserade framställning om samband mellan alkohol och olika sjukdomar och symtom, kryddad med personliga kommentarer, utgör en värdefull exempelsamling för praktiskt tillämpning i läkarens vardag.

I bokens mellandel framhåller författaren vikten av patientcentrering för att kunna skapa den förtroendefulla relation till patienten, som krävs för framgång. Även här finns mycket klokskap och praktiskt användbara tips och råd. Hur man räknar standardglas och redovisning av olika formulär med slutna frågor samt screening tar en omotiverat stor plats. De kloka orden om patientcentrering drunknar i standardglasen. Framställningen får dessutom en viss slagsida åt det rent alkoholterapeutiska samtalet.

Författaren redogör också för tekniker att leda och styra vården. Han intar en hovsam ställning till Socialstyrelsens riktlinjer med deras förenklade kvantitetsgrundade definition av riskbruk och indikatorer. Sven Wåhlin ger en neutral beskrivning av KVÅ-koder: »Olika koder kan ge olika ersättningar. Koderna rapporteras till Socialstyrelsens hälsodataregister«, utan att kommentera att det i praktiken innebär upprättandet av ett centralt register för osunda svenskar mot betalning.

En andra, omarbetad upplaga med en mer renodlad klinis– praktisk inriktning, rensad från politiska och administrativa dagsländor, kan bli en hållbar klassiker.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society