2013-04-05 nummer 15 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

DOME-projektets forskning är laglig och etisk


Åsa Cajander

projektledare DOME, forskningsansvarig, Uppsala universitet

Gudbjörg Erlingsdottir

projektledare DOME, Lunds universitet

Rose-Mharie Åhlfeldt

projektledare DOME, Högskolan i Skövde


O Projektledarna i DOME vill med anledning av tidigare debattinlägg i Läkartidningen om olaglig och oetisk forskning informera om vår forskningsmetodik och vårt deltagande i Landstinget i Uppsala läns (LUL) webbenkät samt den s k CESÅ-enkäten.

DOME-projektet syftar till att bygga upp kunskap om nuvarande och framtida pub­lika eHälsotjänster inför det nationella införande som beslutats i olika politiska organ. Det är av stor vikt att alla intressenters behov och intressen tas tillvara i denna kunskapsuppbyggnad. Ett led i detta är att inom DOME-projektet erbjuda intressenter att delta i referensgrupper, en inbjudan som i dagsläget ­accepterats av ett tjugotal organisationer. Även Upplands allmäna läkarförening har inbjudits att delta som referensgrupp för att ha möjlighet att påverka införandet av eHälsotjänster nationellt. Detta erbjudande kvarstår.

DOME-projektet är ett s k aktionsforskningsprojekt där forskarna deltar och bidrar med kunskap i arbetet med framtagande av eHälsotjänster tillsammans med verksamhetens intressenter. Aktionsforskning har dubbla mål och syftar till att forska om förändring och samtidigt bidra till förändring. Inom DOME-projektet bedrivs såväl traditionella kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier som samarbete med intressenter i verksamhetsutveckling för att tillsammans skapa ny kunskap.

Från DOME-projektets sida har forskarnas engagemang i LUL:s webbenkät endast varit att som aktionsforskare bidra i framtagandet av några av enkätfrågorna. Forskarna har således varken varit inblandade i distribution av ­enkäten eller i insamling, analys och sammanställning/publicering av data. LUL:s webbenkät ingår inte som en forskningsstudie i DOME-­projektet, utan har genomförts som en verksamhetsutvecklingsstudie av LUL.

CESÅ-enkäten, en studie som ingår i DOME-projektet, har som syfte att ta del av patientens åsikter och erfarenheter kring tjänsten att få en papperskopia av sin journal hemskickad samt patientens funderingar inför möjligheten att läsa sin journal på nätet. Alla enkätdata har hållits separerade från personuppgifter då inget behov av koppling till individ finns i denna studie. Förutom egna studier av tillämpliga lagar och förordningar har studiens upplägg diskuterats med representanter från etikprövningsnämnder, Datainspektionen samt andra erfarna forskare inom området.

Mot bakgrund av Upplands allmänna läkarförenings starka engagemang och i grunden positiva inställning till att forskning bedrivs inom detta område, ser vi fram emot förnyade kontakter oss emellan. Som vi ser det gynnas alla av en öppen dialog, och vi hoppas kunna övervinna eventuella motsättningar eller missförstånd.

*

Mer information om projektet finns på:

http://www.it.uu.se/research/hci/dome/
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society