2013-04-16 nummer 16 - Läs artikeln i pappersutgåvan (PDF) - skriv ut
DEBATT OCH BREV

Apropå! Framtidens sjukvård

Vi måste vara där besluten fattas


Karin Träff Nordström

ordförande, Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

ktn@sfam.se

O Rapporten »Empati och high tech«, skriven av Anders Ekholm, analys­chef på Socialdepartementet, har diskuterats av Christer Petersson i ett inlägg i Läkartidningen 12/2013 (sidorna 604-5). I rapporten beskrivs utmaningarna i framtidens sjukvård och ges, enligt inledningen, en möjlig bild av sjukvården år 2050. Den sjukvård som beskrivs värjer jag mig också instinktivt emot, i synnerhet beskrivningen av hur allmänläkarna ersatts av datorstöd och diffust beskrivna mentorer.

Vi kan välja att fokusera på denna del och lägga mycket energi på att tala om för Anders Ekholm och andra varför vi tror att hans beskrivning är omöjlig, felaktig och oönskad. Alternativt kan vi välja att formulera en önskvärd utveckling, en tydlig vision av i vilken riktning vi som profession vill gå. För att få gehör för detta behöver vi fokusera på frågor som: Vad ger mest nytta i förhållande till givna resurser? Hur bör sjukvården organiseras för att möjliggöra samverkan mellan kommun, primärvård, specialister i öppenvård och slutenvård? Hur klarar vi att ge vård till en allt äldre befolkning samtidigt som vi får räkna med krympande ekonomi? Hur tillvaratas olika vårdprofessioners kompetens bäst? Hur använder vi en allt billigare och tillgängligare teknologi optimalt? Hur definierar och mäter vi kvalitet i vården?

Dessa och många andra frågor måste besvaras. Många aktörer behöver vara med i den processen, såväl olika vårdaktörer/professioner som ekonomer, jurister, teknologer och andra. Denna utveckling behöver utgå från ett gemensamt humanistiskt perspektiv. Våra folkvalda politiker sätter ramarna inom vilka vi har att verka.

Utvecklingen går snabbt, ­beslutsprocesserna i landstingsledningarna allt fortare. Om vi ska kunna påverka måste vi skapa dialog med både dem som fattar beslut och dem som tar fram beslutsunderlag. Vi måste verka såväl nationellt som i respektive landsting. Önskvärt är att vi blir inbjudna till denna dialog. Blir vi inte det får vi bjuda in oss själva.

Allmänläkares djupa medicinska kunskap, breda generalistperspektiv och stora humanism behövs på alla fronter. På nationell nivå, där framtidsanalyser och nationella satsningar tas fram. På landstingsnivå, där ackrediteringsvillkor för vårdvalen processas och beslutas. På vårdcentralen, där prioriteringar måste göras eftersom resurserna aldrig räcker till att göra allt.

Om vi inte är där kommer besluten att fattas ändå. Beslut som blir sämre för våra patienter, för oss och våra medarbetare och för samhället i stort.

Valet är vårt.
Kommentarer till Läkartidningens artiklar på nätet
- Skicka artikeln


x Heidi Stensmyren ny ordförande i Stockholms läkarförening
AKTUELLT Sent på tisdagskvällen, efter fyra timmars fullmäktigemöte, fick Thomas Flodin se sig besegrad i kampen om ordförandeposten i Stockholms läkarförening. (13-04-24)


Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
AKTUELLT En förlossningsläkare har i dag åtalats vid Eksjö tingsrätt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.
Uppdaterad 2013-04-19 kl 17.50. (13-04-19)
Artikeln är kommenteradNystart på gång för SPUR-inspektionerna
AKTUELLT Läkarförbundets nya bolag Lipus höjer ambitionsnivån för SPUR-inspektionerna.
– 2015 är målet att vi ska inspektera 200 kliniker, dubbelt så mycket som vår tidigare toppnotering, säger Kåre Jansson, kanslichef för Lipus. (13-04-19)


Högdosstatin kopplat till ökad risk för njurskada
NYA RÖN Enligt en observationsstudie i BMJ, som omfattar runt 2 miljoner patienter, kan högdosbehandling med statiner ha samband med risk för akut njurskada. (13-04-19)


Nyttigt för anhöriga att vara med vid återupplivning
NYA RÖN I en fransk studie har man tittat på effekterna av att låta anhöriga vara med vid hjärt–lungräddning och funnit att symtom på posttraumatisk stress var vanligare bland dem som inte bevittnat återupplivningsförsöket. (13-04-19)


Genetisk länk mellan psykiatriska diagnoser
NYA RÖN Genetiken bakom ADHD, bipolär sjukdom, depression, autism och schizofreni kan vara överlappande. Det visar en studie i Lancet som undersökt genomet hos mer än 30 000 patienter med någon av sjukdomarna. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Mer fett från nötter och olivolja gav mindre kardiovaskulär sjuklighet än lågfettkost
NYA RÖN I en interventionsstudie omfattande drygt 7000 individer med hög kardiovaskulär risk fann man att randomisering till extra fett från nötter eller olivolja gav färre kardiovaskulära händelser än lågfettkost. (13-04-19)
Artikeln är kommenterad


Fler fackföreningar stödjer journalprotest
AKTUELLT Malmö Läkareförenings protest mot det nya journalsystemet för primärvården i Skåne får stöd från andra berörda fackföreningar. (13-04-16)


Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar
KLINIK OCH VETENSKAP Protonpumpshämmare är effektiva vid syrarelaterade sjukdomar och har ansetts säkra, men överförbrukningen är sannolikt omfattande. Observationsstudier och fallrapporter talar för ett samband med allvarliga biverkningar, såsom pneumoni, tarminfektion, fraktur samt ökad kardiovaskulär mortalitet. (13-04-16)


Läkarförbundets ordförande Marie Wedin i halvtid
AKTUELLT Om Marie Wedin går i sina företrädares fotspår så har hon nu suttit halva sin tid på posten som ordförande. Hennes belackare har dämpat sig, eller i alla fall dragit sig tillbaka. Men tillvaron som Läkarförbundets ordförande är ändå långt ifrån lugn. (13-04-16)


» Misstron mot vaccinationer måste bemötas med respekt
» Många påståenden om fetma saknar vetenskaplig grund
» Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?
» Vacciner måste vara minimalt biverkningsbelastade
» Fenibut gav abstinens och psykos
» Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering
» Framtiden är redan här – hög tid att förbättra den
» Malmö Läkareförening anmäler nytt journalsystem
» Analfistel blev analfissur på vägen från remiss till operation
» Screening för lungcancer: nya riktlinjer från American Cancer Society