2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
SIGNERAT

Trög start för utökat vårdval


Karin Båtelson

ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse

karin.batelson@slf.se

O Landstingen har nu redovisat hur de använt regeringens stimulansbidrag för ett utvecklat vårdval under 2012. Resultatet är nedslående för den som vill se en snabb förbättring av vårdvalet inom den specialiserade vården.

I landet i stort syns få tecken på uppnådda resultat, förutom inom enstaka områden som till exempel kataraktkirurgi, medicinsk fotvård och barntandvård. I jämförelse med andra landsting har det i stället gått rasande fort i Stockholm, även om farten bromsade upp i höstas då landstinget valde att temporärt flytta fram starten av ett antal planerade specialiteter.

Varför är det så svårt att få till en bra utveckling? Det finns flera orsaker. I grunden är Läkarförbundet positivt till ett utvidgat vårdval, men har under året pekat ut ett flertal områden som behöver beaktas eller lösas. Exempel är upprätthållande av fun­gerande vårdkedjor även inom sjukhusvården, fungerande jourlinjer och tillräckliga forskningsmöjligheter.

Det behövs också ses över vad ett utvidgat vårdval innebär för kandidat-, AT- och ST-utbildningarna. De kräver studierektorer, tillräckligt antal utbildade handledare med tillräckligt med tid och ett varierat patient­underlag. Pensionsfrågan för läkare vid delad anställning och rigida regler för bisysslor är andra problem som behöver lösas. Inom landstingen finns även en utbredd oro över ökande kostnader för öppenvården samtidigt som de befarar oförminskade kostnader för den kvarvarande sjukhusstrukturen.

I vissa landsting finns dessutom ett rent ideologiskt motstånd att utvidga vårdvalet. Upplevda svårigheter och trögheten i införandet av ett utvidgat vårdval följer dock inte självklart politisk majoritet.

Hittills har det visat sig att de avsatta stimulanspengarna för ett utökat vårdval till stor del gått till att utveckla och utvärdera andra delar av vården. Nu kräver emellertid regeringen, med utredaren Roger Molin i spetsen, mer resultat inom just vårdvalet för att man ska få ta del av pengarna.

De tidigare tankarna om att i slutändan lagstifta om obligatoriskt vårdval har dock lagts på hyllan. I stället hoppas regeringen på frivillig anslutning till utvidgat vårdval, och att patienterna efterfrågar större möjlighet att välja vård i enlighet med bland annat Patientmaktsutredningens förslag.

Maximalt 80 miljoner kronor ska fördelas som stimulansmedel under 2013; ytterligare resurser har aviserats under 2014 förutsatt att riksdagen anslår fortsatta medel. Nu gäller inte längre lika för alla, utan pengarna ska i stället fördelas till de landsting som visar bäst och mest resultat.

Läkarförbundet ser fördelar med ett genomtänkt, utvidgat vårdval ur flera aspekter. Vi arbetar i olika forum med att föra fram våra synpunkter främst till departement, Sveriges Kommuner och landsting och enskilda landsting.

Läkarförbundet har inte utarbetat någon nationell modell utan tror snarare på lokala utformningar efter lokala förutsättningar. Vi önskar en mångfald av arbetsgivare, och att de ges större möjligheter till entre­prenör­skap med möjlighet till mindre professionsstyrda enheter.

Läkarförbundet betonar vikten av att kunna möta patienten i en arbetsmiljö utanför sjukhusets överbyggnad och med bättre möjlighet till inflytande och kontinuitet.

Vi ser även att vårdvalsutförare bör delta i och ersättas för forskning och utbildning av läkare samt för ett delat jouransvar. En möjlighet till kombinerad tjänstgöring för läkare ger också väsentligt bättre förutsättningar att upprätthålla kompetens och samverkan mellan öppenvård och akutsjukvård samt ger bättre möjligheter att upprätthålla jourverksamheter.

Men det viktigaste är att verksamhets­förändringar av det här slaget sker i nära dialog med läkargruppen och utifrån lokala förutsättningar i samklang med befintliga strukturer.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society