2013-03-26 nummer 13 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
Det finns 9 kommentarer till denna artikel. Läs kommentarer!
DEBATT OCH BREV

Apropå! Den nya läkarutbildningen

Sverige bör begära dispens för att få behålla AT


Sjukhusläkarnas styrelse

Thomas Zilling

Bengt von Zur-Mühlen

Lars Nevander

Anders Dahlqvist

Kenneth Lindahl

kenneth.lindahl@gmail.com

Shokoufeh Manouchehrpour

Anna Sjöström

Christina Spjut

Evita Zoucas

O Sjukhusläkarna har i ett relativt sent skede fått ta del av inriktningen av förslaget till ny läkarutbildning av ensamutredaren Stefan Lindgren. Vi har kommit med kritik mot slopandet av AT och mot utarmningen av det rent medicinska innehållet i vad vi bedömer som bas­kunskaper samt även riktat invändningar mot en förlängning av grundutbildningen till sex år.

Kritiken innebär inte att vi är nöjda med dagens utbildning. Det finns välmotiverad anledning att se över den och att skapa en standardiserad nationell kursplan för att garantera en likvärdig utbildning över landet och ge möjlighet till byte av studieort.

Vi ser inte att Stefan Lindgrens förslag leder till den kvalitetshöjning som vi skulle vilja se i grundutbildningen, vare sig i fråga om teoretiskt innehåll eller praktiska färdigheter.

Utredningsförslaget bygger på en övertro på de medicins­ka fakulteternas möjlighet att ta ett totalansvar för läkar­utbildningen med resultatet en färdigutbildad legitimerad läkare motsvarande dagens. För att kunna leva upp till Stefan Lindgrens vision krävs en radikal och omfattande omstrukturering av såväl den prekliniska som den kliniska delen av utbildningen.

Vi ser med oro på vad förslaget om slopande av AT leder till. EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv tillåter ingen

s k pre-ST efter legitimation. Det betyder att AT:s multipla funktioner – som färdighetsträning, att växa in i läkarrollen under handledning, fungera som »pröva på-tjänstgöring«, locka unga doktorer till bristspecialiteter och glesbygd samt ingå som viktig arbetskraft vid många sjukhus utanför universitetsorterna – försvinner.

Stefan Lindgrens förslag innebär i fackligt perspektiv en klar ekonomisk försämring för våra medlemmar. Sex månader med lön ersätts av sex månader med studielån då utbildningen förlängs till sex år. Förslaget innebär av samma orsak en försening i arbetslivsintroduktionen med sex månader, vilket harmonierar illa med regeringens intention att av nationalekonomiska skäl tidigarelägga denna.

Utredaren hävdar att det finns inlåsningseffekter med den nuvarande svenska utbildningen före legitimation som gör att svenska läkare har svårt att få jobb i utlandet efter avslutad grundutbildning, eller att möjligheten till arbete utomlands fördröjs då AT krävs före legitimation.

Huvudmålet för svensk ­läkarutbildning måste vara utbildning av högsta möjliga kvalitet, att tillgodose behoven i Sverige samt att utbilda läkare som är attraktiva på den internationella arbetsmarknaden. I stora delar av Europa råder låga löner och dålig arbetsmiljö. Vår bedömning är att ytterst få svenskar vill söka sig till den europeiska arbetsmarknaden utanför Norden direkt efter utbildningen. För Norge, Kanada och USA, icke-medlemmar i EU, gäller andra regler.

Sjukhusläkarna har drivit frågan om ett nationellt »core curriculum« för att säkra viktiga teoretiska basämnen, däribland anatomi, farmakologi och fysiologi. På vissa fakulteter finns dessa kurser, men på andra har de integrerats i block med utarmning eller nedläggning av institutionerna som en konsekvens. Risken är att med en studieordning där vissa ämnen rationaliseras bort försvinner lärarbasen. Ämnen som är allas ansvar är i praktikens ingens. Detta har Stefan Lindgrens förslag inte tagit hänsyn till.

Det svenska systemet med AT efter grundutbildning har med få undantag fungerat väl och skulle även kunna fungera som förebild för andra länder inom EU. Möjligheten att förhandla fram dispens för att få behålla den svenska ordningen med 5,5 års grundutbildning samt 18 månaders AT före legitimation borde prövas. Storbritannien har klarat detta på flera områden. Vi kan från Sjukhusläkarna inte acceptera att vår läkarutbildning ska hamna på lägsta europeiska nivå.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
Det finns 9 kommentarer till denna artikel:
Datum Inläggets rubrik
2013-03-26 Håller inte med
2013-03-26 Tack för att ni reagerar!
2013-03-26 Nej till AT
2013-03-26 Katastrof att slopa AT
2013-03-27 Behåll AT!
2013-03-27 Hög tid att AT slopas
2013-04-05 Läs hela utredningen!
2013-04-06 AT är innefektivt
2013-04-09 AT förlegat
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society