2013-04-11 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
PATIENTSÄKERHET

Svårt för kliniker att ställa kompetenskrav på hyrläkare


Sara Gunnarsdotter

Sjukhuset har en central enhet för upphandling av bemanningsföretag som tillhandahåller inhyrd personal. Det medför att verksamhetschefen har dålig koll på de inhyrdas kunskaper. (Soc 9.3.1-52810/2012)

O En medelålders man med glaukom kontrollerades vid sjukhusets ögonklinik.

Vid ett planerat besök hos sjuksköterska noterades sjunkande synskärpa och högt ögontryck varför en för tillfället inhyrd läkare konsulterades. Patienten beskrev även synfältspåverkan. Läkaren bedömde att trycket behövde sänkas och bokade in ett besök tre dagar senare. Vid det besöket hade samma läkare svårt att bedöma papill och ögonbotten. Läkaren bedömde att det fanns indikation för kataraktoperation och anmälde patienten till operation med förtur.

Inför operationen hos en annan vårdgivare upptäcktes i stället totalavlossad näthinna på ena ögat och en gammal, begränsad näthinneavlossning på andra. Patienten remitterades till universitetssjukhus för operation av näthinnan.

Ögonkliniken har anmält feldiagnostiseringen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

Enligt vårdgivaren orsakades händelsen av kompetensbrist och okunskap hos läkaren; man hade inte kontrollerat läkarens referenser vid anställningens början. I händelseanalysen föreslås bland annat att det ska tydliggöras vem som går igenom hyrläkarnas referenser samt att nytillkomna stafettläkares journaler ska granskas av en stationär specialist. En bidragande orsak var enligt händelseanalysen också att läkaren inte dokumenterade sin första bedömning. Skriftlig rutin för sådana konsultationer saknas vid kliniken.

Trots att inget negativt framkommit i samband med att referenser togs för den aktuella läkaren är ett av vårdgivarens åtgärdsförslag att vara ännu noggrannare med referenser inför inhyrning av läkare. Ingen systematisk kontroll eller eftergranskning som styrker kompetensbrist hos den aktuella läkaren har gjorts.

Socialstyrelsen har också gjort en inspektion vid ögonkliniken, och då framkom att kliniken har brist på specialister varför man anlitar hyrläkare. Vid inspektionen framgick att verksamhetschefen själv skulle vilja timanställa läkare vid behov, i stället för att gå via bemanningsföretag. Men inte heller det får vederbörande själv göra, den uppgiften ligger på en central enhet som har upphandlat ett antal bolag. Inför en anställning tar verksamhetschefen fram en kravprofil men den centrala enheten ställer inte motsvarande krav på bemanningsföretagen. Den centrala enheten har ett avtal med ett bemanningsföretag som ska förse ögonkliniken med högst 4–5 olika hyrläkare för att täcka en hel tjänst. Detta har dock inte fungerat, utan hyrläkarna har varit 9–10 stycken, vilket medfört bristande kontinuitet.

Enligt Socialstyrelsen har patienten sannolikt drabbats av en allvarlig vårdskada på grund av felaktigt ställd diagnos och fördröjd behandling.

Socialstyrelsen finner inte anledning att vidare reda ut den aktuella läkarens yrkesutövning. Däremot efterlyser Socialstyrelsen åtgärder för att komma till rätta med brister avseende rekrytering och introduktion av hyrläkare samt kontroll och uppföljning av hyrläkarnas kompetens och följsamhet till rutiner och riktlinjer, allt för att förhindra att liknande händelser inträffar.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society